Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over het Rift Valley Virus


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Rift valley virus

 1. Kent u het bericht “Rift Valley virus erger dan Blauwtong” ?
 2. Kent u de risicoanalyse van de EU waaruit blijkt dat de ziekte mede door de klimaatverandering en toegenomen mobiliteit van mensen en vee in Europa zal komen? Zo ja, bent u bereid deze risicoanalyse met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u aangeven of er maatregelen genomen zijn om het risico van verspreiding van dit virus tegen te gaan? Zo ja, welke? Zo neen, bent u voornemens maatregelen te nemen en binnen welke termijn?
 4. Is er een draaiboek hoe te handelen bij uitbraak van het Rift Valley virus? Zo ja, wilt u dit draaiboek met de Kamer delen? Zo neen, waarom niet?
 5. Kunt u aangeven hoe u het gevaar voor de volksgezondheid taxeert bij een uitbraak van het Rift Valley virus?
 6. Deelt u de mening dat de veedichtheid van ons land bijdraagt aan de kansen op verspreiding van de ziekte? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier aan? Zo neen, waarom niet?
 7. Kunt u aangeven hoe u de gevolgen taxeert van een mogelijke uitbraak in termen van dierenwelzijn, volksgezondheid en economische gevolgen in relatie tot genomen en/of te nemen preventieve maatregelen?

(1) agrarisch dagblad 01-09-08 http://www.agd.nl/1059489/Nieuws/Artikel/Rift-Valley-virus-is-erger-dan-blauwtong.htm

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 21 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over het Rift Valley
virus (RVF).

 1. Kent u het bericht “Rift Valley virus erger dan Blauwtong”?1

  Ja.
 2. Kent u de risicoanalyse van de EU waaruit blijkt dat de ziekte mede door de klimaat¬verandering en toegenomen mobiliteit van mensen en vee in Europa zal komen? Zo ja, bent u bereid deze risicoanalyse met de Kamer te delen? Zo neen, waarom niet?

  In het artikel wordt waarschijnlijk gerefereerd aan het rapport van de EFSA (European Food Safety Authority) over het risico van de introductie en vestiging van Rift Valley Fever virus (RVF) in de Europese Unie. Het rapport is te vinden op de site van de EFSA: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620774494.htm.
 3. Kunt u uiteenzetten of er maatregelen genomen zijn om het risico van verspreiding van dit virus tegen te gaan? Zo ja, welke? Zo neen, bent u voornemens maatregelen te nemen en binnen welke termijn?

  RVF heeft de aandacht van de ministeries van LNV en VWS. Concrete maatregelen ter voorkoming van introductie en verspreiding zijn niet genomen. Introductie zou mogelijk kunnen zijn via illegale import van besmette (dierentuin)dieren en producten. Dat zou tot verspreiding kunnen leiden, mits er voldoende geschikte muggen aanwezig zijn die het virus kunnen verspreiden. Maar vooral moet men beducht zijn op introductie via besmette muggen die door de wind grote afstanden kunnen overbruggen. Landen rondom de Middellandse Zee lopen dan het meeste risico. Ervaring met het blauwtongvirus heeft geleerd dat de introductie van een vectorvirus moeilijk te voorkomen is als er een vector aanwezig is.
  In de Nationale Agenda Diergezondheid 2007-2015, die u op 12 oktober 2007, (Kamerstuk 29 683 nr. 76) is toegestuurd, is het uitwerken van een beleidsdraaiboek voor RVF als een actie geformuleerd. Het ministerie van LNV is inmiddels gestart met de realisatie. Hierbij zal nauw met het ministerie van VWS worden samengewerkt.

  Daarnaast is het Centraal Veterinair Instituut/Animal Sciences Group Wageningen gestart met de ontwikkeling van een vaccin. Dit wordt door het ministerie van LNV gefinancierd en kan op laboratoriumschaal in 2011 gereed zijn.
 4. Is er een draaiboek hoe te handelen bij uitbraak van het Rift Valley virus? Zo ja, wilt u dit draaiboek met de Kamer delen? Zo neen, waarom niet?

  Zie 3.
 5. Kunt u uiteenzetten hoe u het gevaar voor de volksgezondheid taxeert bij een uitbraak van het Rift Valley virus?

  Rift Valley Fever kan bij de mens tot ernstige gevolgen hebben; exacte gegevens ontbreken, maar geschat wordt dat één procent van de besmettingen overlijdt.
  Mensen raken voornamelijk besmet door direct of indirect contact met bloed of organen van besmette dieren. Ook kunnen mensen besmet raken doordat muggen besmette dieren of mensen steken, vervolgens besmet raken en dan nieuwe mensen steken.
  Vanuit volksgezondheidsoogpunt is het dus ook van belang dat besmetting van dieren wordt voorkomen.
 6. Deelt u de mening dat de veedichtheid van ons land bijdraagt aan de kansen op verspreiding van de ziekte? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier aan? Zo neen, waarom niet?

  De veedichtheid is altijd van belang voor de verspreiding van besmettelijke dierziekten. Bij een vectorziekte is het aantal aanwezige vectoren echter net zo belangrijk. Een mogelijke uitbraak van RVF is voor mij geen aanleiding om hieraan consequenties te verbinden.
 7. Kunt u uiteenzetten hoe u de gevolgen taxeert van een mogelijke uitbraak in termen van dierenwelzijn, volksgezondheid en economische gevolgen in relatie tot genomen en/of te nemen preventieve maatregelen?

  De gevolgen van een uitbraak van RVF in Nederland kunnen zowel voor de veehouderij, als voor de volksgezondheid substantieel zijn. Hoe groot dit is, valt nu nog niets over te zeggen. Daarvoor zijn er nog teveel onbekende factoren.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,




  G. Verburg

1 Agrarisch Dagblad, 1 september 2008, http://www.agd.nl/1059489/Nieuws/Artikel/Rift-Valley-virus-is-erger-dan-
blauwtong.htm