Vragen Akerboom over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roof­dieren


Indiendatum: 10 jul. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan demissionair minister voor Stikstof en Natuur over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roofdieren

 1. Kent u het bericht ‘Nederland laat miljoenen liggen om wolf te weren’? [1]
 2. Klopt het dat Nederland geen gebruik maakt van Europese fondsen voor beleid rondom wolven, zoals het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo), het instrument EFRO-Interreg en Gemeenschappelijk Landbouwfonds (GLB)? Zo ja, waarom niet? Zo nee, wat heeft Nederland aangevraagd en waarom is het mogelijk afgewezen?
 3. Hoeveel geld vanuit het ontvangen bedrag uit het LIFE-fonds (circa 159 miljoen euro inde periode van 2014 tot en met 2021) is naar maatregelen en/of beleid rondom wolven gegaan, en welke maatregelen zijn op basis van dit bedrag genomen met welk resultaat?
 4. Kunt u aangeven welke mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen er per fonds (LIFE-Programma, Elfpo, EFRO-Interreg en GLB) geldt voor wat betreft beleid en/of maatregelen en/of subsidies rondom wolven?
 5. Deelt u het inzicht dat Nederland moet leren samenleven met de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het eens dat uitkomsten van RDA onderzoek niet hoeven worden afgewacht te worden om in te zetten op samenleven met de wolf? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u het eens dat wolfwerende hekken de meest effectieve maatregelen zijn die genomen kunnen worden om samen te leven met de wolf? Zo nee, waarop baseert u dit? Zo ja, kunt u onderzoek aandragen waarom dit de beste maatregelen zijn, of welke andere niet-dodelijke maatregelen werken?
 7. Deelt u de mening dat het van belang is om negatieve beeldvorming rond de wolf te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 8. Deelt u de mening dat het beoogde maatschappelijk debat over de wolf gekaapt wordt wanneer feitelijk onjuiste informatie over de mate van predatie, de deugdelijkheid van preventieve maatregelen, de beschermwaardigheid van roofdieren, hun rol voor de biodiversiteit en de juridische status van hun bescherming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om een feitenrelaas op te stellen over de rol van de wolf in de natuur, over de rol van jagers t.o.v. de prooidieren voor de wolf en over de deugdelijkheid en effectiviteit van preventieve maatregelen?
 9. Hoe rijmt u de uitspraak dat de aanblik van gedode schapen in een weiland “echt verschrikkelijk” is, terwijl er jaarlijks in de Nederlandse schapenhouderij sprake is van 220.000 schapen die onbedoeld sterven op de boerderij en 668.000 schapen, die jaarlijks (niet zelden onverdoofd) geslacht worden? [2]
 10. Deelt u de mening dat dergelijke uitspraken wellicht niet bijdragen aan een neutrale beeldvorming over de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om neutrale en feitelijke beeldvorming over de wolf te creëren?
 11. Bent u er mee bekend dat met het LIFE –fonds ook communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden gefinancierd die zijn gericht op het oplossen van conflicten tussen mensen en wolven? Zo ja, waarom heeft u geen gebruik gemaakt van dit fonds voor een nationale campagne rondom de wolf? Zo nee, wanneer gaat trachten dit fonds te gebruiken voor een nationale campagne over de wolf?
 12. Deelt u de mening dat maatschappelijke commotie over wolven, die schapen aanvallen “ondanks” wolfwerende omheiningen, voorkomen kan worden wanneer de overheid een meer adequaat preventie-, voorlichtings- en communicatiebeleid voert ten aanzien van de feitelijke, objectief gevalideerde situatie rond predatie door roofdieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
 13. Zijn er voorbeelden van bedrijfstakken waarin ondernemers gecompenseerd worden voor schade die via wettelijk verplichte preventiemaatregelen te voorkomen zouden zijn geweest? Zo ja, welke? Zo nee, bent u bereid de uitzondering die nu geruime tijd gemaakt is voor veehouders te beëindigen?
 14. Geldt eenzelfde regime voor schade die optreedt door andere roofdieren, zoals de goudjakhals, de vos, de marter of roofvogels? Zo ja, waarom? Zo nee, geldt daar mogelijk dat schade alleen wordt betaald wanneer preventiemaatregelen zijn getroffen?
 15. Bent u er mee bekend dat additioneel aan preventieve maatregelen, ook aanvullende arbeidskosten voor veehouders om de beschermende omheining te controleren, te onderhouden of te verplaatsen aangevraagd kunnen worden in Elfpo? Zo ja, waarom heeft u dit nog niet gedaan? Zo nee, wanneer gaat u dit fonds aanvragen?
 16. Wat vindt u van het idee om ook samen met België en Duitsland aanvragen in te dienen rondom grensoverschrijdende issues, zoals het verbeteren van de ecologische connectiviteit? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
 17. Wat vindt u van het idee om fondsen in te zetten om meer onderzoek te laten verrichten naar de invloed van jacht en beheer van prooidieren in relatie tot het voedselpatroon van de wolf?
 18. Bent u bereid om zo snel mogelijk aanvragen in te dienen bij alle EU-fonds opdat adequaat preventie-, voorlichtings- en communicatiebeleid gevoerd kan worden? Zo ja, per wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
 19. Hoe beoordeelt u het dat de jacht op jonge wilde zwijntjes – waar ook de wolf bij voorkeur op jaagt - afgelopen weekend opnieuw geopend is, terwijl het hoofd bedrijfsvoering van de Hoge Veluwe eerder zijn zorgen uitsprak over de wildstand in het park? [3]
 20. Wat vindt u van de uitspraken van het hoofd bedrijfsvoering van de Hoge Veluwe dat zakelijke belangen een rol spelen bij zijn zorg over de wildstand en de wolf omdat bezoekers naar De Hoge Veluwe komen om wild te zien en dat steeds lastiger wordt?
 21. Bent u het ermee eens dat de Hoge Veluwe ondanks de omheining geen dierentuin is en er niet ingegrepen moet worden in natuurlijke processen zoals predatie door de wolf vanwege financiële belangen en bezoekersaantallen?
 22. Kent u de uitspraken van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven op twitter, waarin hij pleit voor het ‘beheren’ van de wolvenpopulatie? Zo ja, hoe beoordeelt u deze uitspraken van een lid van het koninklijk huis, die aan het maatschappelijk belang raken en mogelijk polarisatie in de maatschappij kunnen versterken? [4]
 23. Is het waar dat wolven niet voorkomen in de top 10 van in het wild levende dieren die schade aan de agrarische sector veroorzaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verklaart u dan de buitenproportionele aandacht voor vermeende (en mogelijk eenvoudig te voorkomen) schade door de wolf? [5]

[1] https://www.destentor.nl/politiek/nederland-laat-miljoenen-liggen-om-wolf-te-weren~a26a580f
[2] https://nos.nl/artikel/2469232-kabinet-houdt-voorlopig-vast-aan-beschermde-status-wolf
[3] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/omheinde-nationale-park-de-hoge-veluwe-zegt-dat-wildstand-keldert-door-de-wolf~b1b5d30a
[4] https://twitter.com/PietervVol/status/1640750624005300225
[5] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/ganzen-veroorzaken-nog-steeds-meeste-landbouwschade~b16753f5

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over een incident met een wolf

Lees verder

Vragen Akerboom over de voortdurende mishandeling van piepjonge kalfjes tijdens langeafstandstransporten uit Ierland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer