Kamer­vragen aan de ministers van LNV, Justitie en Buiten­landse Zaken over de illegale jacht op Neder­landse wolven in Spanje


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Justitie en Buitenlandse Zaken

1. Kent u het bericht 'Safari Spain' (1)?

2. Kunt u de aanklacht bevestigen dat tussen januari en maart 2005 vijf wolven vanuit Nederland zijn geïmporteerd in Spanje, om te dienen als jachtbuit voor jachttoeristen? Zo ja, welke consequenties wilt u daaraan verbinden? Zo neen, waarop baseert u uw conclusie en concludeert u daarmee dat het bericht onjuist is?

3. Bent u bereid om in contact te treden met de Spaanse justitie om te achterhalen wie de leverancier was van de Nederlandse wolven en of er een exportvergunning was afgegeven voor de dieren? Zo ja, op welke wijze en welke termijn en wanneer denkt u uitsluitsel te ontvangen of het gebeurde waar is? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of het exporteren van wolven vanuit Nederland naar andere landen is toegestaan? Zo ja, onder welke voorwaarden en waarborgen? Zo neen, op welke wijze controleert en handhaaft u dit verbod en bent u van mening dat hiervoor voldoende deskundigheid en capaciteit voor aanwezig is bij de Nederlandse controle instanties?

5. Kunt u aangeven of bij export van beschermde dieren garanties moeten worden afgegeven dat deze beschermde wilde dieren op de eindbestemming niet als jachtbuit, proefdier, huisdier of anderszins worden gebruikt? Zo ja, wat houden deze garanties in, wie controleert deze en bent u van mening dat dit systeem voldoende waterdicht is? Zo neen, bent u van mening dat exportgaranties noodzakelijk zijn om dit soort ongewenste praktijken te voorkomen en waarom?

6. Bent u bereid in contact te treden met de Spaanse justitie om te bezien of er Nederlandse jachttoeristen hebben deelgenomen aan het “jagen” op beschermde wilde dieren in gevangenschap? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en waarom?

7. Kan het deelnemen aan dergelijke illegale safari’s in het buitenland door Nederlandse staatsburgers strafrechtelijke consequenties hebben volgens het Nederlands recht? Zo ja, op welke wijze en kunt u voorbeelden geven van deelnames die geleid hebben tot strafrechtelijke vervolging? Zo neen, waarom niet en acht u dit wenselijk of bent u voornemens hiervoor beleid te ontwikkelen?

8. Bent u bereid het in Nederland adverteren van jachtreizen in het buitenland voor jachtvormen die in Nederland verboden zijn, te verbieden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

9. Kunt u jachtreizen voor jachtvormen die in Nederland verboden zijn die aangeboden worden op de Nederlandse markt verbieden? Zo ja, bent u bereid hiertoe over te gaan en kunt u uw antwoord toelichten? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich uw uitspraak tot het Nederlandse verbod op de jacht op beschermde dieren?

(1) d.d. 14-06-07 http://www.theolivepress.es/2007/06/14/safari-spain-olive-press-investigation/#more-483

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 16 jul. 2007

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de door het lid Thieme (PvdD) gestelde vragen over de export van wolven, kan ik u mede namens de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken het volgende melden.

1.
Kent u het bericht “Safari Spain”?

Ja.

2, 4 en 5.
Kunt u de aanklacht bevestigen dat tussen januari en maart 2005 vijf wolven vanuit Nederland zijn geïmporteerd in Spanje, om te dienen als jachtbuit voor jachttoeristen? Zo ja, welke consequenties wilt u daaraan verbinden? Zo neen, waarop baseert u uw conclusies en concludeert u daarmee dat het bericht niet waar is?

Kunt u aangeven of het exporteren van wolven vanuit Nederland naar andere landen is toegestaan? Zo ja, onder welke voorwaarden en waarborgen? Zo neen, op welke wijze controleert en handhaaft u dit verbod? Deelt u de mening dat hiervoor voldoende deskundigheid en capaciteit voor aanwezig is bij de Nederlandse controle-instanties?

Kunt u aangeven of bij export van beschermde dieren garanties moeten worden afgegeven dat deze beschermde wilde dieren op de eindbestemming niet als jachtdier, proefdier, huisdier of anderszins worden gebruikt? Zo ja, wat houden deze garanties in en wie controleert deze? Deelt u de mening dat dit systeem voldoende waterdicht is? Zo neen, deelt u de mening dat exportgaranties noodzakelijk zijn om dit soort ongewenste praktijken te voorkomen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Uit de aan mij ter beschikking staande gegevens blijkt niet dat er wolven vanuit Nederland naar Spanje zijn overgebracht in de genoemde periode, derhalve evenmin voor het genoemde doel. Hierbij is het volgende van belang. Wolven zijn dieren die worden beschermd onder het CITES-verdrag. Dit verdrag is in Nederland geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. Een deel van de wolvenpopulaties valt onder het strengste beschermingsregime (bijlage A). Dit zijn populaties die met uitsterven worden bedreigd. Voor vervoer en overdracht binnen de EU is een EG-certificaat nodig, dat wordt afgegeven door Dienst Regelingen (deel van de CITES Management Autoriteit in Nederland). Voor tweede generatie nakweek van wolvensoorten van bijlage A geldt een minder strikt regime. Voor export van bijlage A soorten naar landen buiten de EU zal zowel een exportvergunning bij Dienst Regelingen als een invoervergunning in het land van bestemming aangevraagd moeten worden.
Voor wolvensoorten van bijlage B is doorgaans geen EG-certificaat nodig voor vervoer en overdracht binnen de EU. Voor export is doorgaans alleen een exportvergunning nodig.
Uit de gegevens waarover ik op grond van het bovenstaande beschik, blijkt niet van enige overdracht van wolven naar Spanje in de jaren 2005 tot en met 2007. Dat wil niet zeggen dat met zekerheid gesteld kan worden dat er geen wolven vanuit Nederland zijn overgebracht naar Spanje. Immers, zoals hierboven is aangegeven, behoeft voor een dergelijke overdracht niet altijd een EG-certificaat bij Dienst Regelingen te worden aangevraagd.

Ik ben van oordeel dat het systeem voor de afgifte van exportvergunningen of, indien het intracommunautaire handel betreft, afgifte van EG-certificaten, voldoende garanties biedt om ongewenste praktijken te voorkomen.

3 en 6
Bent u bereid om in contact te treden met de Spaanse justitie om te achterhalen wie de leverancier was van de Nederlandse wolven en of er een exportvergunning was afgegeven voor de dieren? Zo ja, op welke wijze, op welke termijn en wanneer denkt u uitsluitsel te ontvangen of het gebeurde waar is? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid in contact te treden met de Spaanse justitie om te bezien of Nederlandse jachttoeristen hebben deelgenomen aan het “jagen” op beschermde wilde dieren in gevangenschap? Zo ja, op welke wijze en waarom? Zo neen, waarom niet?


Het Openbaar Ministerie (OM) ziet op basis van de nu beschikbare informatie geen aanleiding om een onderzoek in te stellen en in dat kader in contact te treden met de Spaanse Justitie. Mochten er feiten of omstandigheden bekend worden, waaruit het redelijk vermoeden van het plegen van strafbare feiten voortvloeit dan kan het OM alsnog beslissen om een onderzoek in te stellen. Zoals ik in antwoord op vraag 2 heb aangegeven, is er door Dienst Regelingen geen EG-certificaat afgegeven in verband met een overdracht naar Spanje.

7.
Kan het deelnemen aan dergelijke illegale safari’s in het buitenland door Nederlandse staatsburgers strafrechtelijke consequenties hebben voor het Nederlandse recht? Zo ja, op welke wijze en kunt u voorbeelden geven van deelnames die geleid hebben tot strafrechtelijke vervolging? Zo neen, waarom niet? Acht u dit wenselijk of bent u voornemens hiervoor beleid te ontwikkelen?

Op basis van het Wetboek van Strafrecht is het mogelijk om Nederlandse staatsburgers die in het buitenland bepaalde misdrijven hebben gepleegd daarvoor in Nederland te vervolgen. Of daarvan in het geval van de moreel verwerpelijke deelname aan illegale safari’s in het buitenland sprake kan zijn, is niet in zijn algemeenheid aan te geven. In het geval van het doden van in strijd met de CITES-regelgeving naar Spanje overgebrachte beschermde dieren, zou sprake kunnen zijn van een misdrijf (op grond van de Flora- en faunawet en de Wet op de economische delicten). Of een Nederlander daarvoor hier zou kunnen worden vervolgd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, onder andere van de bij die persoon aanwezige wetenschap. In een concreet geval zal het OM beslissen of er tot vervolging kan worden overgegaan.

8 en 9
Bent u bereid het in Nederland adverteren van jachtreizen in het buitenland voor jachtvormen die in Nederland verboden zijn te verbieden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
Kunt u jachtreizen voor jachtvormen die in Nederland verboden zijn en die aangeboden worden op de Nederlandse markt, verbieden? Zo ja, bent u bereid hiertoe over te gaan en kunt u uw antwoord toelichten? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich uw uitspraak tot het Nederlandse verbod op de jacht op beschermde dieren?

Zoals onder vraag 7 aangegeven, kan het deelnemen aan een illegale safari waarbij wordt gejaagd op in strijd met de CITES-regelgeving verhandelde beschermde dieren onder omstandigheden een strafbaar feit naar Nederlands recht opleveren. Ook het organiseren van zo’n reis kan daarmee onder omstandigheden strafbaar zijn (via deelneming en medeplichtigheid). Indien er in een concreet geval strafbare feiten worden gepleegd dan kan daartegen worden opgetreden. Het enkel adverteren voor zo’n reis, zonder een begin van uitvoering van de illegale jacht, is daarmee echter nog niet strafbaar. Tot het verbieden van zulke advertenties ben ik, gezien de in Nederland bestaande vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers, niet bereid. Verder heeft de reisbranche een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het aanbieden van en adverteren voor bepaalde soorten reizen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg1. http://www.theolivepress.es/2007/06/14/safari-spain-olive-press-investigation/#more-483, 14 juni 2007