Vragen Kröger/Van Raan c.s. over het bericht 'Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad'


Indiendatum: jan. 2020

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP), Van Raan (PvdD), Van Brenk (50PLUS) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad'

1. Kent u het het bericht 'Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad'? 1)

2. Bent u het eens met het door u geuite citaat ”Het is vanaf begin af aan duidelijk geweest dat Lelystad Airport nooit voor 100 procent vluchten zou kunnen overnemen van Schiphol.”?

3. Herinnert u zich dat u op 3 juli 2018 in een brief aan de Kamer schreef: "Doordat Lelystad Airport dit karakter van een overloop heeft, zal op deze luchthaven geen autonome groei van handelsverkeer plaatsvinden."? 2)

4. Herinnert u zich dat u op 18 december 2018 in een debat zei, in antwoord op een vraag over het uitsluiten van autonome groei: "Als ik nul kans meer zag, had ik dat nu ook aan uw Kamer gemeld. (...) Ik heb de handdoek dus nog niet in de ring gegooid."? 3)

5. Als het altijd al duidelijk was dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk is, waarom erkende u dat dan pas in uw Kamerbrief van 9 december 2019, waarin u schreef: "Gelet op de strikte voorwaarden van de EU (...) moet rekening gehouden worden met 10 tot 20% autonome groei op Lelystad Airport.”? 4)

6. Wist u op 3 juli 2018 al dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk was?

7. Wist u op 18 december 2018 al dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk was?

8. Als u ‘nee’ hebt geantwoord op vragen 6 en 7, wat bedoelt u dan met het citaat in Trouw?

9. Als u ‘ja’ hebt geantwoord op een van de vragen 6 of 7, waarom hebt u dat dan niet gemeld aan de Kamer?

1) Trouw, 21 december 2019

2) Kamerstuk 31936, nr. 492

3) Handelingen II, vergaderjaar 2018-2019, nr. 37, item 31, blz. 24

4) Kamerstuk 31936, nr. 704

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 22 jan. 2020

Vraag 1

Kent u het bericht 'Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad'?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u het eens met het door u geuite citaat ”Het is vanaf begin af aan duidelijk geweest dat Lelystad Airport nooit voor 100 procent vluchten zou kunnen overnemen van Schiphol.”?

Antwoord 2

Vanaf het begin af aan is duidelijk geweest dat goedkeuring van de Europese Commissie (EC) noodzakelijk was alvorens een VVR in te kunnen zetten. Het was daarentegen niet vanaf het begin af aan duidelijk welke vorm de VVR zou moeten hebben om de EC tot een positief oordeel te doen besluiten.

De EC heeft mij, mede naar aanleiding van een marktconsultatie, laten weten bezwaren te hebben tegen de VVR in de vorm zoals deze was genotificeerd op 12 juli 2018. Aangezien er geen zicht was op goedkeuring, heb ik de notificatie ingetrokken op 4 december 2018 en uw Kamer hierover geïnformeerd[3]. Zoals ik u destijds ook heb geïnformeerd kwamen de bezwaren van de EC voort uit de eis voor non-discriminatie en proportionaliteit en dan met name dat de VVR de markttoegang voor nieuwe gegadigden niet volledig mocht afsnijden.

Vervolgens heb ik in de dialoog met de EC ingezet op maximale selectiviteit met een aangepaste VVR en het rapport laat zien dat dit ook het geval is, namelijk 80 tot 90%. Bij het indienen van de aangepaste VVR was duidelijk dat markttoegang voor nieuwe gegadigden niet volledig afgesneden mocht worden.

Vraag 3

Herinnert u zich dat u op 3 juli 2018 in een brief aan de Kamer schreef: "Doordat Lelystad Airport dit karakter van een overloop heeft, zal op deze luchthaven geen autonome groei van handelsverkeer plaatsvinden."?

Antwoord 3

Ja.

Vraag 4

Herinnert u zich dat u op 18 december 2018 in een debat zei, in antwoord op een vraag over het uitsluiten van autonome groei: "Als ik nul kans meer zag, had ik dat nu ook aan uw Kamer gemeld. (...) Ik heb de handdoek dus nog niet in de ring gegooid."?

Antwoord 4

Ja.

Vraag 5

Als het altijd al duidelijk was dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk is, waarom erkende u dat dan pas in uw Kamerbrief van 9 december 2019, waarin u schreef: "Gelet op de strikte voorwaarden van de EU (...) moet rekening gehouden worden met 10 tot 20% autonome groei op Lelystad Airport.”?

Antwoord 5

In aanvulling op de beantwoording van vraag 2 heb ik uw Kamer op 17 januari 2019 geïnformeerd[4] dat ik een onafhankelijke analyse zou laten uitvoeren naar de te verwachten verplaatsing van vluchten van Schiphol naar Lelystad op basis van de VVR. Over de resultaten van deze analyse heb ik uw Kamer op 9 december 2019 geïnformeerd[5].

Vraag 6

Wist u op 3 juli 2018 al dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk was?

Antwoord 6

Nee.

Vraag 7

Wist u op 18 december 2018 al dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk was?

Antwoord 7

Zoals ik op 14 december 2018 in mijn brief aan uw Kamer[6] heb aangegeven was het voor de EC van belang dat de VVR de markttoegang voor nieuwe gegadigden niet volledig mocht afsnijden. De haalbaarheid van mijn inzet om autonome groei volledig te voorkomen stond hierdoor onder druk. In december en begin januari is er intensief gewerkt aan een oplossing om de wens van de Kamer zoveel mogelijk gestand te doen. Ik heb dit in het debat van 18 december 2018[7] ook aangegeven: ‘Ik ga me er honderd procent voor inzetten om dat te realiseren, maar ik weet nog niet of het gaat lukken.’

Vraag 8

Als u ‘nee’ hebt geantwoord op vragen 6 en 7, wat bedoelt u dan met het citaat in Trouw?

Antwoord 8

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 2.

Vraag 9

Als u ‘ja’ hebt geantwoord op een van de vragen 6 of 7, waarom hebt u dat dan niet gemeld aan de Kamer?

Antwoord 9

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 7.