Monde­linge vragen van Marianne Thieme aan de minister van LNV over het anti­bi­o­ti­ca­bruik in de veehou­derij


Indiendatum: mrt. 2010

Voorzitter.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde heeft de noodklok geluid. Zij maakt zich grote zorgen over met name het gebruik van de antibiotica groep cefalosporinen in de pluimveesector. Het laatste redmiddel voor mensen met ernstige infecties door multiresistente bacteriën.

Voorzitter, iedereen is het erover eens: het gebruik van antibiotica in de vee-industrie, het hoogste gebruik in heel Europa, moet teruggebracht worden.
Onderzoeksbureau Berenschot geeft aan dat er een sterke prikkel voor veehouders is om antibiotica toe te dienen, omdat daarmee geproduceerd kan worden tegen de laagste kosten en dat dierenartsen eveneens een economisch belang hebben bij het leveren van de antibiotica.

Het onverantwoorde gestrooi met antiobiotica in de veesector: De overheid staat erbij en kijkt erna en verwacht vanuit de sector een verandering. Voorzitter, wanneer leren we nu van het verleden? De sector stelt niet de volksgezondheid voorop,maar primair hun economische belangen: kijk naar Qkoortscrisis en de MRSA-crisis dankzij de vee-industrie.
Voorzitter, we hebben een overheid om het maatschappelijk belang te dienen.

Kan de minister aangeven waarom er in de humane gezondheidszorg uiterste zorgvuldigheid betracht wordt bij het voorschrijven van antibiotica…. Elke patient moet zijn kuur afmaken om erger te voorkomen… Terwijl in de veehouderij gestrooid blijft worden met antibiotica, waardoor het overgrote deel van de kalver- en varkenshouders al besmet is met de MRSA bacterie.

Is de minister bereid het plan van de dierenartsen om deze groep antibiotica niet meer te gebruiken in de pluimveehouderij, om te zetten in dwingende regelgeving…. zodat de maatregel ook gehandhaafd kan worden wanneer dierenartsen niet tegemoet komen aan de vrijblijvende oproep van de KNMvD?
Want voorzitter, wat let de minister om het simpelweg te verbieden? Welke belangen stel zij dan voorop: de economische belangen van de sector of het maatschappelijk belang?
Wordt deze bepaalde antibiotica in andere sectoren dan de pluimveehouderij toegepast, en zo ja, bent u bereid het gebruik bij deze andere sectoren ook te verbieden?
Voorzitter, welke groepen antibiotica zouden nog meer moeten worden uitgesloten van veterinair gebruik, bijvoorbeeld omdat ze in de humane gezondheidszorg als laatste redmiddel dienen?

Tweede Termijn

Voorzitter, Ik krijg geen antwoord op mijn vragen. De minster wijst naar de verantwoordelijkheid ban de sector en vage convenanten en streefwaarden alsof we nog alle tijd van de wereld hebben. Maar beperkt haar eigen verantwoordelijkheid. De oproep van de dierenartsenvereniging om te stoppen is slechts vrijblijvend en niet afdwingbaar.
Ziet de minister eigenlijk wel de urgentie en zo ja, welke redenen heeft zij om af te zien van dwingende wetgeving om het antibioticagebruik terug te dringen?

Tot nu toe heeft dwingende wetgeving nagelaten en ik kan daar geen andere reden voor zien dan dat de minister de economische belangen van de korte termijn zwaarder laat wegen dan de volksgezondheid. We hebben met de Q koorts gezien waar dat toe leidt.

De minister werd begin dit jaar door de Volkskrant geportretteerd als de minister van de boerenbelangen. Vandaag heeft ze nogmaals bevestigd die titel eer aan te doen.