Vragen over bedrijven die niet hebben voldaan aan de entplicht tegen Q-koorts


Indiendatum: aug. 2011

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bedrijven die niet hebben voldaan aan de entplicht tegen Q-koorts

1. Kunt u bevestigen dat tot op heden nog 55 bedrijven niet hebben voldaan aan de verplichting hun melkgeiten of –schapen te vaccineren tegen Q-koorts? Hoe beoordeelt u dit en welke consequenties verbindt u hieraan?

2. Op welk moment wordt de door u aangekondigde last onder dwangsom opgelegd bij deze bedrijven?

3. Welke andere maatregelen worden er tegen deze bedrijven genomen?

4. Op welke wijze wordt nagegaan of de bedrijven niet beginnen met het dekken van de dieren voordat zij volledig gevaccineerd zijn? Is deze controle 100 % sluitend en wordt dit bij alle bedrijven gecontroleerd?

5. Wat zijn de consequenties voor bedrijven die niet volledig gevaccineerd hebben voordat zij de dieren laten dekken? Deelt u de mening dat de consequenties hiervan voor het bedrijf groot moeten zijn, omdat zij hiermee moedwillig de volksgezondheid in gevaar brengen?

6. Bent u bereid een lijst te publiceren van de bedrijven die niet hebben voldaan aan de entplicht? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid te wachten met het versoepelen van de bestaande uitbreidingsverboden en hygienemaatregelen totdat de Kamer hierover met u van gedachten heeft kunnen wisselen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 22 sep. 2011

1. Kunt u bevestigen dat tot op heden nog 55 bedrijven niet hebben voldaan aan de verplichting hun melkgeiten of –schapen te vaccineren tegen Q-koorts?
Hoe beoordeelt u dit en welke consequenties verbindt u hieraan?

Op 14 juli 2011 heb ik richting uw Kamer (TK 28286, nr. 520) al mijn zorg uitgesproken over de stand van zaken in de Q-koorts vaccinatiecampagne. Tegelijkertijd heb ik via de nVWA diverse acties in gang gezet om de campagne weer op schema te krijgen. Dit heeft zijn uitwerking gehad. Uit de voortgangs­rapportage van de nVWA op 30 augustus blijkt dat alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven hebben voldaan aan hun vaccinatieverplichtingen. Aangezien alle bedrijven zijn ingeënt, is er geen sprake van een vergroot besmettingsrisico.


2, 3, 4, 5 en 6.
Op welk moment wordt de door u aangekondigde last onder dwangsom opgelegd bij deze bedrijven?

Welke andere maatregelen worden er tegen deze bedrijven genomen?

Op welke wijze wordt nagegaan of de bedrijven niet beginnen met het dekken van de dieren voordat zij volledig gevaccineerd zijn? Is deze controle 100 % sluitend en wordt dit bij alle bedrijven gecontroleerd?

Wat zijn de consequenties voor bedrijven die niet volledig gevaccineerd hebben voordat zij de dieren laten dekken? Deelt u de mening dat de consequenties hiervan voor het bedrijf groot moeten zijn, omdat zij hiermee moedwillig de volksgezondheid in gevaar brengen?

Bent u bereid een lijst te publiceren van de bedrijven die niet hebben voldaan aan de entplicht? Zo nee, waarom niet?

Zoals medio juli gemeld aan uw Kamer (TK 28286, nr. 520) heeft de nVWA de veehouders nogmaals gewezen op hun vaccinatieverplichting. Om tot volledige inenting te komen, zijn er inmiddels 3 keer brieven verstuurd naar de betreffende melkgeiten-, melkschapen- en opfokbedrijven. Daar waar die bedrijven niet tijdig en volledig werden gevaccineerd zou de nVWA de houder vanaf 31 augustus een last onder bestuursdwang opgelegd hebben.

Aangezien de betreffende veehouders voor 31 augustus hebben gevaccineerd, zal geen bestuursdwang worden ingezet.

De afgelopen periode is de inzet van de nVWA gericht geweest op de tijdige vaccinatie van melkschapen en -geiten. Thans zijn er op alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven Q-koorts vaccinaties uitgevoerd. De komende periode zullen fysieke controles uitgevoerd worden. Bij deze bedrijfsbezoeken zal gekeken worden naar de juistheid en volledigheid van de gemelde vaccinaties. Tijdens deze bezoeken zal ook aandacht geschonken worden aan de aanwezigheid van bokken tussen de geiten.

Controle op drachtigheid is op dit moment nog niet opportuun aangezien dracht pas dertig dagen na de dekdatum vastgesteld kan worden.

De publieksbedrijven hebben tot en met 31 december 2011 de tijd om aan de vaccinatieverplichtingen te voldoen.


7. Bent u bereid te wachten met het versoepelen van de bestaande uitbreidings­verboden en hygiënemaatregelen totdat de Kamer hierover met u van gedachten heeft kunnen wisselen? Zo nee, waarom niet?

Minister Schippers en ik hebben u op 15 september jl. per brief geïnformeerd over het maatregelenpakket Q-koorts. De maatregelen zullen zo spoedig mogelijk worden ingevoerd.


Staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. H. Bleker

Interessant voor jou

Vragen over het gebruik van de term scharrelei

Lees verder

Vragen over ESBL-producerende bacterien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer