Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over het gebruik van honden- en katten­ver­jagers door parti­cu­lieren


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebruik van honden- en kattenverjagers door particulieren om katten te verjagen.

1. Is het u bekend dat steeds meer particulieren een honden- en kattenverjager, die (bijna) ultrasone geluiden produceren, in hun tuin plaatsen om katten te verjagen1?

2. Is het u bekend dat dergelijke apparaten gewoon (online) te koop zijn?

3. Is het u bekend dat dergelijke apparaten een oppervlakte tot 360 m2 bestrijken, en daarmee in veel gevallen ook werkzaam zijn in de tuinen van buren? Zo ja, hoe oordeelt u erover dat katten en honden van aangrenzende tuinen daarmee uit hun eigen gebied worden verjaagd omdat de ultrasone trillingen het zenuwstelsel verstoort? En hoe oordeelt u erover dat kinderen, jonge mensen en ouderen met een zeer goed gehoor in deze aangrenzende tuinen deze hoogfrequente tonen continu horen?

4. Is het u bekend dat mensen aangeven gezondheidseffecten te ondervinden door de aanwezigheid van deze honden- en kattenverjagers?

5. Kunt u aangeven of u onderzoek heeft gedaan naar de effecten van de ultrasone trillingen op de gezondheid van mensen en dieren die daaraan gedurende vele uren per dag worden blootgesteld? Zo ja, wat waren de resultaten van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit onderzoek spoedig te laten doen?

6. Bent u bereid om een landelijk verbod op te stellen op het particulier gebruik van deze honden- en kattenverjagers ? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet en hoe legt u dat de betrokkenen uit?

1 www.agradi.nl/cat_view

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 2 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mede namens mijn collega-minister A. Klink van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op vragen van het lid Thieme
(PvdD) over het gebruik van honden- en kattenverjagers door particulieren om katten te verjagen.

1
Is het u bekend dat steeds meer particulieren een honden- en kattenverjager die (bijna) ultrasone geluiden voorbrengt, in hun tuin plaatsen om katten te verjagen?

Het is mij bekend dat dergelijke producten door particulieren geplaatst worden.
Het is mij echter niet bekend dat er steeds meer geplaatst zouden worden.

2
Is het u bekend dat dergelijke apparaten gewoon (online) als honden- en kattenverjagers te koop zijn?

Ja.

3
Is het u bekend dat dergelijke apparaten een oppervlakte tot 360 m2 bestrijken, en daarmee in veel gevallen ook werkzaam zijn in de tuinen van buren? Zo ja, wat vindt u ervan dat katten en honden van aangrenzende tuinen daarmee uit hun eigen gebied worden verjaagd omdat de ultrasone trillingen het zenuwstelsel
verstoort? En wat vindt u ervan dat kinderen, jonge mensen en ouderen met een zeer goed gehoor in de aangrenzende tuinen deze hoogfrequente tonen continu horen?

4
Is het u bekend dat mensen aangeven gezondheidseffecten te ondervinden door de aanwezigheid van deze honden- en kattenverjagers?

5
Heeft u onderzoek gedaan naar de effecten van de ultrasone trillingen op de gezondheid van mensen en dieren die daaraan gedurende vele uren per dag worden blootgesteld? Zo ja, wat waren de resultaten van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit onderzoek spoedig te laten plaatsvinden?

Antwoord op vragen 3,4 en 5

In opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) worden deze producten momenteel technisch onderzocht om te beoordelen of er schadelijke (gezondheids)effecten te verwachten zijn voor mens en/of dier bij het gebruik van dergelijke honden- en kattenverjagers. Aanleiding voor dit onderzoek zijn drie klachten die bij de VWA zijn binnengekomen, waarbij het in twee gevallen gaat over gezondheidseffecten die mensen ervaren naar aanleiding van het gebruik van honden- en kattenverjagers. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om er zorg voor te dragen, dat de effecten op de gezondheid van mens en dier verwaarloosbaar zijn en zich bij dieren uitsluitend beperken tot het opwekken van vluchtgedrag.

6
Bent u bereid een landelijk verbod in te stellen op het particulier gebruik van deze honden- en kattenverjagers? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet en hoe legt u dat de betrokkenen uit?

Ik wil hierover geen uitspraak doen vooruitlopend op het onderzoek.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg