Kamer­vragen aan de minister van VROM over illegale jacht­hutten


Indiendatum: jan. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over illegale jachthutten

1. Kent de minister het bericht 'Gemeente krijgt lijst met jachthutten' uit de Stentor d.d. 24-01-07 (1)?

2. Is het waar dat de VROM-inspectie geen prioriteit geeft aan het feit dat illegale bouwwerken in natuurgebieden, onder meer ten behoeve van de jacht, onterecht worden gedoogd?

3. Is de minister bereid jagers op soortgelijke wijze te behandelen als andere burgers waar het gaat om illegale bouwwerken die strijdig zijn aan het bestemmingsplan? Waarom wel/niet?

4. Is de minister bereid een richtlijn uit te vaardigen voor gemeenten waarin wordt aangegeven hoe men dient te handelen in geval van illegale bouwwerken in natuurgebieden en het buitengebied?

5. Is de minister van mening dat de opsporings- en handhavingscapaciteit op het gebied van ruimtelijke ordening volstaat wanneer geen prioriteit gegeven wordt aan opsporing en handhaving van hoogzitten en andere illegale bouwsels in natuur- en buitengebieden?

(1) Gemeente krijgt lijst met jachthutten

Indiendatum: jan. 2007
Antwoorddatum: 22 feb. 2007

Antwoord van minister Winsemius (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).
(Ontvangen 23 februari 2007)

1
Ja.

2
De uitvoering en handhaving van bouw- en ruimtelijke regelgeving is aan gemeenten opgedragen.
Daarmee hebben gemeenten ook het primaat voor het maken van keuzes over toezicht op de naleving en de inzet van handhavingmiddelen. Een gemeente heeft als bevoegd gezag ook een algemene beginselplicht tot handhaving. Indien een gemeente een illegale situatie gedoogt, beoordeelt de VROM-Inspectie in zijn algemeenheid op basis van haar Nalevingsstrategie of zij een verzoek tot handhaving indient bij de gemeente.
Deze Nalevingsstrategie is in september 2003 gepubliceerd en biedt de mogelijkheid om onderbouwd prioriteiten te kunnen stellen. Bij deze prioritering betrekt de VROM-Inspectie de risico’s voor de
samenleving, het niet integer handelen van bestuurders of overheden, onrust onder de burgers,
preventieve werking en politieke wensen. Als het voor een gemeente mogelijk is om de illegale situatie te legaliseren, dan dient de VROM-Inspectie geen verzoek tot handhaving in. Ook in eventuele
juridische procedures zal de rechter namelijk altijd eerst bezien of legalisatie tot de mogelijkheden
behoort. Zowel de Nota Ruimte als het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland sluiten het plaatsen van jachthutten binnen de EHS, Natuurbeschermingswetgebieden en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden niet expliciet uit. Daarom krijgt een illegaal gebouwde jachthut niet snel een hoge prioriteit van de VROM-Inspectie. Ik sta achter deze werkwijze.

3
Nee. Mij is op geen enkele wijze gebleken dat gemeenten bij de handhaving van illegale bouwwerken
onderscheid maken tussen jagers en overige burgers. Er is dus ook geen reden dit bij gemeenten te
bevorderen.

4
Nee. De bestaande wet- en regelgeving biedt alle benodigde handvatten voor gemeenten om op te
treden tegen illegale bouwwerken. Dat geldt ook voor natuurgebieden en het buitengebied.

5
De VROM-Inspectie heeft in de afgelopen vier jaar bij alle gemeenten de uitvoering van de VROM-wet- en regelgeving onderzocht. De Inspectie constateerde dat een deel van de gemeenten te weinig capaciteit voor toezicht en handhaving had. In het verbetertraject dat volgde op deze onderzoeken hebben veel gemeenten de toezichtcapaciteit vergroot of efficiënter ingezet. Dat neemt niet weg dat gemeenten nooit in staat zullen zijn om 100 procent van de overtredingen van de wet- en regelgeving volledig aan te pakken en zij dus prioriteiten moeten stellen.
Daarnaast geldt ook voor gemeenten dat zij per overtreding moeten beoordelen of legalisatie van het
illegale bouwwerk mogelijk is. Gemeenten moeten óf handhavend optreden óf legaliseren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer