Kamer­vragen aan de ministers van OCW, LNV en Justitie over het misbuik van dieren tijdens ontgroe­nings­ri­tuelen van studen­ten­ver­e­ni­gingen


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie over het misbuik van dieren tijdens ontgroeningsrituelen van studentenverenigingen

1. Kent u de berichten ‘Dierenbescherming overweegt aangifte van ‘Visje slikken’ (1), ‘Geit slachtoffer van studentengrap’ (2) en ‘Studenten gedwongen tot seks met kip’ (3)?

2. Kunt u aangeven of de studenten die bij deze ontgroeningsrituelen betrokken zijn, vervolgd zullen worden wegens overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat het niet te tolereren is dat dieren misbruikt worden tijdens ontgroeningsrituelen van studenten? Zo ja, hoe wilt u deze gevallen van misbruik van dieren aanpakken en in de toekomst voorkomen? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u op de hoogte van het feit dat studentenverenigingen een zwijgplicht op straffe van strenge sancties hanteren ten aanzien van ontgroeningsrituelen, die ook geldt voor strafbare feiten tijdens ontgroeningen?

5. Bent u bereid universiteiten en hogescholen aan te spreken op deze praktijk en bent u bereid universiteiten te verplichten eventuele subsidies aan studentenverenigingen afhankelijk te maken van het afzien van dergelijke zwijgplicht en onwettige ontgroeningsrituelen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid de AID opdracht te geven streng toezicht en strikte handhaving te betrachten tijdens introductie- en ontgroeningsweken van studenten? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article2565308.ece

(2) http://www.blikopnieuws.nl/bericht/60245

(3) http://www.rtl.nl/(/..)0_seks_met_een_kip.xml

Indiendatum: okt. 2007
Antwoorddatum: 8 nov. 2007

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie (ingezonden d.d. 17 oktober 2007 kenmerk 2070802760)

1 Vraag: Kent u de berichten ‘Dierenbescherming overweegt aangifte van ‘visje slikken’. Geit slachtoffer van studentengrap’ en ‘Studenten gedwongen tot seks met kip’?

Antwoord: Ik heb kennisgenomen van bovengenoemde berichten.

2 Vraag: Kunt u aangeven of de studenten die bij deze ontgroeningsrituelen betrokken zijn, vervolgd zullen worden wegens overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is een onderzoek gestart naar de berichten aangaande de geit en de kip. Deze onderzoeken zijn afgerond. Op basis van de ter beschikking staande feiten kan geen strafrechtelijke vervolging worden ingesteld. Daarnaast is naar aanleiding van de berichtgeving omtrent ‘visje slikken’ namens de Stichting Vissenbescherming aangifte gedaan bij de politie. Ik kan niet vooruitlopen op de inhoudelijke beoordeling van deze zaak.

3 Vraag: Deelt u de mening dat het niet te tolereren is dat dieren misbruikt worden tijdens ontgroeningsrituelen van studenten? Zo ja, hoe wilt u deze gevallen van misbruik van dieren aanpakken en in de toekomst voorkomen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Ik ben van mening dat het niet te tolereren is dat dieren worden misbruikt, dat geldt zeker ook voor misbruik van dieren tijdens ontgroeningsrituelen.

Er bestaat tussen de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en studentengezelligheidsverenigingen geen rechtstreekse relatie. Ten aanzien van deze verenigingen heb ik dan ook geen bevoegdheid in te grijpen. Wel bestaat er een gedragscode voor studentenverenigingen. Deze gedragscode bestaat uit een lijst van aanbevelingen. De gedragscode wordt ieder jaar door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) naar de studentengezelligheidsverenigingen en naar de universiteiten gestuurd. De controle vindt plaats door de universiteiten. Hiervoor is gekozen omdat de universiteiten over sanctiemiddelen beschikken, zoals het stopzetten van de financiering. Er zijn geen aanwijzingen dat de universiteiten hun verantwoordelijkheid in dezen niet nemen.

Ik heb in dit geval contact opgenomen met LKvV. Zij houdt nauw contact met haar leden (47 verenigingen). Zij heeft betreffende de goudvis contact gehad met het dispuut van een van haar lidorganisaties. Het dispuut gaf aan dat het hier om grootspraak ging. Met betrekking tot de berichtgeving over de geiten heeft de betreffende vereniging een intern onderzoek gedaan. Met de LKvV heb ik afgesproken dat tijdens haar jaarlijkse introductieperiode aandacht zal worden besteed aan genoemde feiten en dat dit punt in haar onderzoek naar de introductieperiodes (één keer in de vier jaar) ook aan de orde komt.

4 Vraag: Bent u op de hoogte van het feit dat studentenverenigingen een zwijgplicht op straffe van strenge sancties hanteren ten aanzien van ontgroeningsrituelen, die ook geldt voor strafbare feiten tijdens ontgroeningen?

Antwoord: Nee.

5 Vraag: Bent u bereid universiteiten en hogescholen aan te spreken op deze praktijk? Bent u bereid universiteiten te verplichten eventuele subsidies aan studentenverenigingen afhankelijk te maken van het afzien van een zwijgplicht en van onwettige ontgroeningsrituelen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Zie ook antwoord onder vraag 3. Als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap acht ik het niet passend te treden in de verantwoordelijkheden van de universiteitsbesturen.

6 Bent u bereid de Algemene Inspectiedienst (AID) opdracht te geven streng toezicht te houden en strikte handhaving te betrachten tijdens introductie- en ontgroeningsweken van studenten? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Nee, ik verwacht meer resultaat van afspraken via de Landelijke Kamer van verenigingen en de verantwoordelijkheid van verenigingsbesturen. Zie ook mijn antwoord op vraag 3.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,


dr. Ronald H.A. Plasterk

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer