Vragen Arissen over kuiken­broed­ma­chines als lespakket voor scholen en ter vermaak van parti­cu­lieren


Indiendatum: apr. 2018

Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over kuikenbroedmachines als lespakket voor scholen en ter vermaak van particulieren.

 1. Bent u bekend met het feit dat er complete lesprogramma's inclusief handleidingen worden aangeboden aan scholen om kuikens uit te broeden? [1]
 2. Bent u bekend met de advertenties op sociale media waarin word aangemoedigd om paaskuikens uit te broeden? [2]
 3. Bent u ook bekend met het initiatief ‘doehetzelfkip.nl’ onder de zinspreuk ‘Van ei tot kipfilet in 9 weken’? [3]
 4. Deelt u de mening dat het welzijn van kuikens en kippen ernstig in het geding kan komen als ze geen goede (professionele) verzorging krijgen?
 5. Kunt u bevestigen dat er nog steeds winkeliers zijn in Nederland die rond de Pasen levende kuikens te koop aanbieden voor de paasdagen?
 6. Deelt u de mening dat dergelijke marketingstrategieën rond dieren ondoordachte impulsaankopen uitlokken en op gespannen voet staan met de inspanningen om te komen tot een verantwoord huisdierbezit? Zo nee, waarom niet?
 7. Hoe verhouden deze voorbeelden zich tot de uitspraak “Wij zijn actief op dat gebied. We hebben een campagne gehad om impulsaanschaf van huisdieren te voorkomen. We zijn met de internetproviders bezig om ervoor te zorgen dat zij ook beter op hun zaak letten” van voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Dijksma? [4]
 8. Hoe staat het ervoor wat betreft het ontmoedigen van impulsaanschaf van dieren en de afspraken met internetproviders over de impulsaanschaf van dieren?
 9. Wat is de status van de toezegging in 2011 van voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van Kamervragen dat hij eisen wilde gaan stellen aan de bedrijfsmatige handel in gezelschapsdieren en dat eigenaren van bijvoorbeeld winkels of tuincentra die dieren verkopen en onder het besluit vallen verplicht worden een opleiding te volgen over de verzorging van dieren en kopers hiervan te informeren? [5]
 10. Welke winkels of tuincentra vallen onder dit besluit en zullen online partijen hier ook toe gerekend worden? Welke eisen zijn gesteld?
 11. Bent u bereid actie te ondernemen om dit gestunt met dieren te stoppen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 12. Deelt u de mening dat scholen moeten worden ontmoedigd om dit soort lespakketten aan te bieden aan hun leerlingen? Zo nee, waarom niet?
 13. Deelt u de mening dat het onmogelijk is om correct toe te zien op het Besluit houders van dieren en Verordening (EG) nr. 1099/2009 als mensen thuis over gaan tot de slacht? Zo nee, waarom niet?
 14. Deelt u de mening dat het zeer onwaarschijnlijk is dat alle particulieren die via bovengenoemde en soortgelijke initiatieven aan pluimvee komen de benodigde kennis en vaardigheden bezitten voor het humaan en doeltreffend doden van de kippen? Zo nee, waarom niet?
 15. Deelt u de mening dat zo lang het welzijn van dieren niet gegarandeerd kan worden de initiatieven die dat welzijn doelbewust in gevaar brengen of zelfs negeren verboden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.kleinveeservice.nl/broedmachine-pakket-voor-scholen.html?sl=nl
[2] Advertentie onderhands meegestuurd.
[3] http://doehetzelfkip.nl/
[4] Kamerstuk 28 286, nr. 817.
[5] Antwoord op schriftelijke vragen over de verkoop van paaskuikens, Aanhangsel Handelingen 2010-2011, nr. 2678.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer