Kamer­vragen aan minister van LNV over een verbod op circussen met wilde dieren


Indiendatum: jan. 2007

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over wilde dieren in circussen. De Europese Unie heeft de klacht die zij eerder had ingediend tegen een Oostenrijks verbod op circussen met wilde dieren , weer ingetrokken. De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV en wil van hem weten of hij bereid is in navolging van Oostenrijk te komen tot een algeheel Nederlands verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Per 1 januari 2005 geldt in Oostenrijk een verbod op het houden en gebruiken van wilde dieren in het circus. Dit verbod is ingesteld omdat onafhankelijke deskundigen hadden vastgesteld dat het welzijn van wilde dieren in een circus nooit gewaarborgd kan worden. Wilde dieren lijden volgens deze deskundigen in het circus onder andere onder de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, de continue transporten en de dwang om tegennatuurlijke kunstjes te vertonen.

De Europese Commissie begon eind 2005 een zogenaamde ‘infringement procedure’ omdat zij van mening was dat het Oostenrijks verbod in strijd is met de regels voor vrij verkeer van goederen en diensten in de EU. Volgens deze regels moet het minst zware middel worden ingezet om het gewenste doel, in deze het waarborgen van het dierenwelzijn, te bereiken. Met het intrekken van haar klacht tegen Oostenrijk, erkent de EU dat het verbieden van wilde dieren in het circus de enige methode is om het welzijn van deze dieren te beschermen.

1. Kent u het bericht “EU akkoord met verbod op wilde dieren in circussen” van 12-01-2007 op www.wildedierendetentuit.nl ?

2. Is het waar dat de Europese Commissie haar klacht tegen een Oostenrijks verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen heeft ingetrokken?

3. Hoe verhoudt het EU besluit zich tot uw stellingname zoals weergegeven in het Algemeen Dagblad van 17 oktober 2006 waarin u aangaf Winschoten niet toe te willen staan een gemeentelijk besluit te nemen om wilde dieren te weren uit circusvoorstellingen binnen haar gemeentegrenzen?

4. Bent u bereid in navolging van Oostenrijk te komen tot een algeheel Nederlands verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: jan. 2007
Antwoorddatum: 5 feb. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u het antwoord toekomen op de vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren over circussen met wilde dieren.

1. Ja.

2. Ja.

3. In antwoord op kamervragen van het lid Ormel (CDA) over het weren van circussen waar niet gedomesticeerde dieren optreden, heb ik het kader aangegeven, waarbinnen gemeenten autonome regels kunnen stellen (Aanhangsel Handelingen II 2006/07, nr. 180).
Het standpunt van de Europese Commissie dat het EU-recht de ruimte biedt voor een nationaal verbod van wilde dieren in circussen, is niet in strijd met mijn hiervoor vermelde antwoord. In mijn antwoord heb ik aangegeven welke overheidsinstantie in Nederland bevoegd is om die nationale ruimte in te vullen. Uit het gemeenterecht vloeit voort dat gemeenten niet bevoegd zijn om uit oogpunt van dierenwelzijn regels inzake dieren te stellen. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het kader op grond waarvan terzake regels kunnen worden gesteld.

4. Nee.

Op kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over wettelijke regels voor vervoer en verblijf van circusdieren heb ik geantwoord: “Mijn streven is om de regeldruk te verminderen. Specifieke regels voor circussen zijn naar mening ook niet nodig. In Nederland is de Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen namelijk bezig om regels op te stellen voor het houden van (wilde) dieren in circussen. Dergelijke initiatieven getuigen van het besef van de eigen verantwoordelijkheid. Ik ondersteun dit initiatief dan ook, ook in financiële zin. (Aanhangsel Handelingen II 2004/05, nr. 2000).”
Ik zie geen aanleiding om op dit antwoord terug te komen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

dr. C.P. Veerman

Interessant voor jou

Kamervragen aan de Staatssecretaris van VWS over hybride embryo's

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VROM en LNV over illegale grootste legbatterij van Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer