Vragen over de hand­having van het verbod op het verloten van dieren


Indiendatum: sep. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de handhaving van het verbod op het verloten van dieren

1.

Heeft u kennis genomen van de verloting van een pony op maneges in Assendelft1 en Almere2”?

2. Hoe beoordeelt u de verloting, waarbij een ‘tegoedbon’ voor een pony kan worden gewonnen, in het licht van artikel 57 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren dat het verloten van dieren verbiedt?

3. Onderschrijft u de analyse dat, conform de bedoeling van artikel 57 GWWD, ook een verloting van dieren via een waardecheque niet is toegestaan in Nederland? Zo ja, welke maatregelen zullen er volgen op de overtreding van dit verbod? Zo neen, moeten we hieruit concluderen dat er sprake is van een maas in de wet die het verloten van dieren verbiedt? Bent u in dat geval bereid de bepaling in artikel 57 GWWD / 2.13 Wet dieren aan te scherpen, zodat deze en andere verlotingconstructies in het vervolg wel onmiskenbaar verboden zijn?

4. Kunt u aangeven op welke wijze het verbod op verloting van dieren in de praktijk wordt gehandhaafd? Kunt u inzicht geven in het aantal overtredingen dat de afgelopen jaren is geconstateerd, en welke maatregelen daarop gevolgd zijn? Zo neen, waarom niet?

5. Is het u bekend dat de betreffende manage in Assendelft al eerder een verloting van een pony middels het uitgeven van een waardecheque heeft georganiseerd? Heeft de Algemene Inspectiedienst hier actie op ondernomen? Zo ja, kunt u toelichten hoe de AID heeft gehandeld en wat de uitkomst daarvan is geweest? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.horses.nl/horsesnl/nieuws/16934/pvdd-verloting-van-pony-onverantwoord

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 19 okt. 2010

1. Hebt u kennisgenomen van de verloting van pony’s op een manege’s in Assendelft [1] en Almere [2]”?

Ja.

2. Hoe beoordeelt u de verloting, waarbij een ‘tegoedbon’ voor een pony kan worden gewonnen, in het licht van artikel 57 van de Gezondheids- en welzijnswet (GWWD) voor dieren dat het verloten van dieren verbiedt?

3. Onderschrijft u de analyse dat, conform de bedoeling van artikel 57 GWWD, ook een verloting van dieren via een waardecheque niet is toegestaan in Nederland? Zo ja, welke maatregelen zullen er volgen op de overtreding van dit verbod? Zo nee, moeten we hieruit concluderen dat er sprake is van een maas in de wet? Bent u in dat geval bereid de bepaling in artikel 57 GWWD / 2.13 Wet dieren aan te scherpen, zodat deze en andere verlotingconstructies in het vervolg wel onmiskenbaar verboden zijn?

Artikel 57 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bevat een verbod om dieren als prijs, beloning of gift uit te loven of uit te reiken bij wedstrijden, verlo­tingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen. Artikel 2.13 van het wetsvoorstel inzake de Wet dieren bevat eenzelfde verbod.

De achterliggende gedachte achter dit verbod is dat een dergelijke wijze van verkrijging van een dier niet strookt met de huidige opvattingen over de vereiste mate van zorgvuldigheid waarmee de aanschaf van dieren gepaard hoort te gaan.

Het houden van dieren vereist een bewuste keuze. Het is dan ook niet wenselijk dat door omstandigheden, zoals door het winnen van een prijs, wordt bepaald bij welke persoon de zorg voor een dier komt te liggen. Dit is in lijn met de voor­ge­stelde zorgplicht zoals thans neergelegd in artikel 1.4 van het wetsvoorstel inzake de Wet dieren. Het feit dat de prijs in de vorm van een waardebon is gegoten die desgewenst kan worden ingewisseld voor een pony doet naar mijn mening niets af aan het verbod.

4. Kunt u uiteenzetten op welke wijze het verbod op verloting van dieren in de praktijk wordt gehandhaafd? Kunt u inzicht geven in het aantal overtredingen dat de afgelopen jaren is geconstateerd en welke maatregelen daarop gevolgd zijn? Zo neen, waarom niet?

Uit informatie van het Openbaar Ministerie blijkt dat er tot op heden twee zaken voor de rechter zijn gebracht vanwege de overtreding van artikel 57 van de GWWD. In beide zaken zijn voorwaardelijke geldboetes opgelegd. In acht andere gevallen is de zaak afgedaan door middel van een transactie.

5. Is het u bekend dat de betreffende manege al eerder een verloting van een pony middels het uitgeven van een waardecheque heeft georganiseerd? Heeft de Algemene Inspectiedienst hiertegen actie ondernomen? Zo ja, kunt u toelichten hoe de AID heeft gehandeld en wat de uitkomst daarvan is geweest? Zo neen, waarom niet?

Ja, dit is bekend. Op de actie die hierop is ondernomen en de uitkomst daarvan, kan met het oog op de privacy van betrokkene publiekelijk geen mededeling worden gedaan.


DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

dr. H. Bleker

1] http://www.horses.nl/horsesnl/nieuws/16934/pvdd-verloting-van-pony-onverantwoord

2] http://www.manege-liesbeuker.nl/site/index.htm


Interessant voor jou

Vragen over het slopen van twee monumentale boerderijen door het Koninklijk Huis

Lees verder

Vragen over een toename van hondengevechten in Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer