Vragen Ouwehand over inti­mi­datie van toezicht­houders door de vee- en vlees­sector


Indiendatum: apr. 2019

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

1. Wat vindt u ervan dat een keuringsarts van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is neergeslagen door de eigenaar van het slachthuis waar ze aan het werk was, zoals de politie heeft bevestigd aan RTL Nieuws?[1]

2. Wanneer werd u geïnformeerd dat een van de keuringsartsen van de NVWA een klap tegen haar hoofd heeft gekregen toen zij toezicht probeerde te houden in een slachthuis?

3. Is het waar dat het bedrijf is stilgelegd ‘totdat er een gesprek heeft plaatsgevonden’ tussen de NVWA en het slachthuis?

4. Waarom geldt er geen zero tolerance-beleid voor geweld tegen toezichthouders?

5. Wat zou het ‘gesprek’ tussen de NVWA en het slachthuis moeten opleveren?

6. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van dit slachthuis in 2017 en in 2018 is beboet voor het aanvoeren van koeien die kreupel en ziek waren?

7. Onderschrijft u de analyse dat de eerdere boetes naar alle waarschijnlijkheid slechts het topje van de ijsberg waren, en dat dit slachthuis naar alle waarschijnlijkheid wel vaker de regels overtrad?

8. Zo nee, kunt u dit uitsluiten?

9. Waarom gaat de NVWA in gesprek met de eigenaar van een slachthuis die al vaker heeft laten zien de (toch al beperkte) regels omtrent dierenwelzijn niet te respecteren?

10. Wat moet er precies gebeuren voordat u zegt: dit slachthuis gaat dicht en blijft dicht?

11. Kunt u bevestigen dat het geweld tegen de keuringsarts volgde op een discussie tussen de eigenaar van het slachthuis en de keuringsarts over de keuring van een koe?

12. Vindt u dat een te controleren bedrijf zich mag bemoeien met het werk, de afwegingen en de beslissingen van de toezichthouder? Zo ja, waarom?

13. Hoe verklaart u dat er überhaupt een discussie kan ontstaan tussen de dienstdoende toezichthouder en een medewerker of eigenaar van het bedrijf dat gecontroleerd wordt?

14. Hoe vaak komt het voor dat een medewerker of de eigenaar van een bedrijf in de vee- en vleessector bij een controle dan wel regulier toezicht in discussie gaat of zich bemoeit met het werk van de NVWA-inspecteur die toezicht komt uitoefenen op een bedrijf?

15. Is het hinderen van een NVWA-inspecteur of –toezichthouder door het betrokken bedrijf (door bemoeienis of anderszins) een strafbaar feit - zoals ook het hinderen van de politie (door bemoeienis of anderszins) een strafbaar feit is?

16. Zo nee, bent u bereid het hinderen van een NVWA-inspecteur of toezichthouder door het te controleren bedrijf, door bemoeienis of anderszins, strafbaar te stellen ten behoeve van de veiligheid en onafhankelijkheid van NVWA-medewerkers?

17. Deelt u de mening dat geweld tegen, en bedreiging en intimidatie van toezichthouders onacceptabel en ontoelaatbaar zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke sancties zet u op deze geweldpleging tegen de toezichthouder?

18. Kunt u bevestigen dat het geweld tegen de keuringsarts in het slachthuis in Drachten geen op zichzelf staand incident is, maar dat het vaker voorkomt dat een NVWA-inspecteur (thuis) wordt bedreigd, geschopt, geslagen, van de weg wordt gereden, wordt gestoken met de hooivork en moet rennen voor zijn veiligheid?[2],[3]

19. Kunt u bevestigen dat inspecteurs zelfs kogelbrieven krijgen en met hun hele gezin moeten onderduiken?[4]

20. Kunt u bevestigen dat de NVWA het meestal niet naar buiten brengt als zoiets is gebeurd en dat het dus vaker voorkomt dan gedacht?[5]

21. Hoeveel meldingen zijn er de afgelopen 10 jaar gedaan van a) hinderen van een inspecteur of keuringsarts tijdens het uitoefenen van zijn taak b) intimidatie van een inspecteur of keuringsarts c) bedreiging van een inspecteur of keuringsarts en d) fysiek geweld tegen een inspecteur of keuringsarts?

22. Wordt er altijd melding gedaan als bovengenoemde situaties zich voordoen?

23. Zo ja, hoe weet u zo zeker dat alle NVWA-medewerkers zich vrij voelden om het te melden als zij werden gehinderd, geïntimideerd of bedreigd en dat zij de situatie daadwerkelijk hebben gemeld?

24. Zo nee, hoe vaak hebben bovengenoemde situaties zich de afgelopen 10 jaar in werkelijkheid voorgedaan?

25. Bij wie kunnen of moeten inspecteurs of keuringsartsen melding doen als zij worden gehinderd, geïntimideerd, bedreigd of nog erger?

26. Kunt u bevestigen dat een NVWA-inspecteur of keuringsarts vaak alleen is op het bedrijf dat hij moet controleren, en in elk geval op kleine en middelgrote slachterijen altijd alleen aan het werk is?

27. Vindt u dit verantwoord, gelet op de veiligheid en de onafhankelijkheid van deze medewerkers?

28. Zouden de inspecteurs en keuringsartsen hun inspecties en controles liever met zijn tweeën uitvoeren?

29. Zo nee, hoe weet u dat zo zeker? Heeft u dit aan de medewerkers zelf gevraagd?

30. Zo ja, waarom stelt u de veiligheid en onafhankelijkheid van NVWA-medewerkers niet voorop en gaat u niet over op een werkwijze waarbij inspecties en keuringen altijd door een team van minstens twee mensen worden uitgevoerd?

31. Bent u voornemens dit slachthuis onder verscherpt toezicht te plaatsen, waarbij inspecties en controles voortaan met twee medewerkers worden uitgevoerd?

32. Kunt u bevestigen dat voor boerderij-inspecties geldt dat soms al van tevoren agressieproblemen worden verwacht en dat dan de politie wordt meegevraagd door de NVWA?[6]

33. Hoe vaak is het de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat de NVWA de politie mee wilde hebben op een inspectie? Kunt u toelichten wat de betreffende aanleidingen daarvoor waren?

34. Hoe vaak is het de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat de NVWA de politie mee wilde hebben op een herinspectie? Kunt u dit toelichten wat de betreffende aanleidingen daarvoor waren?

35. Hoe vaak had de politie geen capaciteit beschikbaar om deze verzoeken te kunnen inwilligen?

36. Hoe vaak is de (her-)inspectie daardoor afgeblazen?

37. Hoe vaak is de (her-)inspectie toch doorgezet, zonder aanwezigheid van de politie?

38. Op hoeveel boerderijen verwacht de NVWA geconfronteerd te (kunnen) worden met problemen in de sfeer van hinderen bij het werk, intimidatie, bedreiging en geweld?

39. Kunt u toelichten hoe dit cijfer zich verhoudt tot de toezichtintensiteit van slechts 2% tot 3% van de primaire bedrijven per jaar? Reflecteert het cijfer de ervaringen van de NVWA op de veehouderijbedrijven waar ze daadwerkelijk is geweest? Zo ja, welke extrapolatie naar de veehouderij als geheel moet er dan nog worden gemaakt? Zo nee, hoe zit het dan?

40. Erkent u dat zonder extrapolatie geen compleet beeld kan worden gevormd van de daadwerkelijke omvang van het probleem van intimidatie, bedreiging en geweld door veehouders jegens de toezichthouder, gelet op het feit dat jaarlijks 97% tot 98% van de primaire bedrijven buiten beeld blijft bij reguliere inspecties?

41. Hoeveel diertransporten vinden er plaats op jaarbasis, uitgesplitst per diersoort en per bestemming? Hoeveel hiervan worden ter plekke gecontroleerd door een NVWA-medewerker?

42. Hoeveel overtredingen zijn er de afgelopen 10 jaar geconstateerd bij diertransporten?

43. Hoeveel controles van diertransporten worden uitgevoerd door twee NVWA-medewerkers?

44. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting een dierenarts heeft meegevraagd naar een inspectie van een diertransport?

45. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker tijdens een inspectie van een diertransport een dierenarts heeft opgeroepen?

46. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting de politie heeft meegevraagd naar een inspectie van een diertransport?

47. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker tijdens een inspectie van een diertransport de politie heeft ingeschakeld?

48. Hoeveel veemarkten vinden er plaats op jaarbasis, uitgesplitst per diersoort? Bij hoeveel hiervan is een NVWA-medewerker aanwezig?

49. Hoeveel overtredingen zijn er de afgelopen 10 jaar geconstateerd bij veemarkten?

50. Hoeveel controles van veemarkten worden uitgevoerd door twee NVWA-medewerkers?

51. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting een dierenarts heeft meegevraagd naar een inspectie van een veemarkt?

52. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een veemarkt een dierenarts heeft opgeroepen?

53. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker op basis van een risico-inschatting de politie heeft meegevraagd naar een inspectie van een veemarkt?

54. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een veemarkt de politie heeft ingeschakeld?

55. Hoeveel verzamelplaatsen zijn er, uitgesplitst per diersoort? Hoe vaak zijn deze door de NVWA gecontroleerd in de afgelopen 10 jaar?

56. Hoeveel overtredingen zijn hierbij geconstateerd?

57. Hoeveel controles bij verzamelplaatsen worden uitgevoerd door twee NVWA-medewerkers?

58. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting een dierenarts heeft meegevraagd naar een inspectie van een verzamelplaats?

59. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een verzamelplaats een dierenarts heeft opgeroepen?

60. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker op basis van een risico-inschatting de politie heeft meegevraagd naar een inspectie van een verzamelplaats?

61. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een verzamelplaats de politie heeft ingeschakeld?

62. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...
[2] https://twitter.com/NVWA_Exper...
[3] https://twitter.com/NVWA_Exper...
[4] https://twitter.com/NVWA_Exper...
[5] https://twitter.com/NVWA_Exper...
[6] https://twitter.com/NVWA_Exper...

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 7 jun. 2019

Antwoorden: https://www.tweedekamer.nl/kam...

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

1. Wat vindt u ervan dat een keuringsarts van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is neergeslagen door de eigenaar van het slachthuis waar ze aan het werk was, zoals de politie heeft bevestigd aan RTL Nieuws?[1]

2. Wanneer werd u geïnformeerd dat een van de keuringsartsen van de NVWA een klap tegen haar hoofd heeft gekregen toen zij toezicht probeerde te houden in een slachthuis?

3. Is het waar dat het bedrijf is stilgelegd ‘totdat er een gesprek heeft plaatsgevonden’ tussen de NVWA en het slachthuis?

4. Waarom geldt er geen zero tolerance-beleid voor geweld tegen toezichthouders?

5. Wat zou het ‘gesprek’ tussen de NVWA en het slachthuis moeten opleveren?

6. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van dit slachthuis in 2017 en in 2018 is beboet voor het aanvoeren van koeien die kreupel en ziek waren?

7. Onderschrijft u de analyse dat de eerdere boetes naar alle waarschijnlijkheid slechts het topje van de ijsberg waren, en dat dit slachthuis naar alle waarschijnlijkheid wel vaker de regels overtrad?

8. Zo nee, kunt u dit uitsluiten?

9. Waarom gaat de NVWA in gesprek met de eigenaar van een slachthuis die al vaker heeft laten zien de (toch al beperkte) regels omtrent dierenwelzijn niet te respecteren?

10. Wat moet er precies gebeuren voordat u zegt: dit slachthuis gaat dicht en blijft dicht?

11. Kunt u bevestigen dat het geweld tegen de keuringsarts volgde op een discussie tussen de eigenaar van het slachthuis en de keuringsarts over de keuring van een koe?

12. Vindt u dat een te controleren bedrijf zich mag bemoeien met het werk, de afwegingen en de beslissingen van de toezichthouder? Zo ja, waarom?

13. Hoe verklaart u dat er überhaupt een discussie kan ontstaan tussen de dienstdoende toezichthouder en een medewerker of eigenaar van het bedrijf dat gecontroleerd wordt?

14. Hoe vaak komt het voor dat een medewerker of de eigenaar van een bedrijf in de vee- en vleessector bij een controle dan wel regulier toezicht in discussie gaat of zich bemoeit met het werk van de NVWA-inspecteur die toezicht komt uitoefenen op een bedrijf?

15. Is het hinderen van een NVWA-inspecteur of –toezichthouder door het betrokken bedrijf (door bemoeienis of anderszins) een strafbaar feit - zoals ook het hinderen van de politie (door bemoeienis of anderszins) een strafbaar feit is?

16. Zo nee, bent u bereid het hinderen van een NVWA-inspecteur of toezichthouder door het te controleren bedrijf, door bemoeienis of anderszins, strafbaar te stellen ten behoeve van de veiligheid en onafhankelijkheid van NVWA-medewerkers?

17. Deelt u de mening dat geweld tegen, en bedreiging en intimidatie van toezichthouders onacceptabel en ontoelaatbaar zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke sancties zet u op deze geweldpleging tegen de toezichthouder?

18. Kunt u bevestigen dat het geweld tegen de keuringsarts in het slachthuis in Drachten geen op zichzelf staand incident is, maar dat het vaker voorkomt dat een NVWA-inspecteur (thuis) wordt bedreigd, geschopt, geslagen, van de weg wordt gereden, wordt gestoken met de hooivork en moet rennen voor zijn veiligheid?[2],[3]

19. Kunt u bevestigen dat inspecteurs zelfs kogelbrieven krijgen en met hun hele gezin moeten onderduiken?[4]

20. Kunt u bevestigen dat de NVWA het meestal niet naar buiten brengt als zoiets is gebeurd en dat het dus vaker voorkomt dan gedacht?[5]

21. Hoeveel meldingen zijn er de afgelopen 10 jaar gedaan van a) hinderen van een inspecteur of keuringsarts tijdens het uitoefenen van zijn taak b) intimidatie van een inspecteur of keuringsarts c) bedreiging van een inspecteur of keuringsarts en d) fysiek geweld tegen een inspecteur of keuringsarts?

22. Wordt er altijd melding gedaan als bovengenoemde situaties zich voordoen?

23. Zo ja, hoe weet u zo zeker dat alle NVWA-medewerkers zich vrij voelden om het te melden als zij werden gehinderd, geïntimideerd of bedreigd en dat zij de situatie daadwerkelijk hebben gemeld?

24. Zo nee, hoe vaak hebben bovengenoemde situaties zich de afgelopen 10 jaar in werkelijkheid voorgedaan?

25. Bij wie kunnen of moeten inspecteurs of keuringsartsen melding doen als zij worden gehinderd, geïntimideerd, bedreigd of nog erger?

26. Kunt u bevestigen dat een NVWA-inspecteur of keuringsarts vaak alleen is op het bedrijf dat hij moet controleren, en in elk geval op kleine en middelgrote slachterijen altijd alleen aan het werk is?

27. Vindt u dit verantwoord, gelet op de veiligheid en de onafhankelijkheid van deze medewerkers?

28. Zouden de inspecteurs en keuringsartsen hun inspecties en controles liever met zijn tweeën uitvoeren?

29. Zo nee, hoe weet u dat zo zeker? Heeft u dit aan de medewerkers zelf gevraagd?

30. Zo ja, waarom stelt u de veiligheid en onafhankelijkheid van NVWA-medewerkers niet voorop en gaat u niet over op een werkwijze waarbij inspecties en keuringen altijd door een team van minstens twee mensen worden uitgevoerd?

31. Bent u voornemens dit slachthuis onder verscherpt toezicht te plaatsen, waarbij inspecties en controles voortaan met twee medewerkers worden uitgevoerd?

32. Kunt u bevestigen dat voor boerderij-inspecties geldt dat soms al van tevoren agressieproblemen worden verwacht en dat dan de politie wordt meegevraagd door de NVWA?[6]

33. Hoe vaak is het de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat de NVWA de politie mee wilde hebben op een inspectie? Kunt u toelichten wat de betreffende aanleidingen daarvoor waren?

34. Hoe vaak is het de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat de NVWA de politie mee wilde hebben op een herinspectie? Kunt u dit toelichten wat de betreffende aanleidingen daarvoor waren?

35. Hoe vaak had de politie geen capaciteit beschikbaar om deze verzoeken te kunnen inwilligen?

36. Hoe vaak is de (her-)inspectie daardoor afgeblazen?

37. Hoe vaak is de (her-)inspectie toch doorgezet, zonder aanwezigheid van de politie?

38. Op hoeveel boerderijen verwacht de NVWA geconfronteerd te (kunnen) worden met problemen in de sfeer van hinderen bij het werk, intimidatie, bedreiging en geweld?

39. Kunt u toelichten hoe dit cijfer zich verhoudt tot de toezichtintensiteit van slechts 2% tot 3% van de primaire bedrijven per jaar? Reflecteert het cijfer de ervaringen van de NVWA op de veehouderijbedrijven waar ze daadwerkelijk is geweest? Zo ja, welke extrapolatie naar de veehouderij als geheel moet er dan nog worden gemaakt? Zo nee, hoe zit het dan?

40. Erkent u dat zonder extrapolatie geen compleet beeld kan worden gevormd van de daadwerkelijke omvang van het probleem van intimidatie, bedreiging en geweld door veehouders jegens de toezichthouder, gelet op het feit dat jaarlijks 97% tot 98% van de primaire bedrijven buiten beeld blijft bij reguliere inspecties?

41. Hoeveel diertransporten vinden er plaats op jaarbasis, uitgesplitst per diersoort en per bestemming? Hoeveel hiervan worden ter plekke gecontroleerd door een NVWA-medewerker?

42. Hoeveel overtredingen zijn er de afgelopen 10 jaar geconstateerd bij diertransporten?

43. Hoeveel controles van diertransporten worden uitgevoerd door twee NVWA-medewerkers?

44. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting een dierenarts heeft meegevraagd naar een inspectie van een diertransport?

45. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker tijdens een inspectie van een diertransport een dierenarts heeft opgeroepen?

46. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting de politie heeft meegevraagd naar een inspectie van een diertransport?

47. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker tijdens een inspectie van een diertransport de politie heeft ingeschakeld?

48. Hoeveel veemarkten vinden er plaats op jaarbasis, uitgesplitst per diersoort? Bij hoeveel hiervan is een NVWA-medewerker aanwezig?

49. Hoeveel overtredingen zijn er de afgelopen 10 jaar geconstateerd bij veemarkten?

50. Hoeveel controles van veemarkten worden uitgevoerd door twee NVWA-medewerkers?

51. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting een dierenarts heeft meegevraagd naar een inspectie van een veemarkt?

52. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een veemarkt een dierenarts heeft opgeroepen?

53. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker op basis van een risico-inschatting de politie heeft meegevraagd naar een inspectie van een veemarkt?

54. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een veemarkt de politie heeft ingeschakeld?

55. Hoeveel verzamelplaatsen zijn er, uitgesplitst per diersoort? Hoe vaak zijn deze door de NVWA gecontroleerd in de afgelopen 10 jaar?

56. Hoeveel overtredingen zijn hierbij geconstateerd?

57. Hoeveel controles bij verzamelplaatsen worden uitgevoerd door twee NVWA-medewerkers?

58. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een NVWA-medewerker op basis van een risico-inschatting een dierenarts heeft meegevraagd naar een inspectie van een verzamelplaats?

59. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een verzamelplaats een dierenarts heeft opgeroepen?

60. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker op basis van een risico-inschatting de politie heeft meegevraagd naar een inspectie van een verzamelplaats?

61. Hoe vaak is het in de afgelopen 10 jaar voorgekomen dat een medewerker tijdens een inspectie van een verzamelplaats de politie heeft ingeschakeld?

62. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?