Vragen over een jager die ongeboren reekalfjes uit moeder snijdt


Indiendatum: mrt. 2016

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over een jager die ongeboren reekalfjes uit moeder snijdt.

  1. Wat is uw reactie op het bericht "Stropers snijden ongeboren reekalfjes uit buik moeder en schieten reeën dood in regio Veldhoven”?[1]
  2. Is het waar dat de dader bij nader inzien een gecertificeerde jager bleek te zijn?
  3. Kunt u aangeven wat de reden kan zijn geweest dat de gecertificeerde jager in kwestie meende ongeboren kalveren uit de buik van de geschoten reegeit te moeten snijden? Bent u bereid dergelijke weerzinwekkende voorvallen te voorkomen via een algemeen afschotverbod gedurende de draagtijd van dieren die wettelijk beschermd zijn?
  4. Deelt u de mening dat de betreffende jager vervolgd zou moeten worden voor ernstige dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er proces verbaal opgemaakt?
  5. Kunt u aangeven welke gelegitimeerde reden er zou kunnen zijn om een hoogdrachtige reegeit af te schieten?
  6. Deelt u de mening dat het onweidelijk en onethisch is om dieren tijdens de draag- en zoogtijd af te schieten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid een wettelijke schoontijd in te stellen?

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/246209902/Stropers+snijden+ongeboren+reekalfjes+uit+buik+moeder+en+schieten+reeen+dood+in+regio+Veldhoven.aspx

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 21 mrt. 2016

Datum 25 april 2016 Betreft Beantwoording vragen over een jager die ongeboren reekalfjes uit moeder snijdt

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme over een jager die ongeboren reekalfjes uit moeder snijdt (kenmerk 2016Z05896, ingezonden 22 maart 2016).

1. Wat is uw reactie op het bericht ‘Stropers snijden ongeboren reekalfjes uit buik moeder en schieten reeën dood in regio Veldhoven’?1

2. Is het waar dat de dader bij nader inzien een gecertificeerde jager bleek te zijn?

3. Kunt u aangeven wat de reden kan zijn geweest dat de gecertificeerde jager in kwestie meende de ongeboren kalveren uit de buik van de geschoten reegeit te moeten snijden? Bent u bereid dergelijke weerzinwekkende voorvallen te voorkomen via een algemeen afschotverbod gedurende de draagtijd van dieren die wettelijk beschermd zijn?

4. Deelt u de mening dat de betreffende jager vervolgd zou moeten worden voor ernstige dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er proces verbaal opgemaakt?

5. Kunt u aangeven welke gelegitimeerde reden er zou kunnen zijn om een hoogdrachtige reegeit af te schieten?

Antwoorden 1, 2, 3, 4 en 5

Uit navraag bij de Nationale politie en de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, is gebleken dat hier geen sprake is van stroperij, maar dat de reegeit is geschoten door een gecertificeerde jager die conform de voorwaarden uit de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verleende ontheffing heeft gehandeld.

Er is derhalve geen proces-verbaal opgemaakt.

Het is bekend dat reeën een verlengde draagtijd hebben. Dit betekent dat reegeiten relatief kort nadat zij hun kalveren hebben geworpen, weer bevrucht worden en dat de vruchtontwikkeling zich in de nawinter verder ontwikkelt. Reegeiten zijn derhalve het grootste gedeelte van het jaar drachtig. Het beheer van reegeiten vindt plaats van 1 januari tot en met 15 maart, derhalve ook gedurende de draagtijd. In het onderhavige geval is de reegeit geschoten op 11 maart 2016, dus binnen de periode dat populatiebeheer op reegeiten is toegelaten.

De betreffende jager heeft de reegeit ontdaan van ingewanden, inclusief de twee embryo's en deze, tezamen met de huid achtergelaten als biomassa. Dit is onder jagers een gebruikelijke praktijk, die bekend staat als het ontweiden. Slachtafval van wild valt niet onder de Destructiewet en mag als biomassa in de natuur gebracht of achtergelaten worden.

In het Faunabeheerplan Noord-Brabant 2011-2016 is als doelstelling geformuleerd de reeënpopulaties in evenwicht te brengen met de draagkracht (voedselaanbod) van het gebied, de belangen van de grondgebruikers en de (verkeers)veiligheid. Ik zie geen reden om dit beheer door middel van een algemeen afschotverbod te beperken.

6. Deelt u de mening dat het onwenselijk en onethisch is om dieren tijdens de draag- en zoogtijd af te schieten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid een wettelijke schoontijd in te stellen?

Antwoord 6

Gezien het feit dat reeën vrijwel het hele jaar door drachtig kunnen zijn, valt er helaas soms niet aan te ontkomen dat voor de uitvoering van genoemd Faunabeheerplan reeën gedurende de draagtijd worden geschoten.

Het schieten van reeën gedurende de zoogtijd vind ik zeker niet wenselijk. In de door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gehanteerde gedragscode voor jagers staat dat “de jager alle middelen zal aanwenden om dieren niet onnodig te laten lijden”. Het schieten van zogende reegeiten is in strijd met de gedragscode van de jagers, tenzij het een zwaargewond of ernstig ziek dier betreft.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

Interessant voor jou

Vragen over het Franse voornemen een verbod af te kondigen op neonicotinoïden ivm hun rol in de zorgwekkende bijensterfte

Lees verder

Vragen over misstanden rondom het vangen en transporteren van leghennen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer