Vragen over de vervalsing van jacht­di­ploma's


Indiendatum: feb. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de vervalsing van jachtdiploma’s

1. Kent u het bericht ‘Jachtaktes ontnomen bij jagers’? [1]

2. Kunt u aangeven welke straffen staan op het vervalsen van een staatsdiploma?

3. Deelt u de mening dat vervalsing van een staatsdiploma de weg opent tot legaal vuurwapenbezit en het gebruik van vuurwapens, een ernstig strafbaar feit is? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het Openbaar Ministerie in alle gevallen waarin vervalsing van een staatsdiploma heeft geleid tot het onterechte vergunnen van het bezit en gebruik van vuurwapens, en dus van illegaal wapenbezit, te allen tijde vervolgd zou dienen te worden? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u bewerkstelligen dat alsnog vervolging zal worden ingesteld? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u aangeven in hoeveel van de gevallen in casu sprake is van vervalsing van het jachtdiploma en om welke reden de drie jachtakten zijn ingetrokken?

6. Kunt u aangeven of intrekking van de jachtakten in alle gevallen samenhing met strafbare feiten en waarom geen vervolging is ingesteld in casu? Bent u bereid in alle gevallen waarin sprake is geweest van wetsovertreding leidend tot het wederrechtelijk gebruik van vuurwapens, vervolging in te stellen? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u aangeven waarom het functioneel parket te Zwolle en de politie Twente geen mededelingen doen over deze zaak? Bent u bereid alle relevante stukken te delen met de Kamer? Zo neen, waarom niet?

8. Kunt u aangeven hoe vaak en op welke wijze er controles worden uitgevoerd op de echtheid van diploma’s welke worden aangewend tot het verkrijgen van een jachtakte c.q. vuurwapenvergunning? Bent u bereid dit toezicht aan te scherpen?


[1]TvOost, ‘De politie Twente heeft drie jagers hun jachtakte ontnomen. Dat meldt de Twentsche courant Tubantia’, 29 januari 2011

Indiendatum: feb. 2011
Antwoorddatum: 17 mrt. 2011

1. Kent u het bericht ‘Jachtaktes ontnomen bij jagers’? [1]

Ja.

2. Kunt u aangeven welke straffen staan op het vervalsen van een staatsdiploma?

Het vervalsen van of gebruik maken van een vals of vervalst staatsdiploma valt onder artikel 225, eerste en tweede lid van het Wetboek van Strafrecht. Hiervoor geldt een strafmaximum van zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie.

3. Deelt u de mening dat vervalsing van een staatsdiploma de weg opent tot legaal vuurwapenbezit en dat het gebruik van vuurwapens, een ernstig strafbaar feit is? Zo nee, waarom niet?

Vervalsing van een staatsdiploma, in casu een jachtdiploma, opent niet de weg tot legaal vuurwapenbezit. Voor legaal vuurwapenbezit is een jachtakte vereist. Het verkrijgen van een jachtdiploma is een stap in de procedure tot aanvraag van een jachtakte. Indien sprake is van vervalsing van het jachtdiploma dan voldoet een aanvrager niet aan de voorwaarden die zijn gesteld om een jachtakte te verkrijgen. Indien een aanvrager onverhoopt middels het indienen van een vervalst jachtdiploma bij de afdeling Bijzondere Wetten van de regiokorpsen een jachtakte zou bemachtigen, dan levert het gebruik van een vuurwapen, evenals het in bezit hebben van een vervalst jachtdiploma, een strafbaar feit op.

4. Deelt u de mening dat het Openbaar Ministerie in alle gevallen waarin vervalsing van een staatsdiploma heeft geleid tot het onterechte vergunnen van het bezit en gebruik van vuurwapens en dus van illegaal wapenbezit, te allen tijde vervolgd zou dienen te worden? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u bewerkstelligen dat alsnog vervolging zal worden ingesteld? Zo nee, waarom niet?

In Nederland geldt het opportuniteitsbeginsel, waarbij het Openbaar Ministerie op grond van het maatschappelijk belang van vervolging af kan zien in individuele gevallen. Bij de keuze of vervolging wordt ingesteld spelen naast inhoudelijke overwegingen ten aanzien van de strafbaarheid en het beschikbare bewijs ook capaciteits- en doelmatigheidsoverwegingen een rol.

5. Kunt u aangeven in hoeveel van de gevallen in casu sprake is van vervalsing van het jachtdiploma en om welke reden de drie jachtakten zijn ingetrokken?

In de onderhavige casus was sprake van één vervalsing van een jachtdiploma. In het onderzoek naar de vervalsing van het betreffende jachtdiploma zijn drie jachtaktes ingevorderd door de daartoe bevoegde Korpschef.

6. Kunt u aangeven of intrekking van de jachtakten in alle gevallen samenhing met strafbare feiten en waarom geen vervolging is ingesteld in casu? Bent u bereid in alle gevallen waarin sprake is geweest van wetsovertreding leidend tot het wederrechtelijk gebruik van vuurwapens, vervolging in te stellen? Zo nee, waarom niet?

De officier van justitie heeft besloten de zaak te seponeren. Bij deze beslissing heeft met name meegewogen dat ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert. Het Openbaar Ministerie kan geen toezegging doen om in alle zaken waarin er sprake is van wederrechtelijk gebruik van vuurwapens vervolging in te stellen. Dit hangt af van de individuele zaak en de specifieke omstandigheden van het geval, zoals ook in de casus die aanleiding was voor de Kamervragen het geval was. Ik verwijs ook naar mijn antwoord op vraag 4.

7. Kunt u aangeven waarom het functioneel parket te Zwolle en de politie Twente geen mededelingen doen over deze zaak? Bent u bereid alle relevante stukken te delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

Het Functioneel Parket heeft desgevraagd in de media aangegeven dat de zaak is geseponeerd omdat ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert.

De afweging heeft plaats gevonden op basis van de persoon van de verdachte en de specifieke feiten en omstandigheden. Het is niet wenselijk deze informatie openbaar te maken.

8. Kunt u aangeven hoe vaak en op welke wijze er controles worden uitgevoerd op de echtheid van diploma’s die worden aangewend tot het verkrijgen van een jachtakte c.q. vuurwapenvergunning? Bent u bereid dit toezicht aan te scherpen?

Er worden controles uitgevoerd op de echtheid van diploma's, indien daarover twijfel bestaat. Er wordt dan door de politie gekeken naar de aanwezigheid van echtheidskenmerken van het rdedocument om zo vervalste of valselijk opgemaakte documenten te onderkennen. Het frauderen met diploma’s is strafbaar en levert ook een intrekkingsgrond op voor de jachtakte.

Binnen de expertgroep Bijzondere Wetten van de politie is reeds een traject opgezet met als doel het aanscherpen van het toezicht en het verbeteren van administratieve processen.

[1]TvOost, ‘De politie Twente heeft drie jagers hun jachtakte ontnomen. Dat meldt de Twentsche courant Tubantia’, 29 januari 2011

Interessant voor jou

Vragen over de voortdurende dolfijnenslachtingen

Lees verder

Vragen over bedreigingen door jagers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer