Kamer­vragen aan de minister van LNV over het opzetten van paling­kwe­ke­rijen in Afrika


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het opzetten van palingkwekerijen in Afrika

1. Is het waar dat Imares helpt bij het kweken van paling in Afrika1?

2. Kunt u toelichten in welke mate het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Imares hierbij (financieel) ondersteunt?

3. Welke kennis omtrent de kweek van paling wordt aan het bedrijf in Madagaskar geleverd?

4. Kunt u uiteenzetten waarom er juist voor paling als kweekvis is gekozen? Hoe kan paling duurzaam gekweekt worden terwijl paling zich niet in kweekomstandigheden voortplant?

5. Kunt u toelichten wat er concreet wordt bedoeld met kweken op een “verantwoorde, duurzame manier”?

6. Zijn er ook regels of randvoorwaarden ten aanzien van dierenwelzijn als voorwaarde voor het project opgenomen? Zo ja, welke zijn dat dan voor de leefomstandigheden en dodingsmethoden? Zo neen, hoe kan er dan gesproken worden van een verantwoorde en duurzame manier van kweken?

7. Wat wordt er verstaan onder de harde afspraken in het contract ten aanzien van duurzaamheid? Op welke wijze wordt er gecontroleerd of deze afspraken nagekomen worden?

8. Op basis van welk afwegingskader is gekozen voor deze kennisexport als de onderzoeker zelf ook wijst op het gevaar van achteruitgang van de palingstand?

9. Kunt u uiteenzetten welke kennis aangaande vangst en kweek van vissen Imares nog meer exporteert? Is er een afwegingskader voor het exporteren van kennis naar het buitenland?

1 http://www.agd.nl/1095425/Nieuws/Artikel/Onderzoekers-helpen-bij-palingkweek-Afrika.htm

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 18 mrt. 2010

Geachte Voorzitter,

Hieronder ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het opzetten van palingkwekerijen in Afrika.


Vraag 1
Is het waar dat Imares helpt bij het kweken van paling in Afrika?1

Antwoord
Het is juist dat IMARES betrokken is bij een palingproject in Madagaskar.

Vraag 2
Kunt u toelichten in welke mate het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Imares hierbij (financieel) ondersteunt?

Antwoord
IMARES voert het onderzoek uit voor een buitenlands bedrijf en wordt volledig door dit bedrijf gefinancierd. LNV ondersteunt dit onderzoek niet.

Vraag 3
Welke kennis betreffende de kweek van paling wordt aan het bedrijf in Madagaskar geleverd?

Antwoord
IMARES helpt het bedrijf bij het opzetten van een systeem voor duurzaam beheer van de natuurlijke glasaalbestanden, en bij het optimaliseren van de kweek van glasaal tot marktwaardige paling.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten waarom er juist voor paling als kweekvis is gekozen? Hoe kan paling duurzaam gekweekt worden terwijl paling zich niet in kweekomstandighe­den voortplant?

Antwoord
De keus voor paling is door het bedrijf gemaakt. Ik ben niet op de hoogte van de beweegredenen van dit bedrijf om voor palingkweek te kiezen. Ten algemene ben ik van mening dat ook vissoorten waarvan het broed afkomstig is uit de natuur duurzaam gekweekt kunnen worden indien de visserij op het broed op een duur­zame wijze plaatsvindt en het bestand duurzaam beheerd wordt.

Vraag 5
Kunt u toelichten wat er concreet wordt bedoeld met kweken op een “verant­woorde, duurzame manier”?

Antwoord
Omdat het een particulier project betreft van een buitenlands bedrijf ben ik niet op de hoogte van de details van het kweekproces. Maar IMARES heeft veel kennis over duurzaam visserijbeheer en duurzame viskweek. Volgens IMARES zijn in het contract dat het heeft gesloten met het private bedrijf afspraken gemaakt over duurzaamheid. Zie verder het antwoord op vraag 7.

Vraag 6
Zijn er ook regels of randvoorwaarden ten aanzien van dierenwelzijn als voor­waarde voor het project opgenomen? Zo ja, welke zijn dat dan voor de leef­omstandigheden en dodingsmethoden? Zo neen, hoe kan er dan gesproken worden van een verantwoorde en duurzame manier van kweken?

Antwoord
Madagaskar is een soevereine staat. Het bedrijf dat de paling gaat kweken zal moeten opereren in overeenstemming met de nationale en internationale regels ter zake. Daarbij is het positief dat een instituut als IMARES betrokken is bij dit project aangezien het goed op de hoogte is van viswelzijn en de effecten van de leefomstandigheden op de vis, en deze kennis goed kan inbrengen.

Vraag 7
Wat wordt er verstaan onder de harde afspraken in het contract ten aanzien van duurzaamheid? Op welke wijze wordt er gecontroleerd of deze afspraken nage­komen worden?

Antwoord
LNV heeft geen inzage gehad in het contract. Wel is het zo dat het project het beheer van de natuurlijke bestanden als specifiek onder­zoeks­terrein heeft. Bovendien investeert het bedrijf op grote schaal in opleiding en onderzoek van en door lokaal personeel, naast investeringen in kweekinstallaties. Het bedrijf is dan ook zelf gebaat bij een duurzaam beheer van het palingbestand.

Vraag 8
Op basis van welk afwegingskader is gekozen voor deze kennisexport als de onderzoeker zelf ook wijst op het gevaar van achteruitgang van de palingstand?

Antwoord
IMARES wil betrokken zijn bij deze ontwikkelingen, omdat IMARES de kennis heeft hoe op een goede manier vis gekweekt kan worden en hoe de natuurlijke bestan­den onderzocht en beheerd moeten worden.

Vraag 9
Kunt u uiteenzetten welke kennis aangaande vangst en kweek van vissen Imares nog meer exporteert? Is er een afwegingskader voor het exporteren van kennis naar het buitenland?

Antwoord
Het kader waarbinnen IMARES kan opereren is vastgelegd in de doelstellingen van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), waar IMARES onderdeel van is. Binnen deze kaders is IMARES betrokken bij een groot aantal internatio­nale projecten en exporteert het op die manier kennis. Tegelijkertijd doet het ook kennis op van ontwikkelingen elders. Dit kan vervolgens weer ten goede komen aan onderzoek dat in Nederland plaatsvindt.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALIEIT


G. Verburg1 AGD.nl, 18 februari 2010: “Onderzoekers helpen bij palingkweek Afrika

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over naleving van het coupeerverbod door de paardensector en dierenwelzijn op hengstenkeuringen

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over CO2 uitstoot als gevolg van walvisjacht en visserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer