Vragen over gefokte fazanten voor de jacht


Indiendatum: mrt. 2014

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over gefokte fazanten voor de jacht

1. Kent u het bericht “Coryza-besmet bedrijf is fazantenkwekerij”[1]?

2. Is het waar dat het bedrijf fazanten fokt ten behoeve van de “jacht en de consumptie”?

3. Hoe beoordeelt u het feit dat een bedrijf fazanten fokt ten behoeve van de jacht, terwijl het uitzetten van dieren voor de jacht in Nederland verboden is?

4. Hoe beoordeelt u het feit dat consumenten bij de poelier ‘wild’ kopen waarvan niet duidelijk is of het om gefokte dieren gaat, of dieren die buiten zijn opgejaagd doodgeschoten, of allebei?

5. Bent u bereid te komen tot een etiketteringsplicht zodat in alle gevallen voor de consument duidelijk is waar het wild precies vandaan komt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

6. Bent u bereid een fokverbod in te stellen voor fazanten die worden ingezet als handtamme schietschijven voor jagers in binnen- of buitenland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] Coryza-besmet bedrijf is fazantenkwekerij; Boerderij 11-3-2014

Indiendatum: mrt. 2014
Antwoorddatum: 12 mrt. 2014

1

Kent u het bericht “Coryza-besmet bedrijf is fazantenkwekerij”?[1]

Antwoord

Ja.

2

Is het waar dat het bedrijf fazanten fokt ten behoeve van de “jacht en de consumptie”?

Antwoord

Het bedrijf meldt op de website dat het wild en gevogelte kweekt voor consumptie.

3

Hoe beoordeelt u het feit dat een bedrijf fazanten fokt ten behoeve van de jacht, terwijl het uitzetten van dieren voor de jacht in Nederland verboden is?

Antwoord

Ik heb geen aanwijzingen dat dieren aan Nederlandse jagers worden verkocht om deze uit te zetten. Het uitzetten van dieren is in Nederland verboden op grond van artikel 14 van de Flora- en faunawet.

4

Hoe beoordeelt u het feit dat consumenten bij de poelier ‘wild’ kopen waarvan niet duidelijk is of het om gefokte dieren gaat, of dieren die buiten zijn opgejaagd, doodgeschoten, of allebei?

5

Bent u bereid te komen tot een etiketteringsplicht, zodat in alle gevallen voor de consument duidelijk is waar het wild precies vandaan komt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord op de vragen 4 en 5

Het is mij niet duidelijk waarop u dit feit baseert. Wat etikettering betreft verwijs ik u naar mijn eerdere antwoord, Aanhangsel van de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; vergaderjaar 2012-2013, nr. 1112.

6

Bent u bereid een fokverbod in te stellen voor fazanten die worden ingezet als handtamme schietschijven voor jagers in binnen- of buitenland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord

Het houden, fokken alsook vervoeren van in gevangenschap gefokte dieren is toegestaan aan een ieder (Besluit vrijstelling beschermde dieren en planten; Regeling vrijstelling beschermde dieren en planten). Het is mij niet bekend of door het bedrijf naar het buitenland verkochte dieren aldaar worden uitgezet om te worden bejaagd. Zie ook mijn antwoord op vraag 3.

[1] Coryza-besmet bedrijf is fazantenkwekerij Boerderij 11-3-2014