Kamer­vragen aan de minister van LNV over aanleg van pira­ten­schip in Eemshaven


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over aanleg van piratenschip in Eemshaven

1. Kent u het bericht ‘Greenpeace ketent Russisch schip’ en ‘Schip met illegale vis vast’ (1) en het persbericht van de Noorse kustwacht van 12 juni over illegale activiteiten van het schip de Mumrinskiy (2)?

2. Is het waar dat de Mumrinskiy door de Noorse kustwacht vorige week werd betrapt bij een poging om haar lading op open zee in een NEAFC gebied over te dragen aan een schip dat op een internationale zwarte lijst staat, en desondanks afgelopen maandag van de AID toestemming kreeg om haar lading te lossen in de Eemshaven? Zo ja, kunt u uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren?

3. Deelt u de mening dat een schip dat haar lading op open zee in een NEAFC gebied tracht over te dragen aan een schip zonder vlag, dat valse informatie geeft over haar identiteit, niet onbelemmerd haar lading zou mogen lossen in een Nederlandse haven? Zo neen, waarom niet?

4. Hoe staan bovenstaande gebeurtenissen in verhouding tot de nieuwe maatregelen tegen IUU visserij die per 1 mei 2007 in werking zijn getreden?

5. Deelt u de mening dat de implementatie van het nieuwe controleregime effectiever moet worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat zijn uw ambities met betrekking tot een verbetering van deze implementatie en op welke termijn bent u van plan deze ambities te realiseren?

6. Bent u bereid om aanvullende maatregelen te nemen om te voorkomen dat schepen die illegale handelingen hebben verricht hun lading vis in Nederlandse havens kunnen lossen, ook als de vlaggenstaat en andere betrokken staten de lading zelf als legaal aanmerken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

(1) ‘Greenpeace ketent Russisch schip’ (p.3) en ‘Schip met illegale vis vast’ (p.10), NRC Handelsblad, 18 juni 2006

(2) Action in “Smutthavet”, persbericht van de Staf van de Commandant van de Noorse Kustwacht, 12 juni 2007

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 12 aug. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over aanleg van piratenschip in Eemshaven.

1
Kent u het bericht ‘Greenpeace ketent Russisch schip’ en ‘Schip met illegale vis vast’ en het persbericht van de Noorse kustwacht van 12 juni over illegale activiteiten van het schip de Mumrinskiy?

Ja.

2
Is het waar dat de Mumrinskiy door de Noorse kustwacht vorige week werd betrapt bij een poging om haar lading op open zee in een North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)-gebied over te dragen aan een schip dat op een internationale zwarte lijst staat en desondanks afgelopen maandag van de Algemene Inspectiedienst (AID) toestemming kreeg om haar lading te lossen in de Eemshaven? Zo ja, kunt u uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren?

De Mumrinskiy is door inspecteurs van de Noorse kustwacht, die in het kader van de NEAFC inspectietaken uitvoerden, gezien bij het overladen van vis naar het transportschip SINBAD, varend onder de vlag van Georgië, een non-contracting party van NEAFC. Het overgeladen deel van de vis is volgens de NEAFC-regels per definitie illegaal. Een non-contracting party schip met vis uit het NEAFC-gebied mag niet aanlanden in havens van contracting parties of meewerkende landen.
Het is volgens de NEAFC-regels voor schepen van contracting parties niet toegestaan om vis over te laden van of naar non-contracting partyschepen, maar in de NEAFC-overeen¬komst is opgenomen dat slechts de vlaggenstaat van de eventuele overtreder daar tegen kan optreden.
De Noorse Kustwacht heeft na een inspectie op de Mumrinskiy op zee een administratief onderzoek ingesteld en heeft direct daarna intensief contact gehad met de AID en de Europese Commissie over de geconstateerde feiten. Het ontvangende schip, de SINBAD, is onmiddellijk aangemeld bij het secretariaat van NEAFC en per direct op de zwarte lijst van de NEAFC gezet. Bij de aanlanding door de Mumrinskiy bleek net als bij de inspectie op zee dat de opgegeven hoeveelheden en soorten vis op de papieren exact overeenkwamen met die van de aan boord aanwezige hoeveelheden en soorten.
De Mumrinskiy heeft, zoals verplicht, drie werkdagen voor haar aankomst in Eemshaven haar PSC (Port State Control) papieren naar de AID gestuurd. De PSC-gegevens zijn ter verificatie naar Rusland gestuurd. Sinds 1 mei 2007 zijn de regels van de NEAFC met betrekking tot controles door de havenstaat aangescherpt. Sindsdien wordt aan schepen, met vis aan boord gevangen door schepen van derde landen in het NEAFC-gebied, geen toestemming gegeven om aan te landen voordat van de vlaggenstaat bevestiging is verkregen dat:
a. het schip, dat verklaart de vis te hebben gevangen, voldoende quotum had voor die vissoort;
b. de hoeveelheden vis aan boord juist zijn gerapporteerd en meegenomen in de berekening van mogelijke vangst- en inspanningsbeperkingen;
c. het schip dat verklaart de vis te hebben gevangen toestemming had om te vissen in het opgegeven gebied;
d. de aanwezigheid van het vissersvaartuig in het opgegeven gebied geverifieerd wordt door VMS-gegevens.

In dit geval zijn alle vier de vragen bevestigend beantwoord door de vlaggenstaat (Rusland).
In het licht van het voorgaande heeft de AID toestemming gegeven om aan te landen.

3
Deelt u de mening dat een schip dat haar lading op open zee in een NEAFC-gebied tracht over te dragen aan een schip zonder vlag, dat valse informatie geeft over haar identiteit, niet onbelemmerd haar lading zou mogen lossen in een Nederlandse haven? Zo neen, waarom niet?

Overladen van vis van of naar een schip van een non-contracting party is volgens de NEAFC-regels verboden. Het is echter een zaak van de vlaggenstaat om dit te voorkomen of hiertegen op te treden.
In de NEAFC-overeenkomst is bepaald dat wanneer de vlaggenstaat naar aanleiding van informatie over mogelijke overtredingen van NEAFC-regelgeving aanleiding ziet om op te treden, in het contact met de havenstaat door de vlaggenstaat kenbaar gemaakt moet worden dat wat haar betreft niet aangeland zou mogen worden. Dat kan geschieden door een van de vier vragen negatief te beantwoorden of door aanvullende informatie die aanleiding is om lossen te verbieden.

4
Hoe staan bovenstaande gebeurtenissen in verhouding tot de nieuwe maatregelen tegen Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) visserij die per 1 mei 2007 in werking zijn getreden?

Zoals ik bij mijn antwoord op vraag 2 heb aangegeven, houden die nieuwe maatregelen in dat alvorens toestemming wordt gegeven voor aanlanding van vis uit het NEAFC-gebied door schepen uit derde landen, bevestiging moet worden verkregen van de vlaggenstaat op een viertal vragen.
Aan deze eis is in dit geval van de Mumrinskiy voldaan. Daarmee is de gang van zaken in overeenstemming met de nieuwe maatregelen van de NEAFC op het gebied van haven¬staatcontrole.

5
Deelt u de mening dat de implementatie van het nieuwe controleregime effectiever moet worden? Zo ja, wat zijn uw ambities met betrekking tot een verbetering van deze implementatie en op welke termijn bent u van plan deze ambities te realiseren? Zo neen, waarom niet?

Het nieuwe controleregime is geïmplementeerd en daar wordt volledige uitvoering aan gegeven. Deze NEAFC-regels gelden voor alle contracting parties, waarvan de EU er een is. De NEAFC-regels zijn opgenomen in een aantal EU-verordeningen, waarmee ze in alle lidstaten van de EU van kracht worden. De AID ziet toe op de naleving van deze verplichtingen en verricht de voorgeschreven controles.

6
Bent u bereid om aanvullende maatregelen te nemen om te voorkomen dat schepen die illegale handelingen hebben verricht hun lading vis in Nederlandse havens kunnen lossen, ook als de vlaggenstaat en andere betrokken staten de lading zelf als legaal aanmerken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

De Europese Commissie zal in oktober met een voorstel komen met een pakket nieuwe maatregelen om in Europees verband op te treden tegen illegale visserij. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen om te komen tot een afgewogen en zo compleet mogelijk geheel van maatregelen.
Op de 12de Noord Atlantische Visserij Ministers Conferentie hebben de Europese Commissie, Canada, de Faeröer Eilanden, IJsland, Noorwegen en Rusland besloten actie te ondernemen om illegale visserij te voorkomen (door het bestrijden van valse rapportering of niet rapporteren van vangsten). Ook hierbij kan de Europese Commissie van mij alle medewerking verwachten om te komen tot werkbare internationale en Europese afspraken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg1. ‘Greenpeace ketent Russisch schip’ en ‘Schip met illegale vis vast’, NRC Handelsblad, 18 juni 2006
2. Action in “Smutthavet”, persbericht van de Staf van de Commandant van de Noorse Kustwacht, 12 juni 2007

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer