Vragen over digitale jacht op de Veluwe


Indiendatum: jan. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van EL&I en de minister van Binnenlandse Zaken over digitale jacht op de Veluwe

1. Kent u het bericht ‘boosheid over digitale jacht op de Veluwe’1?

2. Klopt het dat het gebruik van digitale camera’s gevoed door zonnepanelen en voorzien van zend- of opname apparatuur strijdig is aan de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming van 20 juni 1977? Zo ja, bent u bereid handhavend op te treden tegen genoemd gebruik? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u aangeven hoe u het gebruik van cameratoezicht beoordeelt in het licht van de privacy van natuurliefhebbers en recreanten?

4. Deelt u de mening dat het 24 uur elektronisch volgen van het gedrag van in het wild levende dieren met als oogmerk de dieren te doden, een laffe en wederrechtelijke daad is? Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u hieraan een einde maken? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u aangeven of het wederrechtelijk gebruik van verboden optische middelen en aantasting van de privacy van recreanten en natuurliefhebbers aanleiding vormt tot intrekking van de jachtakte van de dader(s)? Zo nee, waarom niet?


1http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/7963458/Boosheid-over-digitale-jacht-op-Veluwe.ece

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 10 feb. 2011

1. Kent u het bericht «boosheid over digitale jacht op de Veluwe»?1

Ja.

2. Is het waar dat het gebruik van digitale camera’s, gevoed door zonnepanelen en voorzien van zend- of opnameapparatuur, strijdig is aan de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming van 20 juni 1977? Zo ja, bent u bereid handhavend op te treden tegen genoemd gebruik? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het 24 uur elektronisch volgen van het gedrag van in het wild levende dieren met als oogmerk de dieren te doden, een laffe en wederrechtelijke daad is? Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u hieraan een einde maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 en 4

Ik kan begrijpen dat het gebruik van een digitale camera voor het afschot van wilde zwijnen vragen oproept. Het gebruik is echter bedoeld om de leefpatro-nen van de wilde zijnen in het afschotgebied te analyseren en daarmee het beheer van de wildezwijnenpopulatie, in het belang van onder meer de verkeersveiligheid en schadebestrijding, effectiever te maken.De Beneluxovereenkomst reguleert de toegestane geweren, munitie en andere middelen, tuigen en jachtmethoden die direct bij de jacht mogen worden gebruikt.De digitale camera op de Veluwe wordt echter niet gebruikt voor de jacht en valt daarom niet onder het begrip van hulpmiddelen als bedoeld in de 1 http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/7963458/Boosheid-over-digitale-jacht-op-Veluwe.ece Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 1 Beneluxovereenkomst. Het gebruik ervan is – in de omstandigheden waarop wordt gedoeld – niet wederrechtelijk.

3. Kunt u uiteenzetten hoe u het gebruik van cameratoezicht beoordeelt in het licht van de privacy van natuurliefhebbers en recreanten?

5. Kunt u uiteenzetten of het wederrechtelijk gebruik van verboden optische middelen en aantasting van de privacy van recreanten en natuurliefhebbers aanleiding vormt tot intrekking van de jachtakte van de dader(s)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3 en 5
De camera’s waar u op doelt, zijn veelal gelegen op private gronden, die niet voor het publiek zijn opengesteld. In het geval camera’s op publiek openge-stelde terreinen worden ingezet, dan dient de grondgebruiker het publiek hiervan in kennis te stellen. De Jachtakte wordt verstrekt door de korpschef van het regionale politiekorps in de regio, waarin de woonplaats van de aanvrager is gelegen. De korpschef is bevoegd tot het nemen van beschikkingen tot intrekking van jachtakten.

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

Interessant voor jou

Vragen over onnodige dierproeven voor toxicologisch onderzoek

Lees verder

Vragen over infiltratie binnen de milieubeweging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer