Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over een wet duurzame producten


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over een wet duurzame producten

1. Kent u het bericht 'AH wil wet duurzame producten1 '?

2. Bent u met mij van mening dat een signaal als dit van één van de grootste retailers uiterst serieus genomen moet worden? Zo neen, waarom niet?

3. Hoe beoordeelt u de oproep van Albert Heijn in relatie tot het streven naar meer zelfregulering en minder regeldruk?

4. Bent u met AH van mening dat de markt zelf niet in staat een doorbraak te verzorgen in de richting van meer duurzaamheid? Zo ja, op welke wijze wilt u bijdragen aan het wel realiseren van een dergelijke doorbraak? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid een wet duurzame producten te ontwikkelen en daarin de noodzaak tot een andere omgang met dieren, natuur, klimaat, biodiversiteit en voedselschaarste op adequate wijze te regelen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/article2902627.ece/AH_wil__wet__duurzame_producten_.html

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 7 jan. 2010

Hierbij stuur ik u de antwoorden, mede namens de minister van VROM, op de vragen van Kamerlid Thieme (PvdD) over een wet duurzame producten.

Vraag 1
Kent u het bericht “AH wil wet duurzame producten”? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat een signaal als dit van één van de grootste retailers uiterst serieus genomen moet worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja.

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de oproep van Albert Heijn in relatie tot het streven naar meer zelfregulering en minder regeldruk?

Vraag 5
Bent u bereid een Wet duurzame producten te ontwikkelen en daarin de noodzaak tot een andere omgang met dieren, natuur, klimaat, biodiversiteit en voedselschaarste op adequate wijze te regelen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden
Ik ben thans geen voorstander van meer regelgeving. Er zijn andere manieren om tot meer duurzamere producten te komen.

Zo heb ik ten behoeve van verduurzaming van voedsel op 28 oktober jl. een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de verschillende schakels in de keten, van primaire productie tot afzetkanalen. Het bedrijfsleven neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.

Verduurzaming is een continu proces, dat vraagt om innovaties en flexibiliteit. Mijn inzet is om tot verduurzaming te komen door initiatieven te stimuleren, commitment op concrete zichtbare resultaten te organiseren, randvoorwaarden te scheppen en instrumenten, zoals kennis en onderzoek, beschikbaar te stellen.

Vraag 4
Deelt u de mening van Ahold Nederland dat de markt zelf niet in staat is een doorbraak te verzorgen in de richting van meer duurzaamheid? Zo ja, op welke wijze wilt u bijdragen aan het realiseren van een dergelijke doorbraak? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Zoals gezegd, onder 3, wil ik met de recent ondertekende samenwerkings-overeenkomst voor een doorbraak zorgen ten aanzien van het verduurzamen van de voedselketen. Gezamenlijk worden de schouders eronder gezet om tot zowel proces- als productverduurzaming te komen. Ik heb alle vertrouwen in de gekozen aanpak. Over mijn aanpak heb ik de Tweede Kamer afgelopen zomer via de nota Duurzaam voedsel en de beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen geïnformeerd (TK 31.532, nrs. 17 en 18).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over veehouderij en griep

Lees verder

Kamervragen aan de minister van VROM over de noodzaak van een Wereld Milieu Organisatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer