Vragen aan de minister van LNV over fokbeleid melkvee


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van LNV over fokbeleid melkvee

1. Kent u het artikel ‘Doorgefokte koe is krakkemikkiger ’1?

2. Deelt u de mening van de EFSA onderzoekers dat genetische selectie gericht op hogere melkproductie ‘de belangrijkste oorzaak is voor dierenleed onder melkkoeien’ ? Zo ja, bent u met mij van mening dat dergelijke genetische selectie dus onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

3. Steunt u het pleidooi van EFSA voor een ander fokbeleid waarin gezondheid en levensduur van de koe een grotere rol krijgen? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u hier inhoud aan gaan geven? Zo nee, waarom niet?

4. Klopt het dat ongeveer 20% van de melkkoeien nooit meer buiten komt en dat dit onder meer samenhangt met de opkomst van de melkrobot? Bent u met mij en de EFSA van mening dat dit afbreuk doet aan het welzijn van de dieren? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat alle melkkoeien weer naar buiten mogen? Zo nee, waarom niet?


1 http://www.volkskrant.nl/economie/article1257055.ece/Doorgefokte_koe_is_krakkemikkiger?source=rss

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 20 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Bij deze stuur ik u de antwoorden op Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over fokbeleid melkvee.

Vraag 1
Kent u het artikel ‘Doorgefokte koe is krakkemikkiger ’?

Antwoord
Ja

Vraag 2 en 3
Deelt u de mening van de EFSA onderzoekers dat genetische selectie gericht op hogere melkproductie ‘de belangrijkste oorzaak is voor dierenleed onder melk¬koeien’? Zo ja, bent u met mij van mening dat dergelijke genetische selectie dus onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?
Steunt u het pleidooi van EFSA voor een ander fokbeleid waarin gezondheid en levensduur van de koe een grotere rol krijgen? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u hier inhoud aan gaan geven? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden 2 en 3
De EFSA waarschuwt in mijn ogen terecht dat een te eenzijdige selectie op melkgift negatieve welzijnsgevolgen kan hebben.
Ik wil benadrukken dat er in mijn ogen niets mis is met genetische selectie en fokkerij van dieren. Dit doet de mens al duizenden jaren en is een onderdeel van een duurzame landbouw. Voorwaarde is wel dat deze fokkerij (en ook de houderij) ondersteuning biedt aan de weerstand en het welzijn van dieren. Dit is ook een van de uitdagingen in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij die onderschreven wordt door zowel de overheid, de sector als maatschappelijke organisaties.
Ik steun dus het pleidooi van de EFSA om meer aandacht te geven aan robuustheid en welzijnskenmerken. De selectie van genetische eigenschappen is in mijn ogen primair een verantwoordelijkheid van de sector zelf. Als hulpmiddel voor deze selectie is een duurzaamheidsindex ontwikkeld.
Uiteindelijk maken melkveehouders zelf de keuze voor de genetische samenstelling van de eigen veestapel. Ik zal dit rapport daarom bij de sector onder de aandacht brengen.

Vraag 4
Klopt het dat ongeveer 20% van de melkkoeien nooit meer buiten komt en dat dit onder meer samenhangt met de opkomst van de melkrobot? Bent u met mij en de EFSA van mening dat dit afbreuk doet aan het welzijn van de dieren? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat alle melkkoeien weer naar buiten mogen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Cijfers van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en CBS wijzen inderdaad uit dat in 2007 net als in 2006 20% van de melkkoeien jaarrond op stal stond. Er zijn signalen dat dit percentage niet verder toeneemt. Ik lever samen met de sector op diverse terreinen inspanningen om weidegang in de melkveehouderij te stimuleren. Hierbij kunt u denken aan kennisontwikkeling en bewustwording onder meer via de Stichting Weidegang. In het project Koe & Wij is nagegaan welke afwegingen melkveehouders hanteren voor het al dan niet opstallen van melk¬koeien. Dit blijkt samen te hangen met uiteenlopende factoren waar de melkrobot er slechts een van is. In eerdere beantwoording van Kamervragen heb ik u al gemeld dat het project Koe & Wij in de praktijk uitwijst dat het goed mogelijk is om een bedrijfsvoering te voeren waar koeien zowel automatisch gemolken worden en tevens kunnen weiden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg