Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over CO2 uitstoot als gevolg van walvis­jacht en visserij


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over CO2 uitstoot als gevolg van walvisjacht en visserij

1. Bent u ervan op de hoogte dat walvissen, maar ook andere zeezoogdieren en grote vissen als tonijn en haai, een belangrijke rol spelen in de CO2 opvang en dat walvisjacht juist bijdraagt aan de CO2 uitstoot1 ?

2. Onderschrijft u de constatering dat de CO2 die opgeslagen zit in walvissen niet in de atmosfeer terecht komt als het dier op natuurlijke wijze sterft, maar wel als het dier door walvisjagers aan land wordt gebracht? Zo ja, wat concludeert u hieruit? Zo neen, waarom niet?

3. Onderschrijft u de vergelijking van de onderzoekers dat de walvisjacht van de afgelopen honderd jaar vergelijkbaar is, qua CO2 uitstoot, met sommige ontbossingsprojecten of het 100 jaar lang continue laten rijden van 128.000 Hummers? Bent u bereid deze kennis in te zetten als extra argument tegen de walvisjacht?

4. Hoe beoordeelt u de bevinding dat door het (commercieel) onttrekken van grote aantallen vis uit het mariene milieu er CO2 vrijkomt in de atmosfeer? Welke conclusies verbindt u hieraan?

5. Kunt u een inschatting geven van de bijdrage die wordt geleverd door de Nederlandse visserijsector aan de nationale uitstoot van broeikassen, dus zowel door de uitstoot van broeikasgassen door de motoren en gebruikte machines aan boord, als de bijdrage aan de klimaatverandering door het onttrekken van vis en ander zeeleven aan het mariene milieu? Zo neen, bent u bereid de vrijgekomen CO2 door vangst van vissen of zeezoogdieren door Nederlandse schepen te kwantificeren? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen waarom niet?

6. Wordt de uitstoot van broeikasgassen door het opvissen van zeeleven meegenomen in de berekeningen van de nationale jaarlijkse uitstoot? Zo neen, waarom eigenlijk niet? Bent u bereid daar verandering in aan te brengen?

1 BBC News, 25 februari 2010. Whaling worsens carbon release, scientists warn http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8538033.stm

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 6 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de antwoorden op de door het lid Ouwehand (PvdD) gestelde vragen over CO2-uitstoot als gevolg van walvisjacht en visserij (2010Z03925).

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat walvissen, maar ook andere zeezoogdieren en grote vissen als tonijn en haai, een belangrijke rol spelen in de CO2-opvang en dat walvisjacht juist bijdraagt aan de CO2-uitstoot?

Antwoord
Ik heb kennisgenomen van het genoemde nieuwsbericht.

Vraag 2
Onderschrijft u de constatering dat de CO2 die opgeslagen zit in walvissen niet in de atmosfeer terechtkomt als het dier op natuurlijke wijze sterft, maar wel als het dier door walvisjagers aan land wordt gebracht? Zo ja, wat concludeert u hieruit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Ook als walvissen op natuurlijke wijze sterven, komt in walvissen opgeslagen koolstof uiteindelijk in de atmosfeer terecht.

Vraag 3
Onderschrijft u de vergelijking van de onderzoekers dat de walvisjacht van de afgelopen honderd jaar vergelijkbaar is, qua CO2 uitstoot, met sommige ontbossingsprojecten of het 100 jaar lang continue laten rijden van 128.000 Hummers? Bent u bereid deze kennis in te zetten als extra argument tegen de walvisjacht?

Antwoord
Nee, zie de antwoorden op de vragen 2 en 4. Bij de huidige beperkte walvisjacht gaat het in tegenstelling tot de grootschalige walvisjacht in het verleden om minder dan 2000 dieren per jaar.

Dit laat onverlet dat Nederland tegen de walvisjacht is en blijft. Binnen de mogelijkheden die ik heb, doe ik er alles aan om de walvisjacht tot nul te reduceren.

Vraag 4
Hoe beoordeelt u de bevinding dat door het (commercieel) onttrekken van grote hoeveelheden vis uit het mariene milieu er CO2 vrijkomt in de atmosfeer? Welke conclusies verbindt u hieraan?

Antwoord
Bij consumptie van alle organismen (planten en dieren) komt CO2 vrij in de atmosfeer. Deze CO2 wordt later weer opgenomen door nieuwe organismen en komt zo deels weer in de voedselketen terecht.

Vraag 5
Kunt u een inschatting geven van de bijdrage die wordt geleverd door de Nederlandse visserijsector aan de nationale uitstoot van broeikassen, dus zowel door de uitstoot van broeikasgassen door de motoren en gebruikte machines aan boord, als de bijdrage aan de klimaatverandering door het onttrekken van vis en ander zeeleven aan het mariene milieu? Zo nee, bent u bereid de vrijgekomen CO2 door vangst van vissen of zeezoogdieren door Nederlandse schepen te kwantificeren? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja.

De Nederlandse vissersschepen stoten jaarlijks ongeveer 0,9 Mton CO2-equivalenten uit. Dit getal betreft motoren en machines. Deze emissies vertonen de laatste jaren een dalende tendens (de emissies waren in 2002 nog ongeveer 1,2 Mton). Deze gegevens worden in het National Inventory Report 2010 ook in april aan het UNFCCC gerapporteerd.

De bijdrage aan klimaatverandering door het onttrekken van organismen aan het mariene milieu is niet te kwantificeren.

Voor de berekening van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen zijn in het kader van de uitwerking van het Klimaatverdrag afspraken gemaakt over de wijze van berekening, te hanteren formules, documentatie etc. In deze systematiek wordt het opvissen van zeeleven niet meegenomen.

Vraag 6
Wordt de uitstoot van broeikasgassen door het opvissen van zeeleven meegenomen in de berekeningen van de nationale jaarlijkse uitstoot? Zo nee, waarom eigenlijk niet? Bent u bereid daar verandering in aan te brengen?

Antwoord
Zie vraag 5.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het opzetten van palingkwekerijen in Afrika

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de mishandeling van een hond met de dood tot gevolg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer