Kamer­vragen aan de ministers van VROM en Ontwik­ke­lings­sa­men­werking over het Living Planet rapport van het WNF


Indiendatum: okt. 2008

Kamervragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over het Living Planet rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF)

 1. Kent u het bericht ‘WNF: Nederlanders leven op de pof’?1
 2. Is het waar dat Nederlanders leven en consumeren alsof ze twee aardbollen tot hun beschikking hebben? Zo ja, hoe beoordeelt u dit consumptiegedrag? Zo neen, waarom niet?
 3. Deelt u de conclusies van de Nederlandse editie van het Living Planetrapport waarin wordt gesteld dat Nederlanders sneller natuurlijke hulpbronnen zoals hout, vis, schoon water en vruchtbare grond consumeren dan de aarde kan aanvullen en dat deze consumptie steeds vaker ten koste gaat van anderen? Zo ja, op welke wijze gaat u deze conclusies verankeren in uw beleid? Zo neen, waarom niet?
 4. Op welke wijze draagt uw beleid bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk die door Nederlanders wordt achtergelaten?
 5. Bent u bereid om, gezien de ernstige gezondheidssituatie waarin onze aarde zich bevindt, stevige (aanvullende) maatregelen te nemen om de Nederlandse aanslag op de natuurlijke hulpbronnen in binnen- en buitenland te verminderen en de Nederlandse voetafdruk te verkleinen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 6. Welke conclusies trekt u uit het feit dat Nederland op de zevende plaats staat van de wereldranglijst voor vleesconsumptie?
 7. Is het waar dat voor de productie van vlees door Nederlandse bedrijven grote hoeveelheden soja worden gebruikt waarvoor tropische regenwouden zijn gekapt? Zo neen, waarom niet. Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen tegen de invoer van onduurzaam geproduceerd veevoer?
 8. Hoe beoordeelt u de Nederlandse inzet om varkensvlees te gaan produceren voor de Chinese markt, in het licht van de conclusies van het WNF rapport.
 9. Bent u bereid om gezien de grote negatieve gevolgen van de consumptie van vlees op het klimaat, maar ook op de ontbossing en het verlies aan biodiversiteit in uw beleid versneld in te zetten op het verminderen van de consumptie van vlees en andere dierlijke eiwitten? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot uw eigen constatering in de VROM begroting voor 2009 dat een vermindering van de vleesconsumptie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verlagen van de broeikasgasemissies?
 10. Deelt u de mening van het WNF dat vooral de allerarmsten nu al worden geraakt door de natuurcrisis die is veroorzaakt doordat westerlingen op te grote voet leven? Zo ja, op welke wijze gaat u deze afwenteling van onze rijkdom op effectieve wijze aanpakken? Zo neen, waarom niet?
 11. Deelt u de mening van het WNF dat Nederland tot zijn nek in de groene schulden zit en vergeet een afbetalingsregeling te treffen met de aarde? Zo ja, welke conclusies trekt u daar uit voor uw beleid? Zo neen, waarom niet?
 12. Kunt u aangeven waarom uw beleid ten aanzien van millenniumdoelen, de uitputting van de aarde en het verlies van biodiversiteit grotendeels blijft hangen in goede voornemens terwijl bij een dreigend omvallen van banken binnen een week miljarden beschikbaar zijn om de crisis af te wenden?
 13. Bent u bereid om eenzelfde daadkracht ten toon te spreiden als het gaat om beleid ten aanzien van het verminderen van onze ecologische voetafdruk, als nu het geval is met het aanpakken van de crisis op de financiële markten? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/index.cfm?uXNavID=9&uNewsID=3320