Kamer­vragen van de minister van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­laties over meten met twee maten in voor­drachts­cri­teria poli­tietop en CvdK


Indiendatum: mrt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over meten met twee maten in voordrachtscriteria politietop en CvdK

  1. Kent u de berichten ‘Blanke politiebaas taboe’1 en ‘Tichelaar (PvdA) wordt commissaris in Drenthe’2 ?
  2. Bent u van mening dat de Commissarissen van de Koningin in Nederland in voldoende mate een evenredige afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving, in termen van vrouwelijke commissarissen en commissarissen van allochtone afkomst? Zo ja, hoe rijmt u een dergelijke opvatting met het feit dat er sprake is van negen mannelijke commissarissen en twee vrouwelijke en dat geen der commissarissen van allochtone afkomst is? Zo neen, vormt die opvatting voor u aanleiding de voordracht van de nu voorgedragen witte man als Commissaris van de Koningin in Drenthe te blokkeren?
  3. Kunt u aangeven waarom u vindt dat 50% van de politietop vrouw of allochtoon zou moeten zijn terwijl een dergelijke voorwaarde kennelijk niet gehanteerd wordt bij de benoemingen van Commissarissen van de Koningin? Waarin verschillen de overwegingen met betrekking tot evenredige afspiegeling van de samenleving in beide gevallen?
  4. Is het waar dat meer dan 80% van alle zittende Commissarissen van de Koningin man is en in vrijwel alle gevallen afkomstig zijn uit kringen van PvdA, CDA en VVD en dat geen van de Commissarissen afkomstig is uit kringen van SP, PVV, D66, SGP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren? Hoe beoordeelt u dit in termen van evenredige vertegenwoordiging c.q. afspiegeling van de samenleving?
  5. Deelt u de mening dat het weinig geloofwaardig is wanneer bij de benoeming van de politietop met andere maten gemeten lijkt te worden dan bij de benoeming van Commissarissen van de Koningin? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u ook bij de benoeming van commissarissen komen tot een meer evenredige afspiegeling van de samenleving? Zo neen, waarom niet?
  6. Voorziet u een gevaar voor de geloofwaardigheid van de politiek wanneer in meer dan 80% van de gevallen sprake is van benoeming van witte mannen uit kringen van PvdA, CDA en VVD tot Commissaris van de Koningin? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn wilt u dit oplossen? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid deze vragen binnen één week te beantwoorden met het oog op de geplande voordracht voor de Commissaris van de Koningin in Drenthe?

1 Telegraaf 7 maart 2009 http://www.telegraaf.nl/binnenland/3414533/__Blanke_politiebaas_taboe__.html
2 NRC 12 maart 2009 http://www.nrc.nl/binnenland/article2178084.ece/Tichelaar_PvdA_wordt_commissaris_in_Drenthe