Vragen over onderzoek naar robuuste dieren


Indiendatum: nov. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over onderzoek naar robuuste dieren

1. Kent u het bericht ‘Deense research wil genetica voor robuuste kip’?[1]

2. Kent u het bericht ‘Snelle groei landbouwhuisdieren ten koste van afweersysteem’?[2]

3. Bent u bereid in navolging van de Deense overheid een fokkerijproject te starten of te stimuleren om een grotere mate van weerstand tegen ziektes te bereiken? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid daar een zelfde mate van overheidsfinanciering voor beschikbaar te stellen als in Denemarken het geval is? Zoja op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.agd.nl/10113482/Nieuws/Artikel/Deense-research-wil-genetica-voor-robuuste-kip.htm
[2] http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2010/persberichten/184_10

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 20 dec. 2010

1. Kent u het bericht ‘Deense research wil genetica voor robuuste kip’?[1]

Ja.

2. Kent u het bericht ‘Snelle groei landbouwhuisdieren ten koste van afweersysteem’?[2]

Ja. Het bericht ‘snelle groei landbouwhuisdieren ten koste van afweersysteem” heeft betrekking op een analyse van met name pluimveeliteratuur, op grond waarvan de onderzoekers concluderen dat het mogelijk moet zijn dieren te fokken met een hoge groeisnelheid zonder verlies van immuunfuncties.

3. Bent u bereid in navolging van de Deense overheid een fokkerijproject te starten of te stimuleren om een grotere mate van weerstand tegen ziektes te bereiken? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid daar een zelfde mate van overheidsfinanciering voor beschikbaar te stellen als in Denemarken het geval is? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

In de Nota Dierenwelzijn wordt het belang van fokkerij voor dierenwelzijn aangegeven en in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is als uitdaging opgenomen dat de houderij en fokkerij meer ondersteuning moet gaan bieden aan de weerstand van landbouwproductiedieren. Deze ontwikkeling kan in mijn ogen worden gerealiseerd zonder extra financiële impuls vanuit de Nederlandse overheid.

Een deel van het Nederlandse fokkerij-onderzoek wordt momenteel gefinancierd uit Europese middelen. Daarnaast levert het ministerie van EL&I een bijdrage in het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)-programma Waardering van Dierenwelzijn, waarin robuustheid en adaptatie­vermogen een belangrijk thema is. Mijn ministerie heeft tevens gedurende meerdere jaren een bijdrage geleverd aan een project gericht op de genetica van robuustheid bij legkippen.

Het fokkerijbedrijfsleven in Nederland is zich ervan bewust dat eenzijdige selectie op groei niet ten goede komt aan de afweer van landbouwhuisdieren. In fok­programma’s voor commercieel gehouden dieren is het vermogen van dieren om gezond te blijven een belangrijk kenmerk. Tegelijk zie ik in de consumentenmarkt een toenemende vraag naar vlees van traaggroeiende rassen. De pluimvee­houders, die momenteel deze kuikens houden, geven aan dat de kuikens weinig tot geen gezondheidsproblemen hebben.

Vanwege het sterk internationale karakter van de pluimveefokkerijsector komen resultaten uit onderzoek breed beschikbaar. De resultaten van het Deense onderzoek zullen naar verwachting dus ook bijdragen aan de weerstand van Nederlands pluimvee.


De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker


[1] http://www.agd.nl/10113482/Nieuws/Artikel/Deense-research-wil-genetica-voor-robuuste-kip.htm
[2] http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2010/persberichten/184_10

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over honderden dode varkens die zijn aangetroffen in Limburg

Lees verder

Vragen over het laten afmaken van duizenden kuikens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer