Vragen Thieme over 15000 kippen die zijn gestorven door een stalbrand in Drentse Orvelte


Indiendatum: aug. 2016

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister voor Wonen en Rijksdienst over 15000 kippen die zijn gestorven door een stalbrand in Drentse Orvelte.

  1. Kent u het bericht '15.000 kippen dood door brand in Drentse Orvelte'? [1]
  2. Bent u van mening dat er sprake was van toereikende brandpreventie in de stallen? Zo ja, waaruit bestond die? Zo nee, bent u bereid om voor brandpreventie voor veehouderijen strengere regels op te stellen en op welke termijn?
  3. Deelt u de mening dat het levend verbranden van duizenden dieren onacceptabel is en dat regelgeving op het gebied van brandpreventie in bestaande stallen niet mag uitblijven? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat asbestdaken op stallen onaanvaardbare risico's met zich meebrengen voor omwonenden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid tot wettelijke maatregelen voor een versneld saneringsplan?
  5. Kunt u aangeven hoeveel dieren er in totaal in 2015 zijn omgekomen bij stalbranden, onderverdeeld naar diersoort?

[1] http://www.nu.nl/binnenland/43...

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 13 sep. 2016

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst over 15.000 kippen die zijn gestorven door een stalbrand in het Drentse Orvelte (ingezonden 17 augustus 2016).

Antwoord van Staatssecretaris van Dam (Economische Zaken), mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst (ontvangen 13 september 2016).

Vraag 1

Kent u het bericht «15.000 kippen dood door brand in Drentse Orvelte»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 en 3

Bent u van mening dat er sprake was van toereikende brandpreventie in de stallen? Zo ja, waaruit bestond die? Zo nee, bent u bereid om voor brandpre-ventie voor veehouderijen strengere regels op te stellen en op welke termijn? Deelt u de mening dat het levend verbranden van duizenden dieren onaccep-tabel is en dat regelgeving op het gebied van brandpreventie in bestaande stallen niet mag uitblijven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 en 3

De betreffende stallen zijn gebouwd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Er zijn door de gemeente verschillende malen controles uitgevoerd op het bedrijf, waarbij geen bijzonderheden zijn gevonden. Naar de oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd door veiligheidsdiensten. Dit onderzoek wordt gecompliceerd doordat bij de brand asbest is vrijgekomen. Ik zal de uitkomsten van dit onderzoek meenemen in het actieplan stalbranden. Zoals ik u in mijn brief van 18 december 2015 (Kamerstuk 28 286, nr. 850) heb aangegeven, zal eind 2016 het actieplan stalbranden worden geëvalueerd, waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit van huidige maatregelen en naar de verwachte effectiviteit in relatie tot de kosten van uitbreiding van maatregelen. In deze brief heb ik ook gemeld deze evaluatie in het eerste kwartaal van 2017 aan uw Kamer te zullen sturen, waarbij ook ingegaan zal worden op de motie van de leden Koer Kaya en Ouwehand (Kamerstuk 28 286, nr. 831). Ik wil de uitkomsten van deze inventarisatie afwachten voordat ik een oordeel geef.

Vraag 4
Deelt u de mening dat asbestdaken op stallen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor omwonenden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid tot wettelijke maatregelen voor een versneld saneringsplan?

Antwoord 4
Het kabinetsbeleid is er op gericht om per 2024 alle asbestdaken verwijderd te hebben. In 2024 zijn asbestdaken tenminste 30 jaar oud, de meeste daken zijn veel ouder. Dit houdt in dat veel daken al aan het verweren zijn en aan vervanging toe zijn. Een vroegtijdige sanering van de asbestdaken wordt gefaciliteerd met een subsidieregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Tevens is het Ministerie van I&M gestart met het programma Versnellingsaanpak Asbestdaken. Uw Kamer is hierover geïnformeerd op 2 juni 2016 (Kamerstuk 25 834, nr. 112).

Vraag 5
Kunt u aangeven hoeveel dieren er in totaal in het jaar 2015 zijn omgekomen bij stalbranden, onderverdeeld naar diersoort?

Antwoord 5
Voor de beantwoording van deze vraag verwijs ik naar de rapportage over het actieplan stalbranden 2012–2016, die ik uw Kamer op 18 december 2015 (Kamerstuk 28 286, nr. 850) heb toegestuurd. In deze rapportage (pagina 1) is een tabel opgenomen, waarin een onderverdeling naar aantal branden en het aantal dierlijke slachtoffers, gesplitst naar diersoort.