Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over anti­bi­otica in melk


Indiendatum: okt. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit NV en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antibiotica in melk

 1. Kent u het bericht “Campina krijgt boete voor antibiotica in melk” ?
 2. Kunt u aangeven of met zekerheid kan worden vastgesteld dat de melk met antibiotica van Campina niet direct of indirect in het Nederlandse voedselcircuit terecht is gekomen?
 3. Hoe beoordeelt u het feit dat Campina welbewust melk voorzien van antibiotica in het voedselcircuit probeerde te krijgen nota bene via een bedrijf dat niet over de vereiste vergunningen beschikte om melk om te zetten in veevoer?
 4. Hoe zeker bent u dat dergelijk handelen van Campina niet in Nederland kan voorkomen?
 5. Hoe zeker bent u dat het handelen van Campina in Baarle Nassau geen gezondheidsrisico’s met zich meegebracht heeft voor Nederlandse consumenten?
 6. Is het waar dat minister Verburg op 12 april 2007 actief medewerking heeft gegeven aan een reclamecampagne van Campina om melk te promoten?
 7. Is het waar dat minister Verburg daarbij klompen met het Campina logo droeg en daarmee actief reclame maakte voor een bedrijf waarvan ze wist of kon weten dat er een zwaar strafrechtelijk onderzoek tegen liep op grond van verdenking van het in gevaar brengen van de voedselveiligheid?
 8. Was minister Verburg op het moment van haar promotieactiviteiten op de hoogte van het strafrechtelijk onderzoek tegen Campina? Zo ja, waarom vormde de strafrechtelijke verdenking van Campina voor haar geen reden meer terughoudendheid te betrachten bij het maken van reclame vanuit haar ministersambt voor een concern dat onder zware verdenking stond? Zo neen, waarom niet?
 9. Vindt u het in de regel passend bij het ministersambt dat een minister zich hult in kleding met bedrijfslogo’s van een commerciële partij ten behoeve van een reclamecampagne van een dergelijke partij? Zo ja, waarom? Zo neen, bent u bereid hiervoor ene gedragscode in te voeren?
 10. Kunt u aangeven waarom vermeende wetsovertredingen van de ene partij (zoals Greenpeace) zo veroordelend tegemoet treedt, terwijl een geconstateerde wetsovertreding van veel ernstiger aard van een andere partij (Campina) tegen wie inmiddels een strafrechtelijk onderzoek liep voor u geen belemmering vormde de aftrap te geven voor de reclamecampagne van die partij en het bedrijf actief te promoten?
 11. Deelt u de mening dat dit gezien kan worden als het meten met twee maten? Zo ja, op welke wijze gaat u hierin verandering brengen? Zo neen, waarom niet?
 12. Was de weidemelk die u serveerde in de ministerraad afkomstig van Campina? Hoe beoordeelt u deze vorm van narrowcasting in de Campinacampagne in het licht van het strafrechtelijk onderzoek dat tegen het concern liep op dat moment?

1nu.nl 6 oktober 2008 http://www.nu.nl/news/1777385/32/Campina_krijgt_boete_voor_antibiotica_in_melk.html

Indiendatum: okt. 2008
Antwoorddatum: 15 dec. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over antibiotica in melk.

 1. Kent u het bericht “Campina krijgt boete voor antibiotica in melk ‘?1

  Ja.
 2. Kunt u uiteenzetten of met zekerheid kan worden vastgesteld dat de melk met antibiotica van Campina niet direct of indirect in het Nederlandse voedselcircuit terecht is gekomen?

  Uit onderzoek van de AID is gebleken dat door Campina België in 2004 aan een Nederlandse verwerker geleverde melk is gebruikt in veevoer. Daarmee is de antibiotica in de voedselketen terechtgekomen. In België is Campina in 2008 veroordeeld voor het in de voedselketen laten brengen van afgekeurde melk met antibiotica. Met het oog op de Belgische strafzaak heeft in Nederland ter zake geen strafrechtelijke vervolging van Campina plaatsgevonden. Andere betrokkenen verder in de keten zijn niet vervolgd, omdat ten aanzien van hen niet is gebleken dat zij wisten of hadden kunnen weten dat de melk antibiotica bevatte.
 3. Hoe beoordeelt u het feit dat Campina welbewust melk voorzien van antibiotica in het voedselcircuit probeerde te krijgen, nota bene via een bedrijf dat niet over de vereiste vergunningen beschikte om melk om te zetten in veevoer?

  Het is verboden om melk met antibiotica in het voedsel- en veevoedercircuit in te zetten.
  Welbewust melk voorzien van antibiotica in het voedselcircuit brengen veroordeel ik dan ook ten zeerste.
 4. Hoe zeker bent u beiden dat dergelijk handelen van Campina niet in Nederland kan voorkomen?

  De VWA en de AID houden toezicht op het handelen van het bedrijfsleven inclusief de primaire sector. Hiermee wordt getracht de kans op overtredingen zo veel mogelijk te beperken.
 5. Hoe zeker bent u ervan dat het handelen van Campina in Baarle-Nassau geen gezondheidsrisico’s met zich meegebracht heeft voor Nederlandse consumenten?

  Ingeschat wordt dat de risico’s voor de volksgezondheid van mogelijke residuen van antibiotica in levensmiddelen verwaarloosbaar zijn geweest.
 6. Is het juist dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 12 april 2007 actief medewerking heeft gegeven aan een reclamecampagne van Campina om melk te promoten?

  De minister heeft ter promotie van melk als gezonde voeding een bedrijfsbezoek gebracht aan Campina. Het bedrijfsbezoek had uiteraard niet ten doel reclame te maken voor Campina zelf. De minister was ten tijde van het bezoek niet bekend met het door de Belgische justitiële autoriteiten gestarte strafrechtelijk onderzoek naar Campina België.
 7. Is het waar dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daarbij klompen met het Campina-logo droeg en daarmee actief reclame maakte voor een bedrijf waarvan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wist, of kon weten, dat er een zwaar strafrechtelijk onderzoek tegen liep op grond van verdenking van het in gevaar brengen van de voedselveiligheid?

  Zie 6.
 8. Was de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het moment van haar promotieactiviteiten op de hoogte van het strafrechtelijk onderzoek tegen Campina? Zo ja, waarom vormde de strafrechtelijke verdenking van Campina voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen regen meer terughoudendheid te betrachten bij het maken van reclame voor een concern dat onder zware verdenking stond? Zo neen, waarom niet?

  Nee. Zie antwoord vraag 6 en 7.
 9. Vindt u het beiden passend bij het ministerambt dat een minister zich hult in kleding met bedrijfslogo’s van een commerciële partij ten behoeve van een reclamecampagne van een dergelijke partij? Zo ja, waarom? Zo neen, bent u bereid hiervoor een gedragscode in te voeren?

  Ja. De bijeenkomst stond in het kader van eerlijke, gezonde voeding en beweging.
 10. Kunt u uiteenzetten waarom vermeende wetsovertredingen van de ene partij (zoals Greenpeace) zo veroordelend tegemoet getreden worden, terwijl een geconstateerde wetsovertreding van veel ernstiger aard van een andere partij (Campina), tegen wie inmiddels een strafrechtelijk onderzoek liep, voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen belemmering vormt de aftrap te geven voor de reclamecampagne van die partij en het bedrijf actief te promoten?

  Zie antwoord vraag 6, 7 en 8.
 11. Deelt u beiden de mening dat dit gezien kan worden als het meten met twee maten? Zo ja, op welke wijze gaat u hierin verandering brengen? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 6, 7 en 8.
 12. Was de weidemelk die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit serveerde in de ministerraad afkomstig van Campina? Hoe beoordeelt u deze vorm van narrowcasting in de Campinacampagne in het licht van het strafrechtelijk onderzoek dat tegen het concern liep op dat moment?

  Nee.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 nu.nl, 6 oktober 2008, http://www.nu.nl/news/1777385/32/Campina_krijgt_boete_voor_antibiotica_in_melk.html