Vragen over de vondst van een dood en ernstig verwaar­loosd paard in Deurne (Noord-Brabant)


Indiendatum: apr. 2017

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de vondst van een dood en ernstig verwaarloosd paard in Deurne (Noord-Brabant).

  1. Kent u het bericht op Animals Today over een dood en ernstig verwaarloosd paard dat aangetroffen is op het terrein van een beruchte Brabantse (Deurne) familie, waarvan diverse leden eerder voor dierenverwaarlozing – en mishandeling veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, werkstraf en boetes[I], [II]?
  2. Deelt u de mening dat – als de berichten over deze familie juist zijn – dit niet over incidentele overtredingen gaat, maar over structurele misdrijven? Zo nee, waarom niet?
  3. Vindt u het verantwoord dat deze familie op hun terrein weer een twintigtal paarden en verschillende honden houdt?
  4. Worden de gezondheid en het welzijn van de dieren die de betreffende familie houdt gemonitord door de overheid? Zo ja, op welke wijze, met welke frequentie en door welke dienst gebeurt dat? Zo niet, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat een houdverbod als zelfstandige strafmaatregel bij kan dragen aan het voorkomen van stelselmatige dierenmishandeling en –verwaarlozing door notoire dierenbeulen? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat is de reden voor het herhaalde uitstel van de contourenbrief over het houdverbod als zelfstandige maatregel, aangezien deze brief aanvankelijk was aangekondigd voor het najaar van 2016[III] en later voor eind maart 2017[IV]?
  7. Binnen welke termijn kan de Kamer de onder 6) bedoelde contourenbrief tegemoet zien?

[I] https://www.animalstoday.nl/dood-uitgemergeld-paard-beruchte-familie-deurne/

[II] https://www.animalstoday.nl/karens-blog-beruchte-familie-deurne-weer-in-fout/

[III] AO houdverbod, 16 juni 2016, verslag vastgesteld 24-6-2016

[IV] http://parlisweb/parlis/GetDocumentOutlook.aspx?link=a78dd648-463e-4d74-b52c-6d1b6751f4fd.docx

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 5 apr. 2017

Antwoorden Kamervragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de vondst van een dood en ernstig verwaarloosd paard in Deurne (Noord-Brabant). (ingezonden 6 april 2017, nr 2017Z04613)

Vraag 1

Kent u het bericht op Animals Today over een dood en ernstig verwaarloosd paard dat aangetroffen is op het terrein van een beruchte Brabantse familie, waarvan diverse leden eerder voor dierenverwaarlozing – en mishandeling veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, werkstraf en boetes? 1) 2)

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat – als de berichten over deze familie juist zijn – dit niet over incidentele overtredingen gaat, maar over structurele misdrijven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Vindt u het verantwoord dat deze familie op haar terrein weer een twintigtal paarden en verschillende honden houdt?

Antwoord op de vragen 2 en 3

Het oordeel over de geschiktheid van deze houder(s) om dieren te houden en een kwalificatie van de feiten is aan de rechter.

Vraag 4

Worden de gezondheid en het welzijn van de dieren die de betreffende familie houdt, gemonitord door de overheid? Zo ja, op welke wijze, met welke frequentie en door welke dienst gebeurt dat? Zo niet, waarom niet?

Antwoord op vraag 4

Op grond van de Wet Dieren zijn houders van dieren voor wat betreft de naleving van de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn onderworpen aan het toezicht van de relevante toezichthouders de NVWA, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en in voorkomende gevallen de Politie. Signalen van de mogelijke overtreding van de wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn worden onderzocht door voornoemde instanties. Dat is ook in dit geval gebeurd.

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval worden houders van dieren vaker of minder vaak gecontroleerd of vinden hercontroles plaats. Dit kan leiden tot bestuursrechtelijke herstelmaatregelen, al dan niet in combinatie met een proces-verbaal. Ik doe in het belang van het toezicht geen mededelingen over het aantal controlebezoeken dat aan individuele houders is gebracht.

Vraag 5

Deelt u de mening dat een houdverbod als zelfstandige strafmaatregel bij kan dragen aan het voorkomen van stelselmatige dierenmishandeling en –verwaarlozing door notoire dierenbeulen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 5

Een houdverbod als zelfstandige maatregel kan bijdragen aan het voorkomen van dierenmishandeling en –verwaarlozing. Of een houdverbod als zelfstandige maatregel een passende sanctie is en meer in het bijzonder of het herhaling kan voorkomen, hangt af van de omstandigheden van het geval en de persoon van de verdachte. In de contourenbief over de invulling van het houdverbod als zelfstandige maatregel wordt hierop nader ingegaan. Ik verwijs verder naar het antwoord op vraag 6.

Vraag 6

Wat is de reden voor het herhaalde uitstel van de contourenbrief over het houdverbod als zelfstandige maatregel, aangezien deze brief aanvankelijk was aangekondigd voor het najaar van 2016 3) en later voor eind maart 2017? 4)

Binnen welke termijn kan de Kamer de bij vraag zes bedoelde contourenbrief tegemoet zien?

Antwoord op vraag 6

In antwoord op eerdere vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, heb ik bij brief van 16 februari 2017[1] aangegeven dat ten behoeve van de contourenbrief ook onderzocht wordt welke andere (wets)wijzigingen, naast het voorstel voor een houdverbod als zelfstandige maatregel, noodzakelijk zijn voor effectieve (strafrechtelijke) interventie in geval van dierenwelzijnsovertredingen. Op dit moment vindt nog afstemming plaats met de uitvoeringsinstanties over de voorstellen. Ik infomeer uw Kamer voor het zomerreces.

1) https://www.animalstoday.nl/dood-uitgemergeld-paard-beruchte-familie-deurne/

2) https://www.animalstoday.nl/karens-blog-beruchte-familie-deurne-weer-in-fout/

3) Algemeen overleg houdverbod d.d. 16 juni 2016, Kamerstuk 28 286, nr. 885

4) Kamerstuk 28 286, nr. 903

[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 28 286, nr. 903

Interessant voor jou

Vragen over de berichtgeving in Dagblad Trouw over belastingafspraken

Lees verder

Vragen Wassenberg over het doodschieten van ontsnapte antilopes bij Hunsel (Limburg)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer