Vragen Van Raan en Van Kooten over de ontheffing voor het dood­schieten van o.a. de das, eekhoorn, haas, konijn, ree, wild zwijn, steen­marter, vos en 22 vogel­soorten op het terrein van Twente Airport


Indiendatum: apr. 2019

Vragen van de leden Van Raan (Partij voor de Dieren) en Van Kooten-Arissen (Partij voor de Dieren) aan de ministers van I&W en LNV over de ontheffing voor het doodschieten van o.a. de das, eekhoorn, haas, konijn, ree, wild zwijn, steenmarter, vos en 22 vogelsoorten op het terrein van Twente Airport.

1) Kent u de berichten ‘Faunabeschermers schrikken van ontheffing doden dieren bij vliegveld Twente’[1] en ‘Rechtszaak over toestaan jacht beschermde diersoorten bij Vliegveld Twente’?[2]

2) Kent u het verzoek van de Faunabescherming om vooruitlopend aan de rechtszaak een ordemaatregel te treffen, die zou moeten inhouden dat de ontheffing niet geldig is tot de uitspraak in de voorlopige voorziening?

3) Bent u bereid om uw morele steun uit te spreken voor dit verzoek? Zo nee, waarom niet?

4) Erkent u dat vliegtuigen een steeds groter veiligheidsprobleem zijn voor de levens van diverse diersoorten? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt u de stelling van Harm Niesen (Faunabescherming) dat er “beschermde diersoorten op de lijst staan en dat niet wordt onderbouwd waarom die de vliegveiligheid in gevaar brengen, terwijl dat volgens hem ‘heel duidelijk moet worden aangetoond’”? Zo nee, waarom niet?

6) Erkent u dat alle dieren die kunnen graven of vliegen binnen een mum van tijd binnen zijn op het terrein van Twente Airport?

7) Klopt het dat de das is uitgezet in het gebied rond het vliegveld? Zo ja, erkent u dat het niet alleen onnodig wreed is om eerst dassen uit te zetten, om ze vervolgens dood te schieten, maar dat dit ook tegenstrijdig is met eerdere besluiten van de provincie?

8) Op basis waarvan is de uitspraak gebaseerd dat het slechts “eens in de tien jaar” nodig zou zijn om een das af te schieten?

9) Waaruit blijkt dat het uitgangspunt dat de beheerder “eerst moet proberen te verjagen en pas in een uiterste geval mag schieten” in de praktijk ook dusdanig wordt uitgevoerd?

10) Hoe is de handhaving en controle op dit uitgangspunt precies ingericht?

11) Wat is uw reactie op de twijfels van o.a. Gerard Berendsen (Dassenwerkgroep Twente) over een scherpe controle op deze ontheffing?

12) Hoe gaat u deze twijfels over een scherpe controle op deze ontheffing wegnemen?

13) Hoe verhouden de aanvraagprocedure voor deze ontheffing en de inhoud van de ontheffing zelf zich tot de Faunabeheerplannen rond andere Nederlandse luchthavens? Kunt u de verschillen en overeenkomsten toelichten?

14) Kunt u het juridische mandaat van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Technology Base’ toelichten op basis waarvan een verzoek tot een dergelijke ontheffing kon worden gedaan?

15) Deelt u de mening dat het een beter idee zou zijn om de ontheffing volledig in te trekken en te stoppen met het doodschieten van dieren ten faveure van de luchtvaartsector? Zo nee, waarom niet?

16) Wat gaat u doen om de provincie Overijssel aan te moedigen om deze ontheffing in te trekken?

17) Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

1 https://www.tubantia.nl/ensche...

2 https://www.rtvoost.nl/nieuws/...

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 12 jun. 2019

1

Kent u de berichten ‘Faunabeschermers schrikken van ontheffing doden dieren bij vliegveld Twente’ en ‘Rechtszaak over toestaan jacht beschermde diersoorten bij Vliegveld Twente’?

Antwoord

Ja.

2

Kent u het verzoek van de Faunabescherming om vooruitlopend aan de rechtszaak een ordemaatregel te treffen, die zou moeten inhouden dat de ontheffing niet geldig is tot de uitspraak in de voorlopige voorziening?

Antwoord

Ja.

3

Bent u bereid om uw morele steun uit te spreken voor dit verzoek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Een ontheffing is van kracht zodra de aanvrager hem heeft ontvangen. Na verlening is er gedurende een periode van zes weken voor partijen gelegenheid om bezwaar in te dienen. Enkele partijen hebben daarvan gebruikgemaakt. Eén van deze partijen, Stichting De Faunabescherming, heeft een verzoek om schorsing (‘voorlopige voorziening’) ingediend. Dit verzoek om schorsing is later weer ingetrokken. Tevens heeft De Faunabescherming een verzoek gedaan om een ordemaatregel te treffen, waarbij zij de voorzieningenrechter heeft verzocht de ontheffing te schorsen totdat een uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek om deze ordemaatregel is door de voorzieningenrechter op 25 april 2019 afgewezen.

Het bevoegd gezag voor het nemen van beslissingen over ontheffingen voor het vangen en doden van dieren is in de Wet natuurbescherming bij de provincies belegd. Het is niet aan mij om te treden in de afwegingen die de provincies bij het nemen van die beslissingen maken.

Ik merk daarbij op dat de provincie mij zeer onlangs heeft laten weten dat de verleende ontheffing op verzoek van de aanvrager zal worden ingetrokken.

4

Erkent u dat vliegtuigen een steeds groter veiligheidsprobleem zijn voor de levens van diverse diersoorten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Voor het borgen van de vliegveiligheid moeten op luchthavens, conform internationale voorschriften, maatregelen worden genomen om het risico op botsingen met dieren te voorkomen, indien dit risico zich voordoet. Dit is onafhankelijk van de hoeveelheid verkeer. Met een toename van het vliegverkeer kan het aantal aanvaringen met vogels en andere dieren toenemen.

5

Deelt u de stelling van Harm Niesen van De Faunabescherming dat er “beschermde diersoorten op de lijst staan en dat niet wordt onderbouwd waarom die de vliegveiligheid in gevaar brengen, terwijl dat volgens hem ‘heel duidelijk moet worden aangetoond’”? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zie de laatste alinea van het antwoord op vraag 3.

6

Erkent u dat alle dieren die kunnen graven of vliegen binnen een mum van tijd binnen zijn op het terrein van Twente Airport?

Antwoord

Het is juist dat dieren die kunnen vliegen, klimmen of graven in staat zijn het terrein van Twente Airport te bereiken. Deze dieren kunnen/zullen om die reden dan ook worden verjaagd of gevangen en buiten het hek rond het vliegterrein worden vrijgelaten. De provincie Overijssel, bevoegd gezag voor de verleende ontheffing, heeft mij laten weten dat het hekwerk rond de vliegbanen, waarvoor de ontheffing geldt, iedere twee dagen gecontroleerd wordt op functionaliteit, teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat dieren door gaten in of onder het hekwerk kruipen.

7

Klopt het dat de das is uitgezet in het gebied rond het vliegveld? Zo ja, erkent u dat het niet alleen onnodig wreed is om eerst dassen uit te zetten, om ze vervolgens dood te schieten, maar dat dit ook tegenstrijdig is met eerdere besluiten van de provincie Overijssel?

Antwoord

In 2016 zijn er jonge dassen uitgezet in het gebied rond het vliegveld Stichting Das & Boom. De landingsbaan en directe omgeving daarvan, binnen het hekwerk van het vliegveld, zijn niet bestemd als natuurlijk leefgebied voor de das of andere soorten die een gevaar op zouden kunnen leveren voor de vliegveiligheid. Als preventieve en werende maatregel wordt reeds gedurende vele jaren een verschralingsbeheer op de grasbanen toegepast om het gebied onaantrekkelijk te maken voor diersoorten die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van het vliegverkeer.

Indien een das toch op de landingsbanen komt, zal dit dier eerst worden verjaagd dan wel gevangen en buiten het terrein worden vrijgelaten. Slechts in het uiterste geval als de veiligheid van het vliegverkeer direct in gevaar komt, staat de ontheffing als ultimum remedium afschot toe.

8

Op basis waarvan is de uitspraak gebaseerd dat het slechts “eens in de tien jaar” nodig zou zijn om een das af te schieten?

Antwoord

Deze uitspraak is gedaan door een woordvoerder van de provincie Overijssel en laat ik voor rekening van degene die hem heeft gedaan.

9

Waaruit blijkt dat het uitgangspunt dat de beheerder “eerst moet proberen te verjagen en pas in een uiterste geval mag schieten” in de praktijk ook dusdanig wordt uitgevoerd?

Antwoord

Het is aan het bevoegd gezag, in casu de provincie, om toe te zien dat dit uitgangspunt in de praktijk wordt toegepast.

10

Hoe is de handhaving en controle op dit uitgangspunt precies ingericht?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 9.

11

Wat is uw reactie op de twijfels van onder andere Gerard Berendsen van de Dassenwerkgroep Twente over een scherpe controle op deze ontheffing?

Antwoord

De provincie is het bevoegd gezag voor de naleving van ontheffingen voor het vangen en doden van dieren op basis van de Wet natuurbescherming. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie het toezicht en de handhaving op een adequate wijze zal uitvoeren. Het is niet aan mij om te treden in de afwegingen die de provincie daarin neemt.

12

Hoe gaat u deze twijfels over een scherpe controle op deze ontheffing wegnemen?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 11.

13

Hoe verhouden de aanvraagprocedure voor deze ontheffing en de inhoud van de ontheffing zelf zich tot de faunabeheerplannen rond andere Nederlandse luchthavens? Kunt u de verschillen en overeenkomsten toelichten?

Antwoord

In zijn algemeenheid stelt een faunabeheereenheid een faunabeheerplan op dat de gehele landelijke gebied van de provincie beslaat. Luchthavens worden soms wel en soms niet in een faunabeheerplan meegenomen. De faunabeheereenheid vraagt voor de uitvoering van het faunabeheerplan een ontheffing aan bij gedeputeerde staten.

In het Faunabeheerplan Overijssel 2014 – 2019 is het vliegveld Twente niet onder de werking van dit plan gebracht. Wel heeft de faunabeheereenheid afstemming gezocht met de vliegvelddirectie voor de uitvoering van het faunabeheer op de terreinen die tot vliegveld Twente behoren. De aanvraag om ontheffing voor Twente Airport is een onderdeel van het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling Technology Base, deze heeft de aanvraag om ontheffing verzorgd.

14

Kunt u het juridische mandaat van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Technology Base’ toelichten op basis waarvan een verzoek tot een dergelijke ontheffing kon worden gedaan?

Antwoord

De Gemeenschappelijke Regeling Technology Base is een samenwerking tussen partijen bij de ontwikkeling van vliegveld Twente. Het juridische mandaat is gelegen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

15

Deelt u de mening dat het een beter idee zou zijn om de ontheffing volledig in te trekken en te stoppen met het doodschieten van dieren ten faveure van de luchtvaartsector? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Deze mening deel ik niet. Gezien het belang dat met de veiligheid van de luchtvaart is gemoeid, is het helaas niet te voorkomen dat af en toe moet worden ingegrepen. Wel dienen dergelijke ingrepen worden tot het uiterst noodzakelijke te worden beperkt. Het is aan de provincies om daarbij een zorgvuldige afweging te maken.

16

Wat gaat u doen om de provincie Overijssel aan te moedigen om deze ontheffing in te trekken?

Antwoord

De provincie is ingevolge de Wet natuurbescherming het bevoegd gezag om beslissingen te nemen ten aanzien van ontheffingen voor het vangen en doden van dieren. Indien belanghebbenden zich niet kunnen verenigen met de inhoud van dergelijke beslissingen staat voor hen de weg naar de rechter open. Het is niet aan mij om te interveniëren in deze rechtsgang.

17

Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

Antwoord

Ja.

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg/Van Raan over de grootste, maar ongewenste, houtoven in Diemen

Lees verder

Vragen Ouwehand over intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer