Vragen over het slopen van twee monu­mentale boer­de­rijen door het Koninklijk Huis


Indiendatum: sep. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Algemene Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het slopen van twee monumentale boerderijen door het Koninklijk Huis

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Oranjes willen villa’s bouwen[1]”?

2. Welke waarde hecht u aan het bewaren van dit soort monumentale boerderijen? Deelt u de mening dat historische boerderijen kenmerkend zijn voor het cultuurlandschap?

3. Hoe beoordeelt u het slopen van deze boerderijen enkel en alleen voor de commerciële exploitatie van luxe villa’s?

4. Acht u het wenselijk dat Leden van de Koninklijk Huis, die een jaarlijkse toelage krijgen van de staat, dit geld aanwenden voor commerciële doeleinden?

5. Deelt u de mening dat het Koningshuis door zijn voorbeeldfunctie voor de samenleving het cultuurhistorisch platteland juist in tact moet laten?

6. Gaat de bouw van de exclusieve villa’s gepaard met aantasting of vernietiging van reeds bestaande natuur? Zo ja, op welke wijze wordt dit gecompenseerd?

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 4 okt. 2010

Antwoorden op vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het slopen van twee monumentale boerderijen op het landgoed De Horsten te Wassenaar (Ingezonden 10 september 2010, nr. 2010Z12620)

1
Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Oranjes willen villa’s bouwen’? 1)

Ja

2
Welke waarde hecht u aan het bewaren van dit soort monumentale boerderijen? Deelt u de mening dat historische boerderijen kenmerkend zijn voor het cultuurlandschap?

3
Hoe beoordeelt u het slopen van deze boerderijen enkel en alleen voor de commerciële exploitatie van luxe villa’s?

4
Acht u het wenselijk dat leden van het Koninklijk Huis, die een jaarlijkse toelage krijgen van de staat, dit geld aanwenden voor commerciële doeleinden?

5
Deelt u de mening dat het Koninklijk Huis door zijn voorbeeldfunctie voor de samenleving het cultuurhistorisch platteland juist in tact moet laten?

6
Gaat de bouw van de exclusieve villa’s gepaard met aantasting of vernietiging van reeds bestaande natuur? Zo ja, op welke wijze wordt dit gecompenseerd?

Antwoord op vragen 2 t/m 6:

Het betreft hier een landgoed in particulier eigendom. Het volledige onderhoud van het landgoed, inclusief De Eikenhorst, wordt privé betaald, met uitzondering van de kosten voor beveiliging (zoals de behuizing van de DKDB, de Koninklijke Marechaussee en het hek om De Eikenhorst) die door het Rijk worden gedragen.

De eigenaar streeft ernaar, zo is door de RVD namens Hare Majesteit de Koningin meegedeeld, om De Horsten duurzaam als eenheid te laten bestaan als uniek landgoed, samen met de andere landgoederen in Duivenvoorde en Twickel. Daarvoor is een financieel gezondere exploitatie noodzakelijk. Op dit moment is er een aanzienlijk jaarlijks exploitatietekort.

De Stichting Horst & Voorde is een samenwerkingsverband van de landgoederen Twickel, Duivenvoorde en De Horsten. Gezamenlijk wordt gepoogd instandhouding van het groene gebied tussen Den Haag en Leiden te realiseren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied.

Zoals eerder door de RVD meegedeeld, staan op het Wassenaarse deel van het landgoed, naast een aantal woningen, drie naoorlogse boerderijen. Eén hiervan is Raaphorst 4. Deze boerderij is nu als rendabel agrarisch bedrijf in gebruik. De andere twee boerderijen Eikenhorst 3 en Raaphorst 5 waren niet rendabel, staan al meerdere jaren leeg en verkeren in slechte staat. Zo is er houtworm geconstateerd en is er asbest aanwezig. Er is een aanvraag voor een sloopvergunning ingediend voor deze verouderde, agrarische bedrijfspanden. Degenen die eventueel nieuwe opstallen gaan bouwen, zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorstellen hiertoe en het aanvragen van de hiervoor benodigde vergunningen.

Het is aan de gemeente om een beslissing te nemen over de in de publiciteit aan de orde gekomen vergunningaanvragen met betrekking tot Eikenhorst 3 en Raaphorst 5. Alle binnen de gemeente Wassenaar hiervoor geldende procedures op dit punt worden uiteraard gevolgd.


Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Gent (GroenLinks), ingezonden 10 september (vraagnummer 2010Z12617).

1) De Telegraaf, 8 september 2010

Interessant voor jou

Vragen over toelaten van chemische middelen ter bestrijding van de beschermde veenmol

Lees verder

Vragen over de handhaving van het verbod op het verloten van dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer