Vragen over de voort­du­rende dolfij­nen­slach­tingen


Indiendatum: feb. 2011

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de voortdurende dolfijnenslachtingen

1. Bent u ervan op de hoogte dat sinds september weer honderden dolfijnen op gruwelijke wijze zijn gedood in Taiji? [1]

2. Kunt u uiteenzetten welke actie u de afgelopen maanden heeft ondernomen om Japan ervan te overtuigen dat deze wrede dolfijnenslachtingen zo snel mogelijk moeten worden beëindigd? Heeft u daarbij steun gezocht en gemobiliseerd in andere landen? Zo ja, wat was het resultaat van deze inspanningen? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat er grotere druk moet worden uitgeoefend op landen als Japan en de Faeröer eilanden om te stoppen met de jaarlijkse slachtpartijen, omdat de inspanningen tot nu toe nog niets hebben opgeleverd voor de dolfijnen? Zo ja, op welke extra inzet gaat u hiervoor leveren? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u nog steeds de mening dat dolfijnen in ieder geval beschermd zouden moeten worden door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC)?

5. Wat is de stand van zaken rond het voorstel dat België in voorbereiding heeft om de beschermingssfeer van de IWC uit te bereiden tot dolfijnen en andere walvisachtig? Heeft u hierover contact gezocht met België, conform de toezegging minister Verburg op 21 april 2010 en op welke wijze is Nederland betrokken bij de uitwerking en indiening van dit voorstel op de IWC?

6. Kunt u garanderen dat op de eerstvolgende IWC-conferentie een voorstel ligt voor de bescherming van dolfijnen en andere walvisachtige van Belgische en/of Nederlandse hand? Zo ja, wanneer kan de Kamer hier kennis van nemen en welke actie gaat u verder ondernemen om steun te verwerven voor dit voorstel? Zo neen, waarom niet?


[1]http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-Dieren/article/detail/1215014/2011/01/30/Schokkende-documentaire-helpt-dolfijnen-niet.dhtml

Indiendatum: feb. 2011
Antwoorddatum: 9 mrt. 2011

1. Bent u ervan op de hoogte dat sinds september weer honderden dolfijnen op gruwelijke wijze zijn gedood in Taiji? 1)

Ja.

2. Kunt u uiteenzetten welke actie u de afgelopen maanden heeft ondernomen om Japan ervan te overtuigen dat deze wrede dolfijnenslachtingen zo snel mogelijk moeten worden beëindigd? Heeft u daarbij steun gezocht en gemobiliseerd in andere landen? Zo ja, wat was het resultaat van deze inspanningen? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat er grotere druk moet worden uitgeoefend op landen als Japan en de Faeröer eilanden om te stoppen met de jaarlijkse slachtpartijen, omdat de inspanningen tot nu toe nog niets hebben opgeleverd voor de dolfijnen? Zo ja, welke extra inzet gaat u hiervoor leveren? Zo nee, waarom niet?

De mondiale verontwaardiging over deze praktijken hebben bij de genoemde landen vooralsnog niet geleid tot een verandering van hun gedrag. Ik zal het standpunt van Nederland hieromtrent op gepaste momenten uitdragen. Verder verwijs ik naar beantwoording van eerdere Kamervragen over dit onderwerp (Kamervragen 2009-2010, nr. 2319 en het antwoord op Kamervragen van het lid Ouwehand over de jaarlijkse slachting van dolfijnen op de Faröereilanden met kenmerk NLP2010-2579, d.d. 08-09-2010).

4, 5 en 6.

Deelt u nog steeds de mening dat dolfijnen in ieder geval beschermd zouden moeten worden door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC)?

Wat is de stand van zaken rond het voorstel dat België in voorbereiding heeft om de beschermingssfeer van de IWC uit te breiden tot dolfijnen en andere walvisachtigen? Heet u hierover contact gezocht met België, conform de toezegging van de voormalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 21 april 2010? Op welke wijze is Nederland betrokken bij de uitwerking en indiening van dit voorstel bij de IWC?

Kunt u garanderen dat op de volgende IWC-conferentie van Belgische en Nederlandse hand een voorstel ligt voor de bescherming van dolfijnen en andere walvisachtigen? Zo ja, wanneer kan de Kamer hier kennis van nemen en welke actie gaat u verder ondernemen om steun te verwerven voor dit voorstel? Zo nee, waarom niet?

Nederland heeft tijdens de laatste jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC62 in Agadir, juni 2010) gepleit voor het onder de IWC brengen van de kleine zeezoogdieren, zoals dolfijnen. Een door België ingediende en mede door Nederland gesteunde motie om dit mogelijk te maken, behaalde evenwel geen meerderheid. Een blokkerende meerderheid van landen binnen de IWC is tegen opname van nieuwe walvissoorten, mede vanwege de impasse waarin de IWC zich thans bevindt.

Ik zal mij in het kader van de IWC, en in samenwerking met andere landen binnen en buiten de EU, blijven inzetten voor een verbreding van de IWC naar de kleine zeezoogdieren. Een belangrijke stap daartoe, is dat een oplossing wordt gevonden voor de huidige tegenstellingen binnen de IWC. Het opnemen van de kleine zeezoogdieren zou een onderdeel kunnen vormen van een nieuw pakket van taken.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

[1] http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-Dieren/article/detail/1215014/2011/01/30/Schokkende-documentaire-helpt-dolfijnen-niet.dhtml

Interessant voor jou

Vragen over vliegreizen van Maastricht naar Amsterdam

Lees verder

Vragen over de vervalsing van jachtdiploma's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer