Vragen over de bericht­geving in Dagblad Trouw over belas­ting­af­spraken


Indiendatum: mrt. 2017

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan u van Financiën over de berichtgeving in Dagblad Trouw over belastingafspraken

1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving in het dagblad Trouw van 29 maart jongstleden waarin wordt ingegaan op de inhoud van een geheime notitie aan de minister uit 2015, getiteld ‘De APA/ATR-praktijk - notitie over de meest voorkomende verschijningsvormen’ (verder ‘het document’), waarin een overzicht wordt gegeven van de belastingconstructies die het meest door binnenlandse en buitenlandse multinationals aan de belastingdienst ter goedkeuring worden voorgelegd, uitmondend in zogenaamde "tax rulings", of vaste belastingafspraken? [1]

2. Kan u uitleggen waarom het document niet actief met de Kamer gedeeld?

3. Is u bekend met recent onderzoek van de Verenigde Naties waaruit blijkt dat de mondiale verliezen aan belastinginkomsten door het gebruik van interne verrekeningsprijzen, een veelgebruikte belastingontwijkingstechniek, alleen al mondiaal ruim 500 miljard dollar bedraagt? [2]

4. Is u bekend met recent onderzoek van de Amerikaanse ngo Citizens for Tax Justice waaruit blijkt dat Nederland de grootste belastingdoorvoerhaven voor de buiten-Amerikaanse winsten van Amerikaanse multinationals is? [3]

5. Bent u zich ervan bewust dat de in het document beschreven Nederlandse fiscale praktijk mede debet is aan het teruglopen van de bijdrage aan de schatkist uit de Vpb en het stijgen van de bijdrage van de inkomenstenbelasting, met andere woorden: onderschrijft u dat factor kapitaal steeds minder bijdraagt aan het onderhoud en herstel van onze materiële en immateriële infrastructuur en de factor arbeid steeds meer en dat dat mede komt door de in het document beschreven Nederlandse fiscale praktijk?

6. bent u zich er van bewust dat met het in stand houden van deze praktijken Nederland het gevaar loopt grote politieke reputatieschade op te lopen?

7. Bent u het met ons eens dat het tegen deze achtergrond onverstandig is dat zijn ambtenaren zich in het bovengenoemde document sterk lijken te identificeren met de fiscale adviessector, die een commercieel belang heeft bij het in stand houden van deze fiscale praktijken? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat u tegen deze identificatie doen?

8. Bent u van mening dat het gepast is dat ambtenaren zich bij de beschrijving van bijvoorbeeld hybride financieringsstructuren beperken tot de constatering dat het eventuele "fiscale mismatch" "het geven van zekerheid vooraf ... niet in de weg staat"? (pagina 9). Zo ja, op welke manier vindt u dat gepast, zo nee hoe gaat u deze beperking opheffen? [4]

9. Bent u zich ervan bewust dat de Nederlandse fiscus hiermee willens en wetens bijdraagt aan belastingontwijking door bedrijven en daarmee de schatkist van andere staten schaadt? Bent u bereid een inschatting van de omvang van belastingontwijking te maken? Zo, nee waarom niet. [5]

10. De EU Gedragscodegroep heeft in november 2016 richtlijnen aangenomen voor de voorwaarden en regels en aanzien van het verstrekken van tax rulings. In deze richtlijnen is vastgelegd dat lidstaten tax rulings, of tenminste de conclusies daarvan, openbaar moeten publiceren

Bent u zich er derhalve van bewust dat Nederland internationaal de plicht heeft andere staten te verwittigen van dergelijke "mismatches" en dat uw eigen ambtenaren u er op hebben gewezen dat Nederland dienaangaande in gebreke blijft (pagina 12 van het document). Is dit nog steeds het geval of heeft u deze praktijk inmiddels stopgezet? Kan u toezeggen om een voorstel uit te werken hoe de Belastingdienst deze richtlijnen gaat implementeren en dit proces met de Kamer te bespreken? [6]

11. Bent u bereid om de scope van het document uit te breiden met een addendum waarin een bredere scope wordt genomen dan alleen de enge scope van "het belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat" gekeken hebben, maar ook naar bijvoorbeeld de binnenlandse en buitenlandse verdelingseffecten of de schade aan buitenlandse staten of Nederlandse politieke reputatieschade?

12. Bent u bereid om periodiek aan de Kamer te rapporteren over de voortgang van spontane uitwisseling van kerngegevens van tax rulings met EU-landen en met landen buiten de EU, inclusief aan welke ontwikkelingslanden gegevens zijn verstrekt?

13. Bent u bereid om periodiek aan de Kamer te rapporteren over ontvangen verzoeken voor nadere informatie naar aanleiding van de spontaan uitgewisselde kerngegevens over tax rulings, zoals van welke landen verzoeken zijn ontvangen en welk type structuren het betreft?

[1] https://www.trouw.nl/home/belastingdienst-waarschuwde-voor-omstreden-afspraken~a31ea762/

[2] https://www.wider.unu.edu/publication/global-distribution-revenue-loss-tax-avoidance

[3] http://ctj.org/ctjreports/2016/10/offshore_shell_games_2016.php#.WNzsvXR97nU

[4]https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VE42fGYEhI0J:https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2017/03/27/besluit-op-wob-verzoek-over-notitie-over-de-meest-voorkomende-verschijningsvormen/Besluit%2BWob-verzoek%2Bm.b.t.%2BNotitie%2BDe%2BAPA-ATR-praktijk%2BNotitie%2Bover%2Bde%2Bmeest%2Bvoorkomende%2Bverschijningsvormen.pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b-ab

[5] The Hidden Wealt of Nations; Gabriel Zucman http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/H/bo20159822.html

[6] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14750-2016-INIT/en/pdf, Annex 1, onderdeel D

Interessant voor jou

Vragen aan de minister van Financiën naar aanleiding van zijn uitspraken in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 19 maart 2017

Lees verder

Vragen over de vondst van een dood en ernstig verwaarloosd paard in Deurne (Noord-Brabant)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer