Vragen over illegale vogel­vangst in Nederland


Indiendatum: jul. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over illegale vogelvangst in Nederland.

  1. Kent u het bericht “Een puttertje voor China”, over het illegaal vangen van wilde vogels voor handel naar vogelverzamelaars in Azië? [1]
  2. Bent u van plan om fraude tegen te gaan waarbij wordt gedaan alsof wilde vogels in gevangenschap zijn geboren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke maatregelen neemt u en bent u van plan te nemen om deze vorm van wildlife crime in Nederland hard aan te pakken?
  4. Deelt u de mening dat er te weinig toezicht is in het buitengebied? Ziet u aanleiding en mogelijkheden om toezicht en handhaving te intensiveren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het waar dat er een gebrek aan kennis en ervaring is bij opsporingsambtenaren van de NVWA? Zo ja, hoe werkt u aan een beter kennisniveau en hoe gaat u voorkomen dat kennis en expertise bij de opsporingsambtenaren verloren gaat? Zo nee, hoe verklaart u de door Jaap Reijngoud, oud opsporingsambtenaar en adviseur illegale dierenhandel, geconstateerde gebrekkige toezicht en handhavingsaanpak?

[1] Een puttertje voor China, Trouw donderdag 2 juli 2015

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 12 jan. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over illegale vogelvangst in Nederland (kenmerk 2015Z13175 d.d. 6 juli jl.).


1

Kent u het bericht “een puttertje voor China” over het illegaal vangen van wilde vogels voor handel met vogelverzamelaars in Azië.[1]

Antwoord

Ja.

2, 3

Bent u van plan om fraude, waarbij wordt gedaan alsof wilde vogels in gevangenschap zijn geboren, tegen te gaan ? Zo ja, hoe ? Zo nee, waarom niet ?

Welke maatregelen neemt u en bent u van plan te nemen om deze vorm van wildlife crime hard aan te pakken ?

Antwoord

Mijn inzet is erop gericht de wildvang van inheemse vogels te bestrijden. Daartoe heb ik reeds een aantal maatregelen genomen. Zo wordt toegezien op het fokken van beschermde vogels, onder meer door de uitgifte van ringen door de Vogelbonden digitaal te laten regisseren door RVO.nl. Dat maakt het eenvoudiger om de handhaving in het buitengebied te versterken.

Voorts verwijs ik naar de brief van de minister van Veiligheid en Justitie en mij van 14 oktober 2014 over de handhaving van de natuurregelgeving in het buitengebied (TK 2014-2015, 28684 nr. 422) en de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 17 april 2015 over het evaluatierapport van het opleidingsprogramma voor buitengewoonopsporingsambtenaren milieu (TK 2014-2015, 28648 nr. 439).

4

Deelt u de mening dat er te weinig toezicht is in het buitengebied ? Ziet u aanleiding en mogelijkheden om toezicht en handhaving te intensiveren. Zo ja, hoe ? Zo nee, waarom niet ?

Antwoord

Door de huidige inzet en de lopende initiatieven voor verdere verbetering kan het toezicht en handhaving in het buitengebied nu en in de toekomst op voldoende niveau plaatsvinden.

5

Is het waar dat er een gebrek aan kennis en ervaring is bij opsporingsambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ? Zo ja, hoe werkt u aan een beter kennisniveau en hoe gaat u voorkomen dat kennis en expertise bij de opsporingsambtenaren verloren gaat ? Zo nee, hoe verklaart u het door Jaap Reijngoud, oud-opsporingsambtenaar en adviseur illegale dierenhandel, geconstateerde gebrekkige toezicht en de gebrekkige handhavingsaanpak ?

Antwoord

Naar mijn oordeel is er bij de opsporingsambtenaren van de NVWA geen gebrek aan kennis en ervaring. De in het krantenartikel gedane uitlatingen van de heer Reijngoud wil ik voor zijn rekening laten. Ik wijs er echter wel op dat deze in het betreffende artikel niet zegt dat er een gebrek is aan kennis en ervaring bij opsporingsambtenaren van de NVWA.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken