Kamer­vragen aan de ministers van LNV, WWI, Algemene zaken en Binnen­landse Zaken over een grote jacht­partij op kroon­domein het Loo


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Wonen, Werken en Integratie, de minister van Algemene zaken en de minister van Binnenlandse Zaken over een grote jachtpartij op kroondomein het Loo

1. Kent u het bericht 'Grote jachtpartij op zwijnen bij Paleis Het Loo' (1)?

2. Is het waar dat marechaussee, politie en werknemers van het Koninklijk jachtdepartement in groten getale aanwezig waren bij deze jachtpartij? Zo ja, kunt u aangeven wat de kosten zijn geweest voor het inschakelen van ambtenaren voor deze jachtpartij en of u de inzet van personeel van het Koninklijk Jachtdepartement schaart onder functioneel declarabele kosten?

3. Kunt u aangeven op welke wijze de politie en marechaussee actief betrokken waren bij de beveiliging van de deelnemers aan de jachtpartij?

4. Kunt u aangeven hoeveel FTE’s vanuit de politie en marechaussee zijn betrokken bij de jachtpartij en kunt u aangeven hoeveel uren zij ingezet zijn bij de jachtpartij?

5. Kunt u aangeven of deze extra uren gemaakt door politie en marechaussee worden gedeclareerd bij het Koninklijk Huis ? Zo ja, om hoeveel kosten gaat het? Zo neen, waarom niet en kunt u uitleggen waarom het rechtvaardig is dat burgers moeten opdraaien voor de kosten van een prive jachtpartij van het Koninklijk Huis?

6. Kunt u bevestigen dat een grote hoeveelheid maïs is uitgestrooid voorafgaand aan de jachtpartij en dat deze hoeveelheid de lokvoerlimiet ruimschoots heeft overschreden? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het bijvoerverbod en welke gerechtelijke stappen gaat u ondernemen om degenen die hebben bijgevoerd aan te pakken? Zo neen, waaruit kunt u dat opmaken en kunt u aangeven welke onafhankelijke overheidsorganisatie de controles hierop uitvoert voorafgaand en tijdens de jachtpartij om eenduidig vast te stellen dat het niet om bijvoeren gaat?

7. Kunt u garanderen dat tijdens deze jachtpartij niet de drukjacht, of enige andere vorm van drijfjacht is uitgeoefend? Zo ja, welke onafhankelijk toezicht is hierbij ingezet om te voorkomen dat verboden jachttechnieken worden ingezet? Zo neen, acht u het wenselijk dat de kans groot is dat een illegale vorm van jacht heeft plaatsgevonden onder het toeziend oog van wetshandhavers?

8. Is het waar dat er buitenlandse jachtgasten aanwezig waren zoals gemeld en kunt u aangeven hoe in zijn algemeenheid en in dit specifieke geval wordt gecontroleerd op de schietvaardigheid en het voldoen aan de Nederlandse eisen van deze buitenlandse gasten?

9. Acht u het gepast dat het Hof een grote jachtpartij organiseert op de dag nadat de Tweede kamer de drukjacht op wilde zwijnen heeft afgewezen? Zo ja, hoe wilt u dit verantwoorden aan het parlement dat uitdrukkelijk heeft ingestemd met handhaving van het verbod op drukjacht? Zo neen, welke stappen gaat u ondernemen tegen deze jachtpraktijken van het Koninklijk Huis?

10. Acht u het correct dat wegen in en rond het Kroondomein worden afgesloten ten behoeve van de privégenoegens van leden van het Hof en hun jachtgasten? Zo ja, waarom? Zo neen, hoe wilt u dit in de toekomst voorkomen?

(1) http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article825283.ece/Grote_jachtpartij_op_zwijnen_bij_Paleis_Het_Loo

Indiendatum: okt. 2007
Antwoorddatum: 10 dec. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister-president, toekomen mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over een jachtpartij bij Paleis Het Loo (ingezonden 24 oktober 2007).

1.
Kent u het bericht “Grote jachtpartij op zwijnen bij Paleis Het Loo”?

Ja.

2.
Is het waar dat marechaussee, politie en werknemers van het Koninklijk Jachtdepartement in groten getale aanwezig waren bij deze jachtpartij? Zo ja, kunt u aangeven wat de kosten zijn geweest van het inschakelen van ambtenaren voor deze jachtpartij en of u de inzet van personeel van het Koninklijk Jachtdepartement schaart onder functioneel declarabele kosten?

Navraag bij de Koninklijke Marechaussee en bij het Korps Landelijke Politiediensten leerde dat de activiteiten als beschreven in bedoeld bericht niet hebben plaatsgevonden.

3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9.
Kunt u aangeven op welke wijze de politie en marechaussee actief betrokken waren bij de beveiliging van de deelnemers aan de jachtpartij?
Kunt u aangeven hoeveel fte’s vanuit de politie en marechaussee zijn betrokken bij de jachtpartij en kunt u aangeven hoeveel uren zij ingezet zijn bij de jachtpartij?

Kunt u aangeven of deze extra uren gemaakt door politie en marechaussee worden gedeclareerd bij het Koninklijk Huis? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Zo neen, waarom niet en kunt u uitleggen waarom het rechtvaardig is dat burgers moeten opdraaien voor de kosten van een privé jachtpartij van het Koninklijk Huis?

Kunt u bevestigen dat een grote hoeveelheid maïs is uitgestrooid voorafgaand aan de jachtpartij en dat deze hoeveelheid de lokvoerlimiet ruimschoots heeft overschreden? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het bijvoerverbod en welke gerechtelijke stappen gaat u ondernemen om degenen die hebben bijgevoerd aan te pakken? Zo neen, waaruit kunt u dat opmaken en kunt u aangeven welke onafhankelijke overheidsorganisatie de controles hierop uitvoert voorafgaand en tijdens de jachtpartij, om eenduidig vast te stellen dat het niet om bijvoeren gaat?

Kunt u garanderen dat tijdens deze jachtpartij niet de drukjacht of enige andere vorm van drijfjacht is uitgeoefend? Zo ja, welk onafhankelijk toezicht is hierbij ingezet om te voorkomen dat verboden jachttechnieken worden ingezet? Zo neen, acht u het wenselijk dat de kans groot is dat een illegale vorm van jacht heeft plaatsgevonden onder het toeziend oog van wetshandhavers?
Is het waar dat er buitenlandse jachtgasten aanwezig waren en kunt u aangeven hoe in zijn algemeenheid en in dit specifieke geval wordt gecontroleerd op de schietvaardigheid en het voldoen aan de Nederlandse eisen van deze buitenlandse gasten?

Zie mijn antwoord op vraag 2. Nadere beantwoording van deze vragen is daarom niet aan de orde.

10.
Acht u het correct dat wegen in en rond het Kroondomein worden afgesloten ten behoeve van de privé-genoegens van leden van het Hof en hun jachtgasten? Zo ja, waarom? Zo neen, hoe wilt u dit in de toekomst voorkomen?

Zie het gecombineerde antwoord op de vragen met de vraagnummers 2070801220, 2070801230 en 2070802510 door de staatssecretaris van Financiën d.d. 19 noverber 2007, kenmerk BJZ 2007-0702.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer