Vragen over de aanwe­zigheid van met dioxine besmette eieren in Nederland


Indiendatum: jan. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de aanwezigheid van met dioxine besmette eieren in Nederland

  1. Kent u het bericht “Ook dioxine-eieren in Nederland”1?
  2. Klopt het dat er besmette eieren in Nederland zijn geleverd? Zo ja, kunt u aangeven waar deze eieren terecht zijn gekomen?
  3. Kunt u aangeven hoe lang reeds bekend is dat met dioxine besmette eieren vanuit Duitsland naar Nederland geëxporteerd zijn en op welke wijze dat is vastgesteld?
  4. Kunt u bevestigen dat er geen besmet vlees of veevoer aan Nederland geleverd is? Zo neen, waarom niet?
  5. Bent u bereid een positieflijst in te voeren van toegestane producten voor veevoer ten behoeve van betere controle en handhaving alsmede om herhalingen (zoals ook de MPA affaire) in de toekomst te voorkomen2? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat dit schandaal aangeeft hoe belangrijk het is dat voedingswaren tijdens de hele keten traceerbaar zijn? Zo ja, bent u bereid om maatregelen te nemen om de transparantie in de keten te vergroten? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

1http://nos.nl/artikel/209567-ook-besmette-eieren-in-nederland.html

2 Handelingen 2004-2005, nr 45, pagina 2883-2917

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 4 feb. 2011

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door lid Thieme (PvdD) ten aanzien van de aanwezigheid van met dioxine besmette eieren in Nederland.

1. Kent u het bericht "Ook dioxine-eieren in Nederland"? 1

Ja.

2. Is het waar dat er besmette eieren in Nederland zijn geleverd? Zo ja, waar zijn deze eieren terecht gekomen?

Ja, via het RASFF-systeem (het snelle waarschuwingssysteem van de Europese Commissie) is Nederland op dinsdag 4 januari 2011 geïnformeerd over twee partijen eieren die op 4 en 15 december aan een bedrijf in Barneveld zijn geleverd.

In het RASFF-bericht is door Duitsland niet aangegeven of de eieren daadwerkelijk gecontamineerd zijn met dioxine, maar wel dat ze van een leghennenbedrijf komen dat mogelijk verontreinigd diervoeder heeft gehad. Door de nVWA en het CPE zijn de betreffende partijen getraceerd.

Het betreft twee partijen uit Duitsland afkomstige eieren (136.000 stuks) die ten behoeve van de levensmiddelenindustrie geleverd zijn aan een Nederlands bedrijf. Deze eieren zijn allen verwerkt tot een tussenproduct en in opdracht van de nVWA getraceerd. Een groot deel hiervan (ca. 65%) is geleverd aan een andere Europese lidstaat. De Europese Commissie heeft de betreffende autoriteiten hierover geïnformeerd.

Een ander deel (ca. 25%) is geblokkeerd en onderzocht. Een klein deel (ca. 10%) was inmiddels verwerkt in levensmiddelen (denk hierbij bijvoorbeeld aan sauzen en bakkerijproducten), die in de voedselketen terecht zijn gekomen.

Uit onderzoek van het tussenproduct, waarin de Duitse eieren zijn verwerkt, is gebleken dat deze ruim onder de maximaal toelaatbare dioxine norm zitten. De desbetreffende partijen zijn daarom inmiddels weer vrijgegeven.

3. Hoe lang is reeds bekend dat met dioxine besmette eieren vanuit Duitsland naar Nederland geëxporteerd zijn? Op welke wijze is dat vastgesteld?

Zie vraag 2.

4. Kunt u bevestigen dat er geen besmet vlees of veevoer aan Nederland geleverd is? Zo nee, waarom niet?

Nederland wordt door de Duitse autoriteiten dagelijks op de hoogte gehouden van de stand van zaken in Duitsland. Tot nu toe zijn er geen berichten uit Duitsland dat er besmet vlees, eieren (behoudens de hierboven vermelde twee partijen eieren) of diervoeders aan Nederland zijn geleverd. De Duitse autoriteiten inventariseren de diverse leveringen van diervoeders en dierlijke producten. Mocht uit deze inventarisatie alsnog leveringen aan Nederland (of andere lidstaten) blijken, dan wordt dit via het RASFF-systeem gemeld. De nVWA zal dan direct de betreffende partijen traceren en nadere maatregelen nemen.

5. Bent u bereid een positieflijst in te voeren van toegestane producten voor veevoer ten behoeve van betere controle en handhaving alsmede om herhalingen (zoals ook de medroxy-progrestron-acetaat affaire) in de toekomst te voorkomen? 2 Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

Een positieflijst voor toegestane veevoedergrondstoffen geeft geen garantie dat zich géén contaminatie voordoet met een ongewenste stof. Een positieflijst kan namelijk niet voorkomen dat er zich bijvoorbeeld een productiefout voordoet waardoor ongewenste stoffen in een grondstof terecht komen.

Binnenkort zal een herziene catalogus worden opgenomen in de Europese marktverordening voor diervoeders (nr 767/2009). Deze catalogus is de meest actuele weergave van voedermiddelen zoals deze op de markt verschijnen.

Deze catalogus is door de experts van alle 27 landen van de EU goedgekeurd. Daarnaast geldt er een zogenaamd registratiesysteem in Europa. Wanneer bedrijven nieuwe voedermiddelen op de markt brengen moeten zij deze in dit centrale Europese registratiesysteem opgeven. Op deze wijze is te allen tijde duidelijk welke grondstoffen op de markt circuleren. Het invoeren van een positieflijst in Nederland zou bovendien niet passen in de regels van de interne markt.

Technische vetten mogen op dit moment al niet worden aangewend voor de productie van diervoeders. Een positieflijst waarop dergelijke vetten niet staan vermeld voegt daarom naar mijn mening niets toe.

6. Deelt u de mening dat dit schandaal aangeeft hoe belangrijk het is dat voedingswaren tijdens de hele keten traceerbaar zijn? Zo ja, bent u bereid om maatregelen te nemen om de transparantie in de keten te vergroten? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

Ik deel uw mening dat traceerbaarheid cruciaal is om de herkomst en bestemming van levensmiddelen/diervoeders in een vroeg stadium op te sporen. Met deze informatie kunnen onveilig gebleken levensmiddelen dan ook snel uit de handel worden gehaald. Op basis van de Algemene Levensmiddelenverordening is deze traceerbaarheid voor levensmiddelen al wettelijk verplicht voor producenten en is het op dit moment al mogelijk om levensmiddelen/diervoeders te traceren.

Ik zie dan ook op dit moment geen aanleiding voor verdere maatregelen voor wat betreft de traceerbaarheid van levensmiddelen/diervoeders.

1http://nos.nl/artikel/209567-ook-besmette-eieren-in-nederland.html

2 Handelingen 2004-2005, nr 45, blz. 2883-2917

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Van Gerven (SP), ingezonden 5 januari 2011 (vraagnummer 2011Z00057)


De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker

Interessant voor jou

Vragen en antwoorden over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking bezuinigingen op decentrale overheden

Lees verder

Vragen over vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer