Vervolg­vragen Van Raan en Van Esch over directe en indirecte lozingen en/of afval­in­jecties onder de Waddenzee


Indiendatum: 7 jul. 2023

Vervolgvragen van de leden Van Raan en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee

  1. Kunt u uitsluiten dat afvalwater afkomstig van olie- en of gaswinning van twee mijnbouwlocaties, die in het waddengebied liggen te weten: Ameland-Westgat en Borgsweer[1] geïnjecteerd wordt op een dusdanige wijze dat dit afvalwater onder N2000 gebied Waddenzee terecht komt? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunt u uitsluiten dat afvalwater van olie- en of gaswinning in Borgsweer (een dorp aan de Waddenzee in Noord-Groningen) in het zogenaamde ‘Groningen-veld’[2] wordt geïnjecteerd? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u uitsluiten dat het ‘Groningen veld’ zich uitstrekt onder N2000 gebied Waddenzee ten noorden van Groningen en de Eemsmonding? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u uitsluiten dat het afvalwater bij Ameland-Westgat[3] in het veld terug wordt geïnjecteerd? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u uitsluiten dat de NAM cadmium, als slechts schadelijk definieert, terwijl the European Chemical Agency spreekt over kankerverwekkende stoffen[4]? Zo nee, waarom niet en wat vindt u er van dat de NAM sommige zeer schadelijke stoffen als minder gevaarlijk definieert?
  6. Op basis van welke wetenschappelijke argumentatie, kunt u uitsluiten dat afvalwater niet gevaarlijk is, gezien afvalstoffen nog een aantal andere afvalstromen bevatten waaronder kankerverwekkende elementen zoals arseen, lood en cadmium[5]? Zo nee, waarom niet en wat bent u van plan te ondernemen tegen de gevaarlijke afvalstromen?


[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=022Z00161&did=2022D16757

[2] https://www.nlog.nl/groningen-gasveld

[3] Zie ook: antwoorden op kamervragen (brief minister EZK d.d. 22 april 2022) en https://werkenindeoffshore.nl/nam-awg-1/

[4] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D11452 blz 37.

[5] Onderzoeksbureau CE Delft