Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over vermoorde schapen in kofferbak.


Indiendatum: okt. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie over vermoorde schapen in kofferbak

  1. Kent u het bericht “man vervoert vermoorde schapen in kofferbak”?1
  2. Kunt u aangeven of de motieven van de verdachte van het plegen van deze slachtpartij gezocht moeten worden in de sfeer van religie en/of rituelen? Zo ja, vanuit welke levensbeschouwing werd de verdachte geïnspireerd? Zo neen, bent u bereid onderzoek in te stellen naar mogelijke religieuze en/of rituele achtergronden van deze daad?
  3. Kunt u aangeven hoeveel incidenten er in de afgelopen 5 jaar zijn vastgesteld waarin religieuze en/of rituele slachtmethoden ten grondslag lagen aan wetsovertreding? Zo neen, waarom niet?
  4. Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de achtergronden van ernstige dierenmishandeling in relatie tot religieuze en/of rituele inspiratie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat het in afwijking van reguliere wetgeving toestaan van het ritueel slachten van dieren receptwerking kan hebben in de richting van wetsovertreders? Zo ja, welke consequenties trekt u daar uit? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: okt. 2008
Antwoorddatum: 18 nov. 2008

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op vragen van het
lid Thieme (PvdD) over vermoorde schapen in kofferbak toekomen.

1. Kent u het bericht “man vervoert vermoorde schapen in kofferbak”?

Ja.

2. Kunt u uiteenzetten of de motieven van de verdachte van het plegen van deze
slachtpartij gezocht moeten worden in de sfeer van religie en/of rituelen? Zo ja, vanuit
welke levensbeschouwing werd de verdachte geïnspireerd? Zo neen, bent u bereid
onderzoek in te stellen naar mogelijke religieuze en of rituele achtergronden van deze
daad?

3. Kunt u nagaan hoeveel incidenten er in de afgelopen 5 jaar zijn vastgesteld, waarin
religieuze en of rituele slachtmethoden ten grondslag lagen aan wetsovertreding? Zo
neen, waarom niet?

4. Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de achtergronden van ernstige
dierenmishandeling in relatie tot religieuze en/of rituele inspiratie? Zo ja, op welke termijn
en op wijze? Zo neen, waarom niet?


Nee. Het bericht geeft mij geen aanleiding tot het instellen van nader onderzoek, zoals
gevraagd.

5. Deelt u de mening dat het in afwijking van reguliere wetgeving toestaan van het ritueel
slachten van dieren receptwerking kan hebben in de richting van wetsovertreders? Zo ja,
welke consequenties trekt u daaruit? Zo neen, waarom niet?


Nee. Ik verwijs ook naar de beantwoording van de vragen over de verkoop van halal-vlees
in supermarkten (Kamervragen II 2006/2007, nr. 372).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg