Vragen Ouwehand over de geplande herbouw en uitbreiding van mega varkensstal De Knorhof


Indiendatum: jul. 2018

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de geplande herbouw en uitbreiding van mega varkensstal De Knorhof.

 1. Hoe beoordeelt u de plannen van ‘Varkensbaron Straathof’ om De Knorhof in Erichem-de megastal die vorig jaar afbrandde, waarbij 24.000 varkens omkwamen- te herbouwen en meteen twee keer zo groot te maken?[1]
 2. Bent u bereid om de herbouw van deze megavarkensstal, al dan niet via een dringende oproep aan de betreffende gemeente en provincie, tegen te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer nauwgezet informeren over uw acties daartoe?
 3. Kunt u zich voorstellen dat mensen het onverteerbaar vinden dat een veehouder die al in 2014 in Duitsland vanwege zeer ernstige dierenwelzijnsovertredingen een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen[2] en ook in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, milieuvergunningen overtrad en significant meer dieren heeft gehouden dan volgens de vergunning was toegestaan, van de Nederlandse centrale en decentrale overheden alle ruimte lijkt te krijgen om niet alleen door te gaan met zijn bedrijven, maar deze ook nog eens uit te breiden?
 4. Herinnert u zich uw eerdere uitspraak uit januari 2015 dat u de mate van overtredingen bij deze veehouder in de periode 2012-2014 zorgwekkend vond en dat de NVWA de bedrijven van de betreffende veehouder dan ook zeer regelmatig zou blijven inspecteren?[3] Wat is hier sindsdien mee gedaan?
 5. Kunt u uiteenzetten hoe vaak de NVWA sinds 2014 de varkenshouderijen van deze omstreden veehouder heeft bezocht?
 6. Kunt u uiteenzetten welke overtredingen er sinds 2014 bij de bedrijven van Straathof zijn geconstateerd en of dit geleid heeft tot (disciplinaire) maatregelen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid de inspectierapporten naar de Kamer te sturen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 8. Kunt u uiteenzetten hoe vaak de omgevingsdiensten in de afgelopen tien jaar over de vloer zijn geweest bij de verschillende varkensbedrijven van Straathof?
 9. Hoe beoordeelt u het feit dat de gemeente Buren in 2011 al een miljoen euro kwijt was doordat Straathof tegen de gemeente bleef procederen?[4] Kunt u uiteenzetten welke kosten de verschillende Nederlandse gemeenten in totaal hebben moeten maken vanwege juridische procedures die worden gevoerd door Straathof?
 10. Vindt u het wenselijk dat één bedrijf met 20.000 varkens de varkensrechten en fosfaatruimte inneemt van 20 (gezins)bedrijven? Kunt u dit toelichten?
 11. Erkent u dat u, door geen beperkingen te stellen aan de bouw of uitbreiding van megastallen, kleine(re) boerenbedrijven failliet laat gaan? Zo nee, kunt u dit toelichten?

[1] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2318848/Schandalig-dat-dit-nog-mag-dubbel-zo-grote-Knorhof-roept-gemengde-reacties-op

[2] http://nos.nl/artikel/2008737-dierenleed-nekt-grootste-varkenshouder.html

[3] Aanhangsel van de Handelingen Vergaderjaar 2014–2015, nummer 1742

[4] https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/48041/Brandpunt.html