Kamer­vragen aan de ministers van LNV en justitie over kalveren die groei­hor­monen toege­diend kregen


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie over kalveren die groeihormonen toegediend kregen

  1. Kent u het bericht ‘zes mestkalfbedrijven dicht wegens groeihormoon’1?
  2. Kunt u aangeven op welke wijze een in Nederland niet toegestaan groeihormoon kan worden verkregen en op welke wijze controle plaatsvindt om importen van groeihormonen te voorkomen? Kunt u daarbij aangeven of u de controle en handhaving afdoende acht?
  3. Is het waar dat het hier een recidivist betreft? Zo ja, is het mogelijk deze een houdverbod op te leggen en bent u voornemens daartoe over te gaan?
  4. Kunt u aangeven welke strafmaat wordt gehanteerd voor veehouders die gebruik maken van groeihormonen en of de strafmaat wordt verzwaard in geval van recidivisme?
  5. Zijn er aanwijzingen dat deze veehouder onderdeel uitmaakt van een netwerk waarin groeihormonen worden verhandeld en gebruikt? Zo ja, op welke wijze pakt u dit netwerk aan en zijn de huidige juridische kaders afdoende om effectief op te treden?
  6. Kunt u aangeven of er aanwijzingen zijn dat het gebruik van groeihormonen in de veehouderij op grote schaal wordt toegepast? Zo ja, bent u voornemens controles aan te scherpen en harder op te treden? Zo neen, waar blijkt dat uit?
  7. Kunt u aangeven er een risico bestaat dat vlees van kalveren die met groeihormonen zijn behandeld in de winkel terecht komen? Zo ja, wat zijn daarvan de risico’s voor de volksgezondheid? Zo neen, op welke wijze kunt u dit risico uitsluiten?

(1) Trouw, 29 april 2008

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 22 jun. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de Kamervragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) inzake kalveren die groeihormonen toegediend kregen.

1
Kent u het bericht ‘zes mestkalfbedrijven dicht wegens groeihormoon’? 1)

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten op welke wijze een in Nederland niet toegestaan groeihormoon kan worden verkregen en op welke wijze controle plaatsvindt om import van groeihormonen te voorkomen? Kunt u daarbij uiteenzetten of u de controle en handhaving afdoende acht?

Er vinden binnen de Europese Unie geen controles aan de landsgrenzen plaats. Controles op invoer uit derde landen worden steekproefsgewijs uitgevoerd en zijn gebaseerd op risicoanalyse.

Binnen de Nederlandse landsgrenzen concentreert de controle zich op het gebruik van hormonale stoffen bij voedselproducerende dieren, de aanwezigheid van hormonale stoffen in dierlijke producten, alsmede de mogelijke producenten en handelaren. Zie voor de wijze van toezicht op de veehouderijsector in Nederland ook de beantwoording van Kamervragen over hormoongebruik bij koeien (Aanhangsel van de handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 2436), die op 20 mei 2008 naar de Kamer werden verstuurd.

Gezien het aantal geconstateerde overtredingen lijkt de controle en handhaving in Nederland afdoende, voortdurende waakzaamheid blijft echter geboden.


3
Is het waar dat het hier een recidivist betreft? Zo ja, is het mogelijk deze een houdverbod op te leggen en bent u voornemens daartoe over te gaan?

Het strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijk toedienen van verboden stoffen bij kalveren loopt op dit moment nog. Over de verdachte worden in verband met de bescher¬ming van privacy geen gegevens verstrekt. Gaande het strafrechtelijk onderzoek kunnen ook geen uitspraken worden gedaan over eventueel op te leggen maatregelen, zoals het stilleggen van het bedrijf.

4
Kunt u uiteenzetten welke strafmaat wordt gehanteerd voor veehouders die gebruikmaken van groeihormonen en of de strafmaat wordt verzwaard in geval van recidivisme?

Het opzettelijk overtreden van het verbod om dieren die met verboden stoffen te behan¬delen of producten daarvan in de handel te brengen, is strafbaar gesteld op basis van de Wet op de economische delicten. De maximale straf is in dit geval een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren of een geldboete van € 74.000,-. Bij het bepalen van de strafmaat kan recidive reden zijn voor een verzwaarde strafeis. Of hiertoe door het Openbaar Ministerie (OM) wordt overgegaan is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

5
Zijn er aanwijzingen dat deze veehouder onderdeel uitmaakt van een netwerk waarin groeihormonen worden verhandeld en gebruikt? Zo ja, op welke wijze pakt u dit netwerk aan en zijn de huidige juridische kaders afdoende om effectief op te treden?

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 4 loopt het strafrechtelijk onderzoek op dit moment nog. Gaande het onderzoek kunnen hierover geen uitspraken worden gedaan.

6
Kunt u uiteenzetten of er aanwijzingen zijn dat het gebruik van groeihormonen in de veehouderij op grote schaal wordt toegepast? Zo ja, bent u voornemens controles aan te scherpen en harder op te treden? Zo neen, waar blijkt dat uit?

Er zijn geen aanwijzingen dat er in de dierhouderij momenteel op grote schaal gebruik wordt gemaakt van groeihormonen, de steekproefsgewijze controles wijzen daar niet op. Het voorkomen en terugbrengen van het gebruik van groeihormonen in de veehouderij heeft mijn voortdurende aandacht in het belang van de volks- en diergezondheid.

7
Kunt u uiteenzetten of er een risico bestaat dat vlees van kalveren die met groeihormonen zijn behandeld in de winkel terechtkomt? Zo ja, wat zijn daarvan de risico’s voor de volks¬gezondheid? Zo neen, op welke wijze kunt u dit risico uitsluiten?


De resultaten van de controles door de overheid, alsmede de sector zelf geven aan dat de kans klein is dat kalfsvlees in de winkel verontreinigd is met residuen van hormonale groeibevorderaars. De controle en handhaving in Nederland lijken afdoende.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,



G. Verburg