Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over het verspillen van melk om een hogere prijs te bedingen


Indiendatum: mei 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu over het verspillen van melk om een hogere prijs te bedingen

  1. Kent u het bericht ‘Melkveehouders protesteren’1?
  2. Deelt u de mening dat het verspillen van melk ter beïnvloeding van het prijsniveau, ethisch en moreel onacceptabel is ten tijde van voedselschaarste? Zo ja waarom en op welke wijze gaat u de betrokken melkveehouders hierop aanspreken? Zo neen, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat een verruiming of zelfs geheel loslaten van het melkquotum vaker dit soort acties zal uitlokken? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan voor uw beleid en ambities ten aanzien van quotum verruiming? Zo neen, waarom niet?
  4. Deelt u de mening van CLM dat het lozen van 1 liter melk gelijk te stellen is aan het lozen van 130 liter huishoudelijk afvalwater2?
  5. Hoe beoordeelt u in dat licht het lozen van tienduizenden liters melk? Bent u voornemens op te treden tegen deze lozingen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
  6. Is het waar dat voor de productie van 1 liter melk 1,4 kg Co2 wordt uitgestoten en dat dus bij niet nuttig gebruik van tienduizenden liters melk sprake is van welbewuste verspilling van tienduizenden kilogrammen CO2 ruimte? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan bij het stimuleren van een transitie naar de consumptie van duurzame eiwitten? Zo neen, waarom niet?

(1) de Stentor 29 mei 2008
(2) http://www.clm.nl/publicaties/data/waterwijzer_melkveehouderij.pdf

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 2 jul. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verspillen van melk om een hogere prijs te bedingen.

1
Kent u het bericht ‘Melkveehouders protesteren’? 1)

Ja.

2, 4 en 5
Deelt u de mening dat het verspillen van melk ter beïnvloeding van het prijsniveau, ethisch en moreel onacceptabel is ten tijde van voedselschaarste? Zo ja, waarom en op welke wijze gaat u de betrokken melkveehouders hierop aanspreken? Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening van het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) dat het lozen van 1 liter melk gelijk te stellen is aan het lozen van 130 liter huishoudelijk afvalwater? 2)

Hoe beoordeelt u in dat licht het lozen van tienduizenden liters melk? Bent u voornemens op te treden tegen deze lozingen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Naar mijn mening is het opzettelijk verspillen van voedsel te allen tijde verwerpelijk en niet duurzaam. In de CLM-folder wordt aangegeven dat het lozen van 1 liter melk in de sloot gelijk staat aan het lozen van 130 liter huishoudelijk afvalwater. Voor zover bekend, is van lozen in de sloot tijdens de acties geen sprake geweest, er is wel melk uitgereden op land¬bouwgrond. Vanwege de beperkte omvang van de uitrijdacties, de navenant beperkte milieugevolgen en het feit dat deze inmiddels zijn beëindigd, acht ik het niet opportuun op te treden tegen deze acties.
3
Deelt u de mening dat een verruiming of zelfs geheel loslaten van het melkquotum vaker dit soort acties zal uitlokken? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan voor uw beleid en ambities ten aanzien van quotumverruiming? Zo neen, waarom niet?

In mijn brief aan uw Kamer d.d. 5 juni 2008 over marktanalyse en prijsmechanisme bij zuivel is uiteengezet dat veehouders meer te maken krijgen met melkprijsfluctuaties dan voorheen het geval was. In 2007 is sprake geweest van een hoog melkprijsniveau en het huidige niveau is niet lager dan in de voorgaande jaren. Quotumverruiming draagt bij aan de versterking van de concurrentiekracht van de melkveehouders.

6
Is het waar dat voor de productie van 1 liter melk 1,4 kg CO2 wordt uitgestoten en dat dus bij niet nuttig gebruik van tienduizenden liters melk sprake is van welbewuste verspilling van tienduizenden kilogrammen CO2 ruimte? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier¬aan bij het stimuleren van een transitie naar de consumptie van duurzame eiwitten?
Zo neen, waarom niet?

Ja, omgerekend per kg melk bedraagt de directe plus indirecte uitstoot gemiddeld tussen de 1 en de 1,4 kg CO2-equivalenten 3).
Het kabinet zet in op de omschakeling naar duurzame productie en consumptie van zowel dierlijke als plantaardige eiwitten. Dit standpunt heb ik ook verwoord tijdens de High Level Conference van de FAO op 4 juni jongstleden te Rome.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg