Vragen Akerboom over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roof­dieren


Indiendatum: 10 jul. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan demissionair minister voor Stikstof en Natuur over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roofdieren

 1. Kent u het bericht ‘Nederland laat miljoenen liggen om wolf te weren’? [1]
 2. Klopt het dat Nederland geen gebruik maakt van Europese fondsen voor beleid rondom wolven, zoals het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo), het instrument EFRO-Interreg en Gemeenschappelijk Landbouwfonds (GLB)? Zo ja, waarom niet? Zo nee, wat heeft Nederland aangevraagd en waarom is het mogelijk afgewezen?
 3. Hoeveel geld vanuit het ontvangen bedrag uit het LIFE-fonds (circa 159 miljoen euro inde periode van 2014 tot en met 2021) is naar maatregelen en/of beleid rondom wolven gegaan, en welke maatregelen zijn op basis van dit bedrag genomen met welk resultaat?
 4. Kunt u aangeven welke mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen er per fonds (LIFE-Programma, Elfpo, EFRO-Interreg en GLB) geldt voor wat betreft beleid en/of maatregelen en/of subsidies rondom wolven?
 5. Deelt u het inzicht dat Nederland moet leren samenleven met de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het eens dat uitkomsten van RDA onderzoek niet hoeven worden afgewacht te worden om in te zetten op samenleven met de wolf? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u het eens dat wolfwerende hekken de meest effectieve maatregelen zijn die genomen kunnen worden om samen te leven met de wolf? Zo nee, waarop baseert u dit? Zo ja, kunt u onderzoek aandragen waarom dit de beste maatregelen zijn, of welke andere niet-dodelijke maatregelen werken?
 7. Deelt u de mening dat het van belang is om negatieve beeldvorming rond de wolf te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 8. Deelt u de mening dat het beoogde maatschappelijk debat over de wolf gekaapt wordt wanneer feitelijk onjuiste informatie over de mate van predatie, de deugdelijkheid van preventieve maatregelen, de beschermwaardigheid van roofdieren, hun rol voor de biodiversiteit en de juridische status van hun bescherming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om een feitenrelaas op te stellen over de rol van de wolf in de natuur, over de rol van jagers t.o.v. de prooidieren voor de wolf en over de deugdelijkheid en effectiviteit van preventieve maatregelen?
 9. Hoe rijmt u de uitspraak dat de aanblik van gedode schapen in een weiland “echt verschrikkelijk” is, terwijl er jaarlijks in de Nederlandse schapenhouderij sprake is van 220.000 schapen die onbedoeld sterven op de boerderij en 668.000 schapen, die jaarlijks (niet zelden onverdoofd) geslacht worden? [2]
 10. Deelt u de mening dat dergelijke uitspraken wellicht niet bijdragen aan een neutrale beeldvorming over de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om neutrale en feitelijke beeldvorming over de wolf te creëren?
 11. Bent u er mee bekend dat met het LIFE –fonds ook communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden gefinancierd die zijn gericht op het oplossen van conflicten tussen mensen en wolven? Zo ja, waarom heeft u geen gebruik gemaakt van dit fonds voor een nationale campagne rondom de wolf? Zo nee, wanneer gaat trachten dit fonds te gebruiken voor een nationale campagne over de wolf?
 12. Deelt u de mening dat maatschappelijke commotie over wolven, die schapen aanvallen “ondanks” wolfwerende omheiningen, voorkomen kan worden wanneer de overheid een meer adequaat preventie-, voorlichtings- en communicatiebeleid voert ten aanzien van de feitelijke, objectief gevalideerde situatie rond predatie door roofdieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
 13. Zijn er voorbeelden van bedrijfstakken waarin ondernemers gecompenseerd worden voor schade die via wettelijk verplichte preventiemaatregelen te voorkomen zouden zijn geweest? Zo ja, welke? Zo nee, bent u bereid de uitzondering die nu geruime tijd gemaakt is voor veehouders te beëindigen?
 14. Geldt eenzelfde regime voor schade die optreedt door andere roofdieren, zoals de goudjakhals, de vos, de marter of roofvogels? Zo ja, waarom? Zo nee, geldt daar mogelijk dat schade alleen wordt betaald wanneer preventiemaatregelen zijn getroffen?
 15. Bent u er mee bekend dat additioneel aan preventieve maatregelen, ook aanvullende arbeidskosten voor veehouders om de beschermende omheining te controleren, te onderhouden of te verplaatsen aangevraagd kunnen worden in Elfpo? Zo ja, waarom heeft u dit nog niet gedaan? Zo nee, wanneer gaat u dit fonds aanvragen?
 16. Wat vindt u van het idee om ook samen met België en Duitsland aanvragen in te dienen rondom grensoverschrijdende issues, zoals het verbeteren van de ecologische connectiviteit? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
 17. Wat vindt u van het idee om fondsen in te zetten om meer onderzoek te laten verrichten naar de invloed van jacht en beheer van prooidieren in relatie tot het voedselpatroon van de wolf?
 18. Bent u bereid om zo snel mogelijk aanvragen in te dienen bij alle EU-fonds opdat adequaat preventie-, voorlichtings- en communicatiebeleid gevoerd kan worden? Zo ja, per wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
 19. Hoe beoordeelt u het dat de jacht op jonge wilde zwijntjes – waar ook de wolf bij voorkeur op jaagt - afgelopen weekend opnieuw geopend is, terwijl het hoofd bedrijfsvoering van de Hoge Veluwe eerder zijn zorgen uitsprak over de wildstand in het park? [3]
 20. Wat vindt u van de uitspraken van het hoofd bedrijfsvoering van de Hoge Veluwe dat zakelijke belangen een rol spelen bij zijn zorg over de wildstand en de wolf omdat bezoekers naar De Hoge Veluwe komen om wild te zien en dat steeds lastiger wordt?
 21. Bent u het ermee eens dat de Hoge Veluwe ondanks de omheining geen dierentuin is en er niet ingegrepen moet worden in natuurlijke processen zoals predatie door de wolf vanwege financiële belangen en bezoekersaantallen?
 22. Kent u de uitspraken van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven op twitter, waarin hij pleit voor het ‘beheren’ van de wolvenpopulatie? Zo ja, hoe beoordeelt u deze uitspraken van een lid van het koninklijk huis, die aan het maatschappelijk belang raken en mogelijk polarisatie in de maatschappij kunnen versterken? [4]
 23. Is het waar dat wolven niet voorkomen in de top 10 van in het wild levende dieren die schade aan de agrarische sector veroorzaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verklaart u dan de buitenproportionele aandacht voor vermeende (en mogelijk eenvoudig te voorkomen) schade door de wolf? [5]

[1] https://www.destentor.nl/politiek/nederland-laat-miljoenen-liggen-om-wolf-te-weren~a26a580f
[2] https://nos.nl/artikel/2469232-kabinet-houdt-voorlopig-vast-aan-beschermde-status-wolf
[3] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/omheinde-nationale-park-de-hoge-veluwe-zegt-dat-wildstand-keldert-door-de-wolf~b1b5d30a
[4] https://twitter.com/PietervVol/status/1640750624005300225
[5] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/ganzen-veroorzaken-nog-steeds-meeste-landbouwschade~b16753f5

Indiendatum: 10 jul. 2023
Antwoorddatum: 6 sep. 2023

1

Kent u het bericht ‘Nederland laat miljoenen liggen om wolf te weren’?

Antwoord

Ja.

2

Klopt het dat Nederland geen gebruik maakt van Europese fondsen voor beleid rondom wolven, zoals het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo), het instrument Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-Interreg en het Gemeenschappelijk Landbouwfonds (GLB)? Zo ja, waarom niet? Zo nee, wat heeft Nederland aangevraagd en waarom is het mogelijk afgewezen?

Antwoord

Nederland maakt momenteel geen gebruik van Europese fondsen voor beleid rondom wolven. De afweging dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt hangt van vele factoren af, zoals de behoefte aan extra middelen, verschillende voorwaarden per fonds, de wijze van aanvraag, de soorten instellingen/particulieren die in aanmerking komen en prioriteiten bij de departementen.

Het kabinet heeft het Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgesteld, aan de hand van de prioriteiten rond een veerkrachtige en duurzame landbouw uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zodat de middelen zo doelmatig mogelijk ingezet worden. Gezien de grote opgave waar de Nederlandse landbouw voor staat, is vooral prioriteit gegeven aan maatregelen die verduurzaming van de agrarische sector ondersteunen. Wel wil ik samen met provincies bezien in hoeverre wolfwerende maatregelen kunnen worden opgenomen in de NSP-regeling Niet-productieve investeringen op landbouwbedrijven. De regeling wordt momenteel door provincies ontwikkeld en zal ook door hen worden opgesteld.

3

Hoeveel geld vanuit het ontvangen bedrag uit het Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)-fonds, circa 159 miljoen euro in de periode van 2014 tot en met 2021, is naar maatregelenen/of beleid rondom wolven gegaan en welke maatregelen zijn op basis van dit bedrag genomen met welk resultaat?

Antwoord

In de periode van 2014 tot en met 2021 is door Nederland geen geld uit het LIFE programma aangevraagd voor maatregelen en/of beleid rondom wolven.

4

Kunt u aangeven welke mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen er per fonds (LIFE-Programma, Elfpo, EFRO-Interreg en GLB) zijn voor wat betreft beleid en/of maatregelen en/of subsidies rondom wolven?

Antwoord

In de bijlage bij de beantwoording van vragen van uw Kamer (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 2808) wordt uitgebreid beschreven welke mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen elk fonds kent. Deze gelden ook voor beleid en/of maatregelen en/of subsidies rondom wolven. Ik verwijs u derhalve naar deze bijlage.

5

Deelt u het inzicht dat Nederland moet leren samenleven met de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het eens dat uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) niet hoeven te worden afgewacht om in te zetten op samenleven met de wolf? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Doordat de wolf is teruggekeerd naar Nederland, is het vinden van een maniervan samenleven met de wolf een gegeven. Zeker zolang het gaat om een Europees beschermde, inheemse soort. Daarmee is samenleven het uitgangspunt. Om op een goede manier te kunnen omgaan met de wolf in Nederland vind ik breed gedragen beleid van groot belang. Ter ondersteuning van het beleid heb ik de Raad voor de Dieraangelegenheden (RDA) gevraagdde maatschappelijke dialoog over de wolf vorm te geven en ten tweede om op basis daarvan advies te geven over hoe we in Nederland kunnen samen leven met de wolf en wat daarvoor nodig is. De eerste resultaten van de dialoog worden eind van dit jaar verwacht.

Het incident in Wapse vergroot de urgentie om te komen tot een breed gedragen beleidslijn. Ik wil daarom tijdens het op 7 september a.s. geplande Commissiedebat graag met uw Kamer in gesprek gaan over de terugkeer van de wolf, het beleid inzake de bescherming van de wolf en over hoe om te gaan met de wolf.

6

Bent u het eens dat wolfwerende hekken de meest effectieve maatregelen zijn die kunnen worden genomen om samen te leven met de wolf? Zo nee, waarop baseert u dit? Zo ja, kunt u onderzoekaandragen waarom dit de beste maatregelen zijn, of welke andere niet-dodelijke maatregelen werken?

Antwoord

Op de website van BIJ12 zijn diversemaatregelen beschreven waarmee samenleven met de wolf mogelijk is. Bij de maatregelen worden de onderzoeken vermeld waarop het betreffende advies is gebaseerd. Hieruit blijkt dat wolfwerende hekken een effectieve maatregel vormen om dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf.

7

Deelt u de mening dat het van belang is om negatieve beeldvorming rond de wolf te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De wolf is een inheemse soort die uit zichzelf naar Nederland is teruggekeerd en in staat blijkt om in aantal toe te nemen. Veel mensen zijn enthousiast over de terugkeer van deze soort en tegelijkertijd leeft bij veel mensen ook angst voor de wolf. De beeldvorming rond de wolf wordt gekleurd door de manier waarop de betreffende persoon aankijkt tegen de aanwezigheid van de wolf. Het staat eenieder vrij om een eigen beeld te vormen over de wolf.

8

Deelt u de mening dat het beoogde maatschappelijk debat over de wolf wordt gekaapt wanneer feitelijk onjuiste informatie over de mate van predatie, de deugdelijkheid van preventievemaatregelen, de beschermwaardigheid van roofdieren, hun rol voor de biodiversiteit en de juridische status van hun bescherming wordt verspreid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om een feitenrelaas op te stellen over de rol van de wolf in de natuur, over de rol van jagers ten opzichte van de prooidieren voor de wolf en over de deugdelijkheid en effectiviteit van preventieve maatregelen?

Antwoord

In 2021 is een Factfinding studie uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (Kamerstuk 33 576, nr. 251). Deze studie is in gezamenlijke opdracht van het Ministerie van LNV, de 12 provincies (IPO) en BIJ12 opgesteld door en brengt feitelijk en wetenschappelijk onderbouwd de laatste stand van zaken van de wolf in Nederland in beeld en is mede opgesteld ter ondersteuning voor het te vormen beleid van Rijk en provincies.

Het staat eenieder vrij om zich op eigen manier uit te laten over de feiten rond de wolf.

9

Hoe rijmt u de uitspraak dat de aanblik van gedode schapen in een weiland “echt verschrikkelijk” is, terwijl er jaarlijks in de Nederlandse schapenhouderij sprake is van 220.000 schapen die onbedoeldsterven op de boerderij en 668.000 schapen die jaarlijks (niet zelden onverdoofd) worden geslacht?

Antwoord

Ik begrijp dat het voor de houder van schapen een verschrikkelijk beeld is wanneer zijn dieren zijn aangevallen door een wolf. Dit beeld staat los van het slachten van schapen, dat conform de geldende regelgeving plaatsvindt.

10

Deelt u de mening dat dergelijke uitspraken wellicht niet bijdragen aan een neutrale beeldvorming over de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om neutrale en feitelijke beeldvorming over de wolf te creëren?

Antwoord

Het staat eenieder vrij zijn mening over de wolf te uiten.

Om de kennis over de wolf en het samenleven met de wolf in de samenleving verder te vergroten, verken ik de mogelijkheden voor een Landelijk informatiepunt wolf, waar mensen en organisaties terecht kunnen voor objectieve en deskundige informatie over de wolf. Het informatiepunt zal in een volgende fase samen met kennispartners, wetenschappelijke instellingen en brancheverenigingen voor gehouden dieren nader worden uitgewerkt.

11

Bent u er mee bekend dat met het LIFE-fonds ook communicatie- en voorlichtingsactiviteiten wordengefinancierd die zijn gericht op het oplossen van conflicten tussen mensen en wolven? Zo ja, waarom heeft u geen gebruik gemaakt van dit fonds voor een nationale campagne rondom de wolf? Zo nee, wanneer gaat u trachten dit fonds te gebruiken voor een nationale campagne over de wolf?

Antwoord

LIFE is het EU-subsidieprogramma bedoeld voor het realiseren van het Europese milieu, energie- en klimaatbeleid. Onder milieu valt ook natuur/ biodiversiteit. LIFE is primair bedoeld ter bescherming van de wilde soorten, dus van de wolf in dit geval. Communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor het voorkomen van conflicten en het verhogen van de acceptatie en het samenleven met een beschermde diersoort passen ook binnen de mogelijkheden voor het indienen van voorstellen voor LIFE. Momenteel is er geen gebrek aan financieringsmogelijkheden voor deze activiteiten, waardoor een LIFE-aanvraag niet nodig is geweest. Zoals ik in het antwoord op vraag 10 heb aangegeven, verken ik de mogelijkheden voor een Landelijk informatiepunt wolf. Een eventuele nationale campagne vormt onderdeel van deze verkenning.

12

Deelt u de mening dat maatschappelijke commotie over wolven, die schapen aanvallen “ondanks” wolfwerende omheiningen, kan worden voorkomen wanneer de overheid een meer adequaatpreventie-, voorlichtings- en communicatiebeleid voert ten aanzien van de feitelijke, objectief gevalideerde situatie rond predatie door roofdieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord

Zoals ik in mijn antwoord op vraag 10 heb aangegeven, verken ik de mogelijkheden voor een Landelijk informatiepunt wolf. Adequaatpreventie-, voorlichtings- en communicatiebeleid vormen eveneens onderdeel van deze verkenning.

13

Zijn er voorbeelden van bedrijfstakken waarin ondernemers worden gecompenseerd voor schade die via wettelijk verplichte preventiemaatregelen te voorkomen zouden zijn geweest? Zo ja, welke? Zonee, bent u bereid de uitzondering die nu geruime tijd is gemaakt voor veehouders te beëindigen?

14

Geldt eenzelfde regime voor schade die optreedt door andere roofdieren, zoals de goudjakhals, de vos, de marter of roofvogels? Zo ja, waarom? Zo nee, geldt daar mogelijk dat schade alleen wordt betaald wanneer preventiemaatregelen zijn getroffen?

Antwoord 13 en 14

Het vergoeden van schade is een provinciale bevoegdheid. Het is derhalve aan de provinciale overheden om te bepalen in welke gevallen wordt overgegaan tot uitbetaling en welke voorwaarden worden verbonden aan het uitbetaling van schadevergoedingen.

15

Bent u ermee bekend dat additioneel aan preventieve maatregelen, ook aanvullende arbeidskosten voor veehouders om de beschermende omheining te controleren, te onderhouden of te verplaatsen kunnen worden aangevraagd via Elfpo? Zo ja, waarom heeft u dit nog niet gedaan? Zo nee, wanneer gaat u dit via dit fonds aanvragen?

Antwoord

Deze mogelijkheid is mij bekend. Het vergoeden van preventieve maatregelen is een provinciale bevoegdheid. Het is aan de provinciale overheden om te bepalen van welke fondsen hiervoor gebruik gemaakt wordt.

16

Wat vindt u van het idee om ook samen met België en Duitsland aanvragen in te dienen rondom grensoverschrijdenden issues, zoals het verbeteren van de ecologische connectiviteit? Zo ja, perwanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In het kader van het bevorderen van de groen-blauwe dooradering onderschrijf ik uw idee om grensoverschrijdende projecten te stimuleren. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt de mogelijkheid van het opzetten daarvan niet. Met de inzet van Interreg is dit wel mogelijk. Op basis van regionale initiatieven worden deze projecten opgezet. Ik zal bezien in hoeverre ik dit gezamenlijk met mijn collega van EZK kan bevorderen. In het kader van de samenwerking rond het internationaal wolvenplan, zal ik bezien welke gezamenlijke aanvragen bij kunnen dragen aan het bereiken van de beleidsdoelen.

17

Wat vindt u van het idee om fondsen in te zetten om meer onderzoek te laten verrichten naar de invloed van jacht en beheer van prooidieren in relatie tot het voedselpatroon van de wolf?

Antwoord

Jaarlijks wordt in samenspraak met de provincies gekeken naar de prioriteiten voor onderzoek betreffende de wolf. Ik zal de invloed van jacht en beheer van prooidieren in relatie tot het voedselpatroon van de wolf. Als er wordt besloten dit onderwerp prioriteit te geven, zijn er momenteel voldoende fondsen beschikbaar voor de uitvoering hiervan.

18

Bent u bereid om zo snel mogelijk aanvragen in te dienen bij alle Europese fondsen opdat adequaat preventie-, voorlichtings- en communicatiebeleid kan worden gevoerd? Zo ja, per wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zoals ik bij de beantwoording van vraag 10 heb aangegeven, verken ik de mogelijkheden voor een Landelijk informatiepunt wolf. Als uit deze verkenning naar voren komt dat voor het voeren van adequaat preventie-, voorlichtings- en communicatiebeleidaanvragen bij Europese fondsen nodig zijn, zal ik dat in overweging nemen.

19

Hoe beoordeelt u het dat de jacht op jonge wilde zwijntjes – waar ook de wolf bij voorkeur op jaagt - afgelopen weekend opnieuw is geopend, terwijl het hoofd bedrijfsvoering van de Hoge Veluwe eerder zijn zorgen uitsprak over de wildstand in het park?

Antwoord

Beheer van wilde zwijnen is de verantwoordelijkheid van de provincies. Gedeputeerde Staten kunnen (categorieën van) personen aanwijzen en opdracht geven om de stand van bepaalde diersoorten, in dit geval wilde zwijnen, te beperken. Jagers zijn goed opgeleide en professionele vrijwilligers die uitvoering geven aan het beleid van de provincies. Populatiebeheer vindt plaats op basis van faunabeheerplannen. Deze plannen worden opgesteld door faunabeheereenheden en goedgekeurd door provincies. Deze plannen moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden op grond van de Wet natuurbescherming. In de faunabeheerplannen staan onder andere de aanvangstijden van het wildbeheer. Het is niet aan mij om te treden in de afwegingen van de Faunabeheereenheid Gelderland en besluiten die de provincie neemt in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding.

20

Wat vindt u van de uitspraken van het hoofd bedrijfsvoering van de Hoge Veluwe dat zakelijke belangen een rol spelen bij zijn zorg over de wildstand en de wolf omdat bezoekers naar De HogeVeluwe komen om wild te zien en dat steeds lastiger wordt?

Antwoord

Het staat eenieder vrij zijn mening over de wolf te uiten.

21

Bent u het ermee eens dat de Hoge Veluwe ondanks de omheining geen dierentuin is en er niet moet worden ingegrepen in natuurlijke processen, zoals predatie door de wolf vanwege financiële belangen en bezoekersaantallen?

Antwoord

Het natuurbeleid is een provinciale bevoegdheid. Het is derhalve aan de provincie Gelderland om samen met het Nationaal Park de Hoge Veluwe invulling te geven aan dit beleid.

22

Kent u de uitspraken van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven op Twitter, waarin hij pleit voor het ‘beheren’ van de wolvenpopulatie? Zo ja, hoe beoordeelt u deze uitspraken van een lid van hetkoninklijk huis, die aan het maatschappelijk belang raken en mogelijk polarisatie in de maatschappijkunnen versterken?

Antwoord

Ja, deze uitspraak is me bekend. Het staat eenieder vrij zijn mening over de wolf te uiten.

23

Is het waar dat wolven niet voorkomen in de top tien van in het wild levende dieren die schade aan de agrarische sector veroorzaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verklaart u dan debuitenproportionele aandacht voor vermeende, en mogelijk eenvoudig te voorkomen, schade door de wolf?

Antwoord

In 2022 stond de wolf niet in de top 10 van schadeveroorzakende dieren, zoals bijgehouden door BIJ12. Ik begrijp dat er veel aandacht is voor de schade die de wolf veroorzaakt, omdat er angst leeft bij dierhouders en burgers over de aanwezigheid van een toenemend aantal wolven in Nederland. Die angsten neem ik heel serieus en ik wil helpen om die weg te nemen.

Interessant voor jou

Vervolgvragen Van Raan en Van Esch over directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee

Lees verder

Vragen Akerboom over de voortdurende mishandeling van piepjonge kalfjes tijdens langeafstandstransporten uit Ierland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer