Vragen Ouwehand over de hoge sterfte en mishan­deling van kalfjes die geboren worden in de melk­vee­hou­derij


Indiendatum: apr. 2019

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

1. Deelt u de afschuw over de schrikbarend hoge sterfte onder kalfjes in de melkveehouderij die RTL Nieuws aan het licht heeft gebracht?[1]

2. Wanneer waren deze cijfers bij u bekend?

3. Kunt u bevestigen dat de Gezondheidsdienst voor dieren in 2009 de sterfte onder kalfjes in de melkveehouderij, destijds 8 tot 9% van de kalfjes tot één jaar (zonder de verworpen vruchten, doodgeboren kalfjes en nog niet geoormerkte kalfjes) te hoog noemde en daarbij opriep om actie te ondernemen?[2]

4. Kunt u bevestigen dat in deze cijfers de kalfjes die zijn afgevoerd naar kalvermesterijen en daar zijn gestorven nog buiten beschouwing zijn gelaten?

5. Kunt u bevestigen dat met het begrip ‘kalversterfte’ door de sector en ook door u wordt gedoeld op:
- de sterfte onder stier- en vaarskalfjes die levend zijn geboren in de melkveehouderij en die niet binnen 3 dagen zijn gestorven, maar op een leeftijd tussen 3 en 14 dagen (het moment dat ze (zouden) worden afgevoerd naar een kalvermesterij)
- de sterfte onder vaarskalfjes die werden aangehouden om melkkoe te worden, maar zijn gestorven op een leeftijd tussen de 3 dagen en 1 jaar?
Zo nee, hoe zit het dan?

6. Kunt u bevestigen dat de sterfte onder kalfjes in kalvermesterijen en onder kalfjes op zogenaamde ‘opfokbedrijven’ niet onder de definitie van kalversterfte vallen zoals die door u en de sector wordt gehanteerd?
Zo nee, hoe zit het dan?

7. Kunt u bevestigen dat kalfjes die geboren worden in zowel de gangbare als de biologische melkveehouderij standaard kort na de geboorte worden weggehaald bij de moeder en apart worden gezet in eenlingbox, soms zelfs nog vóórdat de moederkoe haar jong heeft kunnen drooglikken?

8. Kunt u bevestigen dat kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij moeten zijn geregistreerd als zij 3 dagen oud zijn?

9. Kunt u bevestigen dat kalfjes die wel levend geboren worden in de melkveehouderij, maar binnen 3 dagen na de geboorte sterven worden geregistreerd als ‘doodgeboren kalveren’ en ook zo worden genoemd door de sector en door uzelf? Zo nee, hoe zit het dan?

10. Vindt u het zuiver om te doen alsof dieren dood geboren zijn, terwijl ze in werkelijkheid levend ter wereld kwamen maar binnen 3 dagen, veelal in hun eentje in een box, zijn gestorven?

11. Kunt u bevestigen dat de stierkalfjes en de overtollige vaarskalfjes die voor de melkveehouder niet bruikbaar zijn als toekomstige melkkoe het levende restproduct zijn van koeienzuivel en in dit systeem weinig economische waarde hebben? Kunt u bevestigen dat deze kalfjes “voor een paar tientjes” worden verkocht aan ‘de vleesproductie’ (kalvermesterijen)?[3]

12. Is het u bekend dat melkveehouders ervoor kiezen om een ziek kalf niet (medisch) te laten verzorgen als de kosten van (medische) verzorging hoger zijn dan de opbrengst van het kalf? Zo nee, kunt u het uitsluiten?[4]

13. Is het toegestaan om een dier de benodigde zorg te onthouden als dat economisch gezien voordeliger is dan het dier wel de benodigde zorg te geven?[5] Kunt u deze vraag met een helder ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden?

14. Houden melkveehouders zelf bij hoeveel kalfjes er op hun bedrijf daadwerkelijk dood worden geboren, en hoeveel kalfjes op hun bedrijf wel levend worden geboren maar binnen 3 dagen sterven?

15. Hoeveel kalfjes werden er in 2009 levend geboren in de melkveehouderij?

16. Hoeveel kalfjes werden er in 2009 daadwerkelijk dood geboren in de melkveehouderij? Indien u niet beschikt over deze cijfers, waarom niet?

17. Hoeveel van de kalfjes die in 2009 levend werden geboren in de melkveehouderij, stierven voordat zij 3 dagen oud waren?

18. Hoeveel van de kalfjes die in 2009 werden geboren in de melkveehouderij, stierven op een leeftijd van 3 tot 14 dagen?

19. Hoeveel van de kalfjes die in 2009 werden geboren in de melkveehouderij en werden aangehouden om later te worden gebruikt als melkkoe, stierven op een leeftijd van 14 dagen tot een jaar?

20. Kunt u bevestigen dat kalfjes die geen waarde hebben voor de melkveehouder als toekomstige melkkoe op een leeftijd van 14 dagen worden afgevoerd naar een kalvermesterij, waar zij -als ze niet voortijdig sterven- 6 tot 12 maanden in hokken staan totdat zij worden geslacht? Zo nee, hoe zit het dan?

21. Hoeveel kalfjes die in 2009 werden geboren in de melkveehouderij zijn afgevoerd naar kalvermesterijen?

22. Hoeveel van de 173.278 kalveren die in 2017 doodgeboren zijn, zijn daadwerkelijk dood geboren en hoeveel van deze dieren zijn wel degelijk levend geboren maar gestorven binnen drie dagen?[6] Indien u niet beschikt over deze cijfers, waarom niet?

23. Kunt u een nadere toelichting geven op de achtergrond van de 253.972 runderen die voortijdig zijn gestorven in 2017?[7]
a) Hoeveel van deze dieren zijn gestorven in de leeftijd van 3 tot 14 dagen op een melkveebedrijf?
b) Hoeveel van deze dieren zijn gestorven in de leeftijd van 14 dagen tot een jaar op een melkveebedrijf?
c) Hoeveel van deze dieren zijn gestorven in de leeftijd van 1 jaar en ouder op een melkveebedrijf?
d) Hoeveel van deze dieren zijn gestorven op een opfokbedrijf?
e) Hoeveel van deze dieren zijn gestorven op een kalvermesterij?
f) Hoeveel van deze dieren zijn gestorven op een vleesveebedrijf?
g) Hoeveel van deze dieren zijn gestorven bij hobbyboeren?
Indien u niet beschikt over deze cijfers, waarom niet?

24. Kunt u de cijfers bevestigen die RTL Nieuws boven tafel heeft weten te krijgen, waaruit blijkt dat het aantal kalfjes dat sterft in de melkveehouderij voordat zij de leeftijd van 14 dagen hebben behaald, in 2018 gemiddeld 12,5% is, wat neerkomt op 200.000 dode kalfjes per jaar?

25. Hoeveel kalfjes werden er in 2018 levend geboren in de melkveehouderij?

26. Hoeveel kalfjes werden er in 2018 daadwerkelijk dood geboren in de melkveehouderij?

27. Hoeveel van de kalfjes die in 2018 levend werden geboren in de melkveehouderij, stierven voordat zij 3 dagen oud waren?

28. Hoeveel van de kalfjes die in 2018 werden geboren in de melkveehouderij, stierven op een leeftijd van 3 tot 14 dagen?

29. Hoeveel van de kalfjes die in 2018 werden geboren in de melkveehouderij en werden aangehouden om later te worden gebruikt als melkkoe, stierven op een leeftijd van 14 dagen tot een jaar?

30. Hoeveel kalfjes die in 2018 werden geboren in de melkveehouderij zijn afgevoerd naar kalvermesterijen?

31. Hoe beoordeelt u het percentage dat de Nederlandse Melkveehoudersvakbond noemt (7,7%) over het aantal kalfjes dat op dit moment dood geboren zou worden in de melkveehouderij?[8] Kunt u dit percentage bevestigen? Kunt u bevestigen dat ook hier eigenlijk bedoeld wordt: doodgeboren én levend geboren, maar binnen 3 dagen gestorven? Zo nee, hoe hoog is het percentage dan volgens u?

32. Wat is voor u een acceptabel aantal kalfjes dat doodgeboren wordt of binnen drie dagen sterft in de melkveehouderij? Kunt u dit toelichten?

33. Wat is voor u een acceptabel aantal kalfjes dat daadwerkelijk doodgeboren wordt in de melkveehouderij? Kunt u dit toelichten?

34. Wat is voor u een acceptabel aantal kalfjes dat levend geboren wordt, maar binnen 3 dagen sterft in de melkveehouderij? Kunt u dit toelichten?

35. Wat is voor u een acceptabel aantal kalfjes dat levend geboren wordt, maar op een leeftijd van 3 dagen tot een jaar sterft in de melkveehouderij? Kunt u dit toelichten?

36. Wat is voor u een acceptabel aantal kalfjes dat sterft in kalvermesterijen? Kunt u Kunt u dit toelichten?

37. Wat is voor u een acceptabel aantal dieren dat sterft op opfokbedrijven? Kunt u dit toelichten?

38. Wat is de concrete sectordoelstelling op het gebied van het verminderen van de sterfte onder kalfjes tussen 3 dagen en 1 jaar oud en waar is dit te lezen in het in 2016 opgestelde sectorplan ‘Vitaal kalf’?

39. Wanneer precies zou de sterfte onder kalfjes tussen 3 dagen en 1 jaar oud in de melkveehouderij zijn teruggedrongen volgens het in 2016 opgestelde sectorplan ‘Vitaal kalf’?

40. Heeft u nog steeds de verwachting dat de sterfte zal afnemen op basis van acties die de sectoren zelf nemen?[9] Waar baseert u dat op?

41. Wat is voor u de uiterste datum waarop voldoende resultaat zichtbaar moet zijn? En wat is daarbij voor u voldoende?

42. Past het beeld van 200.000 dode kalfjes, gestorven binnen twee weken, binnen de verwachtingen die u op basis van de sectormaatregelen heeft met betrekking tot de afname van de sterfte?

43. Hoeveel (volwassen) koeien zijn er in de periode 2009-2018 jaarlijks gestorven op melkveebedrijven?

44. Wat is voor u een acceptabel aantal (volwassen) koeien dat sterft in de melkveehouderij? Kunt u dit toelichten?

45. Kunt u bevestigen dat er naast de 200.000 kalfjes die in op melkveebedrijven zijn gestorven in de eerste twee weken na hun geboorte, ook nog een zeer groot aantal kalfjes sterft op kalvermesterijen of tijdens het transport op weg daar naartoe?

46. Hoeveel kalfjes zijn er in de periode 2009-2018 jaarlijks gestorven op kalvermesterijen?

47. Hoeveel kalfjes zijn er in de periode 2009-2018 jaarlijks gestorven tijdens transport op weg daar naartoe?

48. Hoeveel dieren zijn er in de periode 2009-2018 jaarlijks gestorven op opfokbedrijven?

49. Heeft u de beelden gezien die door een undercovermedewerker zijn gemaakt in een bedrijf met 1600 witvleeskalveren en die door Stichting Animal Rights naar buiten zijn gebracht?[10]

50. Vindt u het ook walgelijk hoe deze dieren behandeld worden?

51. Kunt u bevestigen dat kalfjes die worden gehouden voor de productie van wit of blank kalfsvlees aangepast voer krijgen om ervoor te zorgen dat het ijzergehalte in hun bloed laag blijft, zodat hun vlees niet te donker van kleur wordt?

52. Hoe vaak wordt er bloed afgenomen bij kalfjes die op kalvermesterijen worden gehouden voor de productie van wit of blank kalfsvlees om te controleren of het ijzergehalte in het bloed nog boven de voorgeschreven norm zit?

53. Kunt u bevestigen dat het afnemen van bloed om het ijzergehalte te controleren wordt gepresenteerd als welzijnsmaatregel in de vleeskalverhouderij?[11]

54. Kunt u bevestigen dat vrijwel alle vaarskalfjes die worden aangehouden om later te worden gebruikt als melkkoe worden onthoornd?

55. Hoeveel kalfjes worden er per jaar onthoornd?

56. Hoeveel kalfjes worden onthoornd met een elektrische of hete luchtmethode?

57. Hoeveel kalfjes worden er onthoornd met een draadzaag?

58. Hoe oud zijn de kalfjes gemiddeld wanneer zij worden onthoornd?

59. Kunt u bevestigen dat de melkveehouder de kalfjes meestal zelf onthoornd?

60. Is hier altijd een dierenarts bij aanwezig? Hoe weet u dat?

61. Erkent u dat onthoornen pijn en stress oplevert voor een kalf?

62. Hoe kan worden vastgesteld dat de kalfjes te allen tijde de wettelijk verplichte verdoving krijgen tijdens de ingreep?

63. In hoeveel gevallen krijgen de kalfjes pijnbestrijding na afloop van het onthoornen (postoperatief)?

64. Kunt u bevestigen dat u in 2013 afspraken heeft gemaakt met de melkveesector om:
1) naast de verplichte verdoving bij het onthoornen, voorafgaand aan de ingreep en/of bij nabehandeling pijnbestrijding te geven,
2) te zoeken naar en in te zetten op alternatieven, namelijk:
a) het versneld invoeren van hoornloze dieren (hoornloze rassen)
b) het ontwikkelen van andere houderijsystemen of het vernieuwen van delen van bestaande stalsystemen waardoor onthoornen minder noodzakelijk wordt?

65. Herinnert u zich dat u de gemaakte afspraken in 2018 zou evalueren?

66. Kunt u per gemaakte afspraak beschrijven wat de huidige stand van zaken is, zes jaar na het maken van de afspraken? Zo nee, betekent dit dat u uw toezegging om de gemaakte afspraken in 2018 te evalueren niet bent nagekomen?

67. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?------------

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4659501/kalversterfte-op-duizenden-boerderijen-schrikbarend-hoog-kalfjes
[2] https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2009/2/Kalversterfte-kan-worden-verminderd-AGD128751W/
[3] https://www.volkskrant.nl/nieu...
[4] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bij-nederlandse-boerderijen-sterft-een-op-de-negen-kalfjes-binnen-twe
e-weken-structureel-probleem~b0c2bce7/
[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bij-nederlandse-boerderijen-sterft-een-op-de-negen-kalfjes-binnen-twee-weken-structureel-probleem~b0c2bce7/
[6] Antwoorden feitelijke vragen over de LNV-begroting 2019
[7] Antwoorden feitelijke vragen over de LNV-begroting 2019
[8] https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/4/Melkveehouderij-voelt-zich-geframed-door-kalversterfte-nieuws-410830E/
[9] Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel van de Handelingen, nummer 802
[10] https://www.animalrights.nl/animal-rights-filmt-ruwe-behandeling-kalveren
[11] http://edepot.wur.nl/156768 en https://www.wur.nl/nl/show/Praktijkproject-Welzijnsmonitor-Vleeskalveren-van-start.htm en https://www.vlees.nl/faq/kalveren-last-bloedarmoede/