Vervolg­ka­mer­vragen aan de minister van LNV over aandacht voor verduur­zaming van de eiwit­pro­ductie en consumptie tijdens de High Level Confe­rence of de FAO in Rome


Indiendatum: jul. 2008

Vervolgkamervragen van het lid Ouwehand aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over aandacht voor verduurzaming van de eiwitproductie en consumptie tijdens de High Level Conference of de FAO in Rome

Deze Kamervragen dienen ter aanvulling op de Kamervragen gesteld door lid Thieme (nr. 2070821710) over het verspillen van melk om een hogere prijs te bedingen

  1. Kunt u aangeven op welk moment u tijdens de high Level Conference van de FAO het standpunt heeft verwoord dat het kabinet inzet op de omschakeling naar duurzame productie en consumptie van zowel dierlijke als plantaardige eiwitten?
  2. Kunt u aangeven waarom een weerslag hiervan niet is terug te vinden in uw toespraken1 die u tijdens de conferentie heeft gegeven en ook niet is verwoord in uw verslag van de FAO High Level Conference on World Food security2?
  3. Kunt u aangeven in welke verslagen dit kabinetstandpunt wel is opgenomen?

(1) LNV toespraak, 4 juni 2008.
LNV toespraak, 4 juni 2008. 23373
(2) IZ. 2008/1369, 10 juli 2008

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 19 aug. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen over aandacht voor verduurzaming van de eiwitproductie en consumptie tijdens de High Level Conference van de FAO in Rome, die op 17 juli zijn ingezonden door het lid Ouwehand (PvdD).

1
Kunt u uiteenzetten op welk moment u tijdens de High level Conference van de FAO het standpunt heeft verwoord dat het kabinet inzet op de omschakeling naar duurzame productie en consumptie van zowel dierlijke and plantaardige eiwitten?

In de Kamerbrief “Duurzame ontwikkeling en beleid” geeft het kabinet aan dat mondiale toenemende consumptie van eiwitten van invloed is op de voedselzekerheid. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) ziet in haar rapport 2008-043 “Waarom zijn de huidige wereldvoedselprijzen zo hoog?” als lange termijn drijvende krachten achter de hoge voedselprijzen, aan de vraagkant vooral de bevolking- en inkomensgroei plus de aan inkomensgroei en urbanisatie gekoppelde dieetveranderingen in een aantal belangrijke ontwikkelingslanden. De komende jaren zal dit leiden tot meer vraag naar dierlijke en plantaardige eiwitten. Het is van belang dat dit op een duurzame manier gebeurt.

De sterk gestegen voedselprijzen waren het centrale thema tijdens de conferentie. Dit centrale thema sluit goed aan bij de beleidsbrief Landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid, die ik met collega Koenders op 8 mei aan uw Kamer heb gezonden. In de conferentie is langs de in deze notitie genoemde lijnen geïntervenieerd. Hiervoor verwijs ik u naar de tekst van mijn openingsspeech waarin ik onder andere opgeroepen heb tot het omschakelen naar duurzame productie- en consumptiepatronen.

2
Kunt u uiteenzetten waarom een weerslag hiervan niet is terug te vinden in uw toespraken die u tijdens de conferentie heeft gegeven en ook niet is verwoord in uw verslag van de FAO High Level Conference on World Food Security?

Zie beantwoording vraag 1.

3
Kunt u uiteenzetten in welke verslagen dit kabinetstandpunt wel is opgenomen?

Zie beantwoording vraag 1.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg