Vragen Ouwehand over het lijden van konijnen in de Neder­landse konij­nen­hou­derij


Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het lijden van konijnen in de Nederlandse konijnenhouderij

 1. Heeft u de beelden gezien die door de Stichting Animal Rights zijn gemaakt bij een kwart van de Nederlandse konijnenbedrijven?[1]
 2. Kunt u bevestigen dat op jaarbasis in Nederland zo’n 2,6 miljoen konijnen[2] worden geboren in de konijnenhouderij, waarvan de konijnen die niet binnen enkele weken overlijden, de rest van hun korte leventje slijten in kooien, die bizar genoeg ‘welzijnskooien’ en ‘parkhuisvesting’ worden genoemd, waarna ze op een leeftijd van 10 tot 12 weken worden geslacht voor hun vlees? Zo nee, om hoeveel dieren gaat het dan?
 3. Kunt u bevestigen dat deze dieren boven hun eigen uitwerpselen en dus continu in een ammoniaklucht leven?
 4. Kunt u toelichten wat er welzijnsvriendelijk is aan de ‘welzijnskooien’?
 5. Erkent u dat de term ‘parkhuisvesting’ een ander beeld oproept dan een kooi waarin meer dan 12 konijnen per vierkante meter mogen worden gestopt?
 6. Kunt u bevestigen dat een konijn in geen van de huisvestingssystemen daglicht ziet?
 7. Kunt u bevestigen dat veel moederdieren nog altijd alleen worden gehuisvest als zij geen jongen hebben, terwijl konijnen zeer sociale dieren zijn?
 8. Kunt u bevestigen dat konijnen in de commerciële konijnenhouderij door de kooihuisvesting lijden aan wonden, kale plekken en eeltknobbels aan hun poten?
 9. Kunt u bevestigen dat deze verwondingen kunnen leiden tot bacteriële infecties?
 10. Heeft u gezien dat een flink aantal konijnen die op de beelden te zien zijn, beschadigde oren heeft, waarbij bij sommige konijnen de oren bijna geheel ontbreken en er slechts bloedigere stompjes resten?
 11. Heeft u gezien dat in veel hokken dode konijnen te zien zijn en konijnen die zijn verlamd, scheve nekken hebben of achterpoten hebben die gebroken lijken te zijn?
 12. Kunt u bevestigen dat het konijn van nature een sprongovulatie kent?
 13. Kunt u bevestigen dat voedsters in de konijnenhouderij desondanks kunstmatig worden geïnsemineerd, waarbij de ovulatie dus niet vanzelf optreedt?
 14. Kunt u beschrijven hoe de ovulatie bij voedsters wordt opgewekt door de konijnenhouders?
 15. Kunt u beschrijven hoe de moederdieren (voedsters) worden geïnsemineerd en hoe vaak dit gebeurt?
 16. Kunt u beschrijven hoe bij de KI-stations eens per week het zaad wordt ‘afgetapt’ bij de fokrammen?
 17. Kunt u bevestigen dat de NVWA in 2018 4 reguliere inspecties heeft uitgevoerd in de konijnenhouderij, waarbij de helft ‘niet akkoord’ was? Bij hoeveel bedrijven zijn deze inspecties uitgevoerd? Wat is er onderzocht tijdens deze inspecties en op basis waarvan is het oordeel ‘niet akkoord’ gegeven? Wat zijn de sancties die zijn opgelegd bij de inspecties die niet akkoord waren?
 18. Kunt u bevestigen dat de NVWA in 2018 in de konijnenhouderij 5 inspecties heeft uitgevoerd op basis van een melding en dat 60% daarvan niet akkoord was? Bij hoeveel bedrijven zijn deze inspecties uitgevoerd? Wat is er onderzocht tijdens deze inspecties en op basis waarvan is het oordeel ‘niet akkoord’ gegeven? Wat zijn de sancties die zijn opgelegd bij de inspecties die niet akkoord waren?
 19. Hoeveel inspecties heeft de NVWA tot nu in 2019 uitgevoerd in de konijnenhouderij? Hoeveel hiervan hebben plaatsgevonden op basis van een melding en hoeveel op basis van het reguliere toezicht?
 20. Waar waren deze inspecties op gericht en wat waren hierbij de bevindingen?
 21. Kunt u bevestigen dat, volgens cijfers van de sector zelf[3], één voedster per jaar meer dan 63 levend geboren jongen ter wereld moet brengen?
 22. Kunt u bevestigen dat, volgens cijfers van de sector zelf, van deze jongen gemiddeld meer dan 10 jonge konijnen sterven in de kooi waarin ze moesten leven? Zo nee, hoe zit het dan?
 23. Kunt u bevestigen dat dit neerkomt op een sterfte onder vleeskonijnen van 16,3%?
 24. Kunt u bevestigen dat dit betekent, uitgaande van 2,6 miljoen vleeskonijnen die per jaar worden geboren, dat ieder jaar zo’n 424.000 konijnen sterven in de kooien van de Nederlandse konijnenhouderij? Zo nee, om hoeveel dieren gaat het dan?
 25. Kunt u bevestigen dat u eerder schreef dat in 2018 in Nederland per ‘ronde’ geboren jongen in totaal afgerond 65.000 konijnen stierven?[4]
 26. Kunt u bevestigen dat voedsters in de konijnenhouderij gemiddeld tenminste 6-7 keer worden geïnsemineerd en 6-7 nestjes jongen moeten werpen per jaar van gemiddeld meer dan 9 jongen per worp? Zo nee, hoe zit het dan?
 27. Kunt u bevestigen dat op basis van deze aantallen de totale sterfte per jaar nog hoger zou kunnen zijn, namelijk 455.000 konijnen die jaarlijks sterven in de kooien van de konijnenhouderij? Zo nee, hoeveel konijnen komen er dan jaarlijks niet levend uit de stallen van de Nederlandse konijnenhouderij?
 28. Kunt u bevestigen dat er op dit moment 47 konijnenbedrijven zijn?
 29. Kunt u bevestigen dat dit betekent dat er gemiddeld op ieder konijnenbedrijf iedere dag 24 tot 27 konijnen de dood vinden? Zo nee, hoeveel konijnen sterven er dan gemiddeld per dag op een konijnenbedrijf?
 30. Kunt u bevestigen dat konijnenhouders ‘s ochtends bij een rondgang door de stal de dode dieren uit de kooien moeten halen?
 31. Kunt u bevestigen dat dit betekent dat de beelden van hokken met dode konijnen een realistisch beeld laten zien van de dagelijkse praktijk, omdat er op iedere willekeurige nacht konijnen sterven in de kooien van de Nederlandse konijnenhouderij? Zo nee, hoe zit het dan volgens u?
 32. Vindt u het belangrijk dat de burger weet waar zijn eten vandaan komt?
 33. Kunt u zich herinneren dat u zei: “ik vind dat een consument op dit soort punten zelf ook nog wel enige kennis van zaken mag opdoen. (...) Ik geloof dat iedereen echt wel in staat is om te onderzoeken wat er aan de hand is.”?[5]
 34. Kunt u bevestigen dat u het tot nu toe niet nodig vond om de sterftecijfers in de konijnenhouderij centraal te registreren, zodat er in elk geval objectieve informatie is over het aantal konijnen dat jaarlijks het leven in ‘welzijnskooien’ en ‘parkhuisvesting’ met de dood moet bekopen?
 35. Verwacht u dat consumenten die meer informatie willen hebben over de herkomst van hun voedsel, 74 euro gaan betalen om het Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij in te kunnen zien om alleen maar achter de kille sterftecijfers te komen?
 36. Zo niet, op welke wijze verwacht u dat consumenten aan de benodigde informatie komen over het leven en lijden van konijnen die worden gehouden voor de productie van vlees?
 37. Wat zou u zelf vertellen als een burger die zich wil informeren over dierenwelzijn u vroeg uiteen te zetten wat de herkomst is van Nederlands konijnenvlees?
 38. Wat heeft u als verantwoordelijk minister tot nu toe gedaan om het leven van konijnen in de konijnenhouderij te verbeteren?
 39. Bent u bereid een verbod in te stellen op de konijnenhouderij?
 40. Hoeveel stikstofruimte zou een verbod op de konijnenhouderij opleveren?
 41. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.ad.nl/binnenland/a...

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4950251/konijnen-fokkers-dierenleed-animal-rights-dierenwelzijn

[2] 40.700 voedsters die ieder 63,9 jongen krijgen per jaar.

[3]Afkomstig uit het Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2018-2019

[4] Antwoorden feitelijke vragen LNV begroting 2020

[5] Debat Dieren in de veehouderij, 24 januari 2019