Vragen over het weigeren meer­jarige tapsta­tis­tieken van de AIVD openbaar te maken


Indiendatum: mrt. 2014

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken over het weigeren meerjarige tapstatistieken van de AIVD openbaar te maken

1. Bent u op de hoogte van het bericht van Bits of Freedom[1] over uw weigering om meerjaarlijkse tapstatistieken van de AIVD openbaar te maken? Is het juist dat u dit verzoek geweigerd heeft?

2. Waarom weigert u het verzoek om openbaarmaking van het aantal jaarlijkse taps door de AIVD van telefoon- en internetverbindingen? Bent u zich ervan bewust dat u hiermee het oordeel van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheids­diensten[2], dat een meerjarige overzicht van de tapstatistieken niet als staatsgeheime informatie kan worden aangemerkt, negeert? Bent u zich er tevens van bewust dat u hiermee ook het oordeel van de Tweede Kamer[3] negeert?

3. Kunt u uitleggen waarom de CTIVD niet tot de classificatie “staatsgeheim” komt en u wel? Deelt u het standpunt van de CTIVD dat het voor een derde niet inzichtelijk is welke factoren de totale hoeveelheid taps beïnvloedt of op welke wijze het totale aantal taps is belegd binnen de AIVD? Zo nee, waarom niet?

4. Gaat u, nu de Commissie Dessens pleit voor “royaler cijfermatige informatie te verstrekken over de activiteiten van de diensten”, meer informatie verstrekken (“royaler”) dan tot nu toe? Zo ja, hoe gaat u dat garanderen? Zo nee, welke zwaarwichtige belangen verzetten zich daartegen?[4]

5. Moet de Tweede Kamer wederom wachten op een dreigende rechtszaak tot zij geïnformeerd wordt? Zo nee, bent u bereid alsnog de kwantitatieve tapstatistieken vanaf 1971 openbaar te maken en bent u bereid jaarlijks de tapstatistieken in de jaarverslagen op te nemen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.bof.nl/2014/03/18/plasterk-heeft-lak-aan-iedereen/

[2] Toezichtsrapport CTIVD, nr. 33 inzake de rubricering van staatsgeheimen door de AIVD, bijlage bij Kamerstuk 30977 nr. 47

[3] Kamerstuk 30517 nr. 18

[4] Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2002.

Indiendatum: mrt. 2014
Antwoorddatum: 23 apr. 2014

Antwoord van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 23 april 2014)

1. Bent u op de hoogte van het bericht van Bits of Freedom 1) over uw weigering om meerjaarlijkse tapstatistieken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) openbaar te maken? Is het waar dat u dit verzoek geweigerd heeft?

Antwoord vraag 1:

Op beide vragen is het antwoord: ja.

2. Waarom weigert u het verzoek om openbaarmaking van het aantal jaarlijkse taps door de AIVD van telefoon- en internetverbindingen? Bent u zich ervan bewust dat u hiermee het oordeel van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CITVD) 2), dat een meerjarig overzicht van de tapstatistieken niet als staatsgeheime informatie kan worden aangemerkt, negeert? Bent u zich er tevens van bewust dat u hiermee ook het oordeel van de Tweede Kamer negeert?

3. Kunt u uitleggen waarom de CTIVD niet tot de classificatie “staatsgeheim” komt en u wel? Deelt u het standpunt van de CTIVD dat het voor een derde niet inzichtelijk is welke factoren de totale hoeveelheid taps beïnvloeden of op welke wijze het totale aantal taps is belegd binnen de AIVD? Zo nee, waarom niet?

4. Gaat u, nu de Commissie Dessens pleit voor “royaler cijfermatige informatie (te) verstrekken over de activiteiten van de diensten”, meer informatie verstrekken (“royaler”) dan tot nu toe? Zo ja, hoe gaat u dat garanderen? Zo nee, welke zwaarwichtige belangen verzetten zich daartegen? 4)

5. Moet de Tweede Kamer wederom wachten op een dreigende rechtszaak tot zij geïnformeerd wordt? Zo nee, bent u bereid alsnog de kwantitatieve tapstatistieken vanaf 1971 openbaar te maken en bent u bereid jaarlijks de tapstatistieken in de jaarverslagen op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2 tot en met 5:

Het openbaar maken van het aantal taps door de AIVD over een langere periode, zoals in het genoemde inzageverzoek gevraagd is, zou inzicht bieden in de modus operandi van de dienst. Dat geldt des te meer indien dergelijke gegevens ook in de toekomst van jaar tot jaar beschikbaar zouden komen. Als deze gegevens worden afgezet tegen de bekende dreigingen/ontwikkelingen (bijvoorbeeld momenteel het grote aantal uitreizigers) en technologische ontwikkelingen, kan door middel van deductie inzicht worden verkregen in de aard en omvang van specifieke werkwijzen van de dienst. Het openbaar maken van die gegevens is in strijd met de geheimhoudingsplicht, zoals vastgelegd in artikel 15 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV2002).

De exacte tapstatistieken worden overigens wel jaarlijks vertrouwelijk aangeboden aan en desgewenst besproken met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) volledig inzicht in deze gegevens, doet jaarlijks onderzoek naar de rechtmatigheid van de inzet van de afluisterbevoegdheid en rapporteert hierover aan uw Kamer.

Interessant voor jou

Vragen over wedstrijden dieren doodschieten

Lees verder

Vragen over het serveren van halal voedsel tijdens NSS2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer