Kamer­vragen aan de ministers van LNV, Justittie en OCW over kunst­project met stervend schaap


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van LNV, Justitie en OCW

  1. Kent u het kunstproject ‘Contour’ waarin kunstenaar Jeroen Eisinga een film vertoont met een schaap die hulpeloos op zijn rug ligt te sterven (1) ?

  2. Kunt u aangeven of u onderzoek heeft verricht of en in welke mate de kunstenaar in kwestie dit beeld zelf heeft veroorzaakt en daardoor mogelijk strafbaar is voor het mishandelen van het dier? Zo ja, kunt u uw bevindingen delen? Zo neen, bent u van plan dit onderzoek alsnog in gang te zetten?

  3. Bent van mening dat kunstuitingen waarin dieren lijden of sterven toelaatbaar zijn? Zo ja, hoe verklaart u dat vanuit de zorgplicht die wij hebben jegens dieren? Zo neen, op welke wijze gaat u voorkomen dat dergelijke kunstuitingen worden gemaakt en vaak ook worden gehonoreerd met overheidssubsidie?

  4. Bent van mening dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om het onnodig lijden en opzettelijk laten sterven van dieren in noodsituaties waarvan kunstuitingen worden gemaakt te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en wanneer gaat u hiervoor maatregelen nemen? Zo neen, waarom niet?

  5. Bent u voornemens een beleid te ontwikkelen waarin het gebruik van levende dieren, en/of de mishandeling van dieren, en/of opzettelijke verwaarlozing van dieren, zowel in live situaties en/of vastgelegd via beeld en geluid verboden wordt? Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u dit beleid implementeren? Zo neen, op welke wijze wilt u dan tegemoet komen aan het lijden dat dieren ondergaan in situaties die ‘kunstuitingen’ worden genoemd?

  6. Kunt u aangeven of u een bindende toets wilt ontwikkelen waarin het gebruik van dieren in kunstuitingen kan worden beoordeeld op dierenwelzijn alvorens publicatie of tentoonstelling? Zo ja , welke organisaties worden daarbij betrokken en wanneer zal de toets worden geïmplementeerd? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.smartprojectspace.net/artists/19.xml?work=28

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 14 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD)

1

Kent u het kunstproject ‘Contour’ waarin kunstenaar Jeroen Eisinga een film vertoont met een schaap dat hulpeloos op zijn rug ligt te sterven?*

Ja.

2

Kunt u aangeven of u onderzoek heeft verricht of en in welke mate de kunstenaar in kwestie dit beeld zelf heeft veroorzaakt en daardoor mogelijk strafbaar is voor het mishandelen van het dier? Zo ja, kunt u uw bevindingen delen? Zo neen, bent u van plan dit onderzoek alsnog in gang te zetten?

Er is geen onderzoek verricht in welke mate de kunstenaar dit beeld zelf heeft veroor¬zaakt.

Het kunstproject van Jeroen Eisinga is gemaakt in 1997. Mocht de maker van de film strafbare feiten in de zin van artikel 36 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) hebben begaan om deze film te kunnen maken, dan kan hij daar niet meer voor vervolgd worden omdat het recht tot strafvordering door verjaring is vervallen.

3, 4 en 5

Bent u van mening dat kunstuitingen waarin dieren lijden of sterven toelaatbaar zijn?

Zo ja, hoe verklaart u dat vanuit de zorgplicht die de mens heeft jegens dieren? Zo neen, op welke wijze gaat u voorkomen dat dergelijke kunstuitingen worden gemaakt en vaak ook worden gehonoreerd met overheidssubsidie?

Bent u van mening dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om het onnodig lijden en opzettelijk laten sterven van dieren in noodsituaties, waarvan kunstuitingen worden gemaakt, te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en wanneer gaat u hiervoor maatregelen nemen? Zo neen, waarom niet?

Bent u voornemens een beleid te ontwikkelen waarin het gebruik van levende dieren en/of de mishandeling van dieren en/of opzettelijke verwaarlozing van dieren, zowel in live situaties en/of vastgelegd via beeld en geluid verboden wordt? Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u dit beleid implementeren? Zo neen, op welke wijze wilt u dan tegemoet- komen aan het lijden dat dieren ondergaan in situaties die ‘kunstuitingen’ worden genoemd?

De overheid waarborgt het welzijn van dieren door het opstellen en handhaven van wet- en regelgeving. De GWDD is hiervoor de basis. De huidige wetgeving en het huidige beleid zijn erop gericht om het misbruik van levende dieren en/of de mishandeling van dieren en/of opzettelijke verwaarlozing van dieren te voorkomen. Deze praktijken zijn in alle gevallen niet toelaatbaar. Of deze handelingen in live situaties voorkomen en/of vastgelegd worden via beeld en geluid is daarbij niet relevant.

6

Kunt u aangeven of u een bindende toets wilt ontwikkelen waarin het gebruik van dieren in kunstuitingen kan worden beoordeeld op dierenwelzijn alvorens publicatie of tentoon¬stelling? Zo ja, welke organisaties worden daarbij betrokken en wanneer zal de toets worden geïmplementeerd? Zo neen, waarom niet?

Het ministerie van OCW is niet voornemens een dergelijke toets te ontwikkelen, omdat dit in strijd is met de vrijheid van meningsuiting zoals beschermd door de Grondwet en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Kunstuitingen vallen hier ook onder. Een toets vooraf op de inhoud van een kunstwerk is niet mogelijk omdat dat strijdig zou zijn met de norm dat niemand voor¬afgaand verlof nodig heeft voor het openbaren van een mening.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


*1) http://www.smartprojectspace.n...

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van Justitie over graafwerkzaamheden in broedkolonie van vogels in Rotterdam

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de bescherming van de grutto

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer