Vragen over de verspreiding van besmet­te­lijke konij­nen­ziekte via jacht


Indiendatum: dec. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de verspreiding van besmettelijke konijnenziekte via jacht

1. Kent u het bericht waaruit blijkt dat in diverse delen van het land de afgelopen weken tientallen tamme en wilde konijnen zijn gestorven aan de konijnenziekte Viral Hemorrhagic Disease (VHD)?[1]

2. Kunt u aangeven in hoeverre deze uitbraak de populatie van wilde konijnen bedreigt?

3. Deelt u de mening dat jacht op konijnen niet wenselijk is, indien de populatie door ziektes als deze bedreigd wordt? Zo ja, welke consequentie verbindt u daaraan ten aanzien van de jacht op konijnen? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u uitsluiten dat deze zeer besmettelijke ziekte verspreid wordt via de jacht op konijnen? Zo nee, bent u bereid om de jacht op konijnen te stoppen, in ieder geval tijdelijk?

[1] http://www.nu.nl/binnenland/4179557/onbekend-virus-doodt-tamme-en-wilde-konijnen.html

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 11 dec. 2015

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van mevrouw Thieme (PvdD) over de verspreiding van een besmettelijke konijnenziekte via de jacht (kenmerk 2015Z24411, ingezonden 14 december 2015).

1

Kent u het bericht waaruit blijkt dat in diverse delen van het land de afgelopen weken tientallen tamme en wilde konijnen zijn gestorven aan de konijnenziekte Viral Hemorrhagic Disease (VHD)?[1]

Antwoord

Ja.

2

Kunt u aangeven in hoeverre deze uitbraak de populatie van wilde konijnen bedreigt?

Antwoord

Voor zover bekend veroorzaakt de virusziekte VHD (viral haemorrhagic disease) met name onder tamme konijnen sterfte. Een aantal van de aangetroffen gestorven konijnen was gevaccineerd tegen de variant VHD1, maar is positief getest op variant VHD2. Er is een beperkt aantal wilde konijnen gevonden, waarvan één is onderzocht en deze is eveneens positief getest op variant VHD2. Overigens sterven veel wilde konijnen onder de grond (in holen) en is daarom niet bekend hoe groot de verspreiding van deze virusziekte onder wilde konijnen is en of er mogelijk sprake is van een bedreiging van de populatie.

3

Deelt u de mening dat de jacht op konijnen niet wenselijk is, indien de populatie door ziektes als deze bedreigd wordt? Zo ja, welke consequentie verbindt u daaraan ten aanzien van de jacht op konijnen? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u uitsluiten dat deze zeer besmettelijke ziekte verspreid wordt via de jacht op konijnen? Zo nee, bent u bereid om de jacht op konijnen te stoppen, in ieder geval tijdelijk?

Antwoord

Verspreiding van het virus kan op verschillende manieren plaatsvinden: direct contact met andere (eventueel ontsnapte tamme) konijnen, door insecten, zoals muggen, contact met andere dieren of via menselijke contact. Niet uitgesloten is dat het VHD-virus ook via de jacht wordt verspreid. Het stoppen van de jacht zal echter weinig effect hebben op de verspreiding, gezien de vele mogelijke andere verspreidingsroutes van het VHD-virus. Een (tijdelijk) verbod op de konijnenjacht acht ik dan ook niet zinvol.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] ‘Nieuwe variant virus veroorzaakt acute dood tamme konijnen’, Nu.nl, 9 december 2015 (http://www.nu.nl/binnenland/4179557/onbekend-virus-doodt-tamme-en-wilde-konijnen.html