Vragen over het staken van jacht op de wilde eend


Indiendatum: mrt. 2016

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het staken van jacht op de wilde eend.

  1. Wat is uw reactie op het feit dat de populatie wilde eenden in Nederland al jaren in hoog tempo afneemt en de daling niet lijkt te stoppen? [1][2]
  2. Deelt u de mening dat hobbyjacht op wilde eenden niet wenselijk is nu de populatie in hoog tempo afneemt? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid de hobbyjacht op de wilde eend (conform Flora- en faunawet, art 31) te stoppen, in ieder geval tijdelijk? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat wilde eenden niet of nauwelijks schade veroorzaken en dat er daarom, in ieder geval onder deze omstandigheden, geen legitieme reden is om afschot op wilde eenden voort te zetten? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om bij de provincies er op aan te dringen het afschot van wilde eenden (conform Flora- en faunawet, art. 65) tijdelijk te staken? Zo nee, waarom niet?

[1] http://nos.nl/artikel/2091302-steeds-minder-eenden-in-nederland-en-niemand-weet-hoe-dat-komt.html

[2] http://www.nu.nl/dieren/4227343/natuurmonumenten-wil-tijdelijk-jachtverbod-wilde-eend.html

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 9 mrt. 2016

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het staken van jacht op de wilde eend (kenmerk 2016Z05073, ingezonden
10 maart 2016).

1

Wat is uw reactie op het feit dat de populatie wilde eenden in Nederland al jaren in hoog tempo afneemt en dat de daling niet lijkt te stoppen?[1] [2]

2

Deelt u de mening dat hobbyjacht op wilde eenden niet wenselijk is nu de populatie in hoog tempo afneemt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1 en 2

Door mijn ministerie is, samen met het Faunafonds/BIJ12, aan de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de populatieontwikkeling van een aantal eendensoorten in Nederland, waaronder de wilde eend. Ik wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van dit onderzoek naar de populatieontwikkeling van onder meer wilde eenden, naar verwachting verschijnt het rapport voor de zomer.

3

Bent u bereid de hobbyjacht op de wilde eend (conform artikel 31 van de Flora- en faunawet) te stoppen, in ieder geval tijdelijk? Zo nee, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat wilde eenden niet of nauwelijks schade veroorzaken en dat er daarom, in ieder geval onder deze omstandigheden, geen legitieme reden is om afschot op wilde eenden voort te zetten? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid om bij de provincies er op aan te dringen het afschot van wilde eenden (conform artikel 65 van de Flora- en faunawet) tijdelijk te staken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3, 4 en 5

Hiervoor verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen van de heer Leenders over de stand van de wilde eend.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1]http://nos.nl/artikel/2091302-steeds-minder-eenden-in-nederland-en-niemand-weet-hoe-dat-komt.html

[2] http://www.nu.nl/dieren/4227343/natuurmonumenten-wil-tijdelijk-jachtverbod-wilde-eend.html