Kamer­vragen aan de ministers van VROM en LNV over illegale grootste legbat­terij van Nederland


Indiendatum: jan. 2007

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente Groesbeek gemaand wordt maatregelen te treffen tegen een illegale legbatterij met 300.000 kippen, de grootste legbatterij van Nederland. De Raad van State deed haar uitspraak in een door Stichting Wakker Dier aangespannen rechtszaak. In december bleek een door de gemeente Groesbeek verstrekte vergunning voor de tweede keer in strijd met milieuwetgeving.

Buurtbewoners verzetten zich al jaren tegen de gemeente, die weigert op te treden tegen de wetsovertredingen door de pluimveehouder. In december bleek in een bodemprocedure bij de Raad van State dat de gemeente Groesbeek de illegale legbatterijboer al voor de tweede keer veel meer vervuilingsrechten had gegeven dan milieuwetgeving toestaat. De stal voor 300.000 kippen is eind 2001 gebouwd. Stichting Wakker Dier heeft de gemeente sindsdien herhaaldelijk verzocht in te grijpen. Eerder klaagde ook het Openbaar Ministerie de veehouder aan voor grootschalige overtreding van de mestwetgeving.

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de handhaving van de wet rondom illegale uitbreidingen in de intensieve veehouderij, en wil van de staatssecretaris van VROM weten of hij bereid is de gemeente Groesbeek onder curatele te laten stellen indien geen gevolg wordt gegeven aan de uitspraak van de Raad van State.

1. Kent u de uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente Groesbeek gemaand wordt voor 31-01-07 maatregelen te treffen tegen een illegale legbatterij met 300.000 kippen, de grootste van ons land?

2. Is het waar dat Stichting Wakker Dier de minister van VROM op 24 juni 2005 al verzocht de gemeente Groesbeek onder curatele te stellen wegens het toen al langdurig bestaan van dezelfde en andere illegale situaties met betrekking tot het gedogen van illegale bio-industrie?

3. Bent u bereid de VROM inspectie te vragen de gemeente Groesbeek alsnog per direct onder curatele te stellen wanneer geen gevolg wordt gegeven aan de voorliggende uitspraak van de Raad van State? Waarom wel/niet?

4. Kunt u aangeven of u bereid bent toe te zien op strengere handhaving bij constatering van illegale uitbreidingen en/of bedrijfsvoering in de intensieve veehouderij?

5. Kunt u in dat kader ook toezeggen dat u de VROM inspectie zal opdragen toe te zien op het geven van spoedige uitvoering aan de uitspraak van de Raad van State (24-01) waarin de vergunning van een nertsenfokker te Sint Anthonis wordt vernietigd? Waarom wel/niet?

Links:

Persbericht Stichting Wakker Dier
Persbericht Stichting Bont voor Dieren

Indiendatum: jan. 2007
Antwoorddatum: 7 aug. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik, mede namens mijn ambtgenoot de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, u de antwoorden aan op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over vergunningverlening voor uitbreiding in de veehouderij en de bontsector.

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vergunningverlening voor uitbreiding in veehouderij en bontsector.

Antwoord 1
Ja.

Antwoord 2
Ja. Op basis van eigen onderzoek heeft de VROM-Inspectie indertijd besloten om de gemeente Groesbeek niet onder verscherpt toezicht te plaatsen. Hiervoor had de VROM-Inspectie twee argumenten. Ten eerste is gebleken dat de gemeente Groesbeek in december 2004 een gedoogbeschikking had afgegeven, vooruitlopend op het verlenen van de milieuvergunning voor maximaal 300.000 kippen.
Ten tweede had de gemeente Groesbeek in het voorjaar van 2005 een ontwerpbeschikking op de aanvraag om milieuvergunning gepubliceerd. De gemeente Groesbeek was bezig de bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking te verwerken. Volgens het landelijk gedoogbeleidskader en de jurisprudentie kan er van handhaving worden afgezien als er concreet zicht is op legalisering. Daar was in dit geval sprake van.

Antwoord 3
Nee, want het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groesbeek heeft op 31 januari 2007 door middel van een besluit gevolg gegeven aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij is voornemens om de inrichting te gaan legaliseren. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groesbeek zal op korte termijn hiervoor een nieuwe (ontwerp)beschikking ter visie leggen. De gemeente Groesbeek zal de VROM-Inspectie van de voortgang op de hoogte houden.

Antwoord 4
Het behoort primair tot de taken en bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders om aangaande inrichtingen in de veehouderijsector toezicht te houden en te handhaven. Dit is geen taak voor de VROM-Inspectie. De VROM-Inspectie houdt in zijn algemeenheid interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van VROM wet- en regelgeving. Het interbestuurlijk toezicht wordt daarbij selectief uitgevoerd, conform het Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht (Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr.50).
Daarnaast houdt de VROM-Inspectie bij de beoordeling van het toezicht door gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht uiteraard ook rekening met het landelijk gedoogbeleidskader.
Als er goede argumenten voor zijn kan de VROM-Inspectie in een individueel geval een verzoek om handhaving richten aan een college van burgemeester en wethouders.

Antwoord 5
Het College van Burgemeester en Wethouders van Sint Anthonis zal naar verwachting begin april 2007 een nieuwe ontwerpbeschikking ter visie leggen waarbij uitvoering wordt gegeven aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari 2007. De VROM-Inspectie heeft de gemeente gevraagd haar van de voortgang op de hoogte te houden. Ik heb er vertrouwen in dat de gemeente haar taak in deze naar behoren zal uitvoeren en ik zie daarom vooralsnog geen reden om in te grijpen.


De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

drs. P.L.B.A. van Geel

Interessant voor jou

Kamervragen aan minister van LNV over een verbod op circussen met wilde dieren

Lees verder

Kamervragen aan de minister van VROM over illegale jachthutten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer