Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over het doden van zwanen


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie over het doden van zwanen

1. Kent u het bericht ‘Zwaan dood na aanval met speren’ (1)?

2. Bent u met ons van mening dat zinloos geweld tegen dieren oprukt en zwaarder bestraft zou dienen te worden?

3. Bent u bereid met het Openbaar Ministerie in contact te treden om een verhoging van de strafmaat te bepleiten zoals eerder is voorgesteld in gevallen van geweldpleging met discriminatie als grondslag (2)?

4. Bent u bereid prioriteit te geven aan de opsporing van de daders van dit misdrijf, nu het er de schijn van heeft dat de daders uit het buitenland afkomstig zijn en aan vervolging zouden kunnen ontkomen wanneer daaraan geen extra aandacht wordt besteed?

5. Klopt het dat jaarlijks ongeveer 5000 knobbelzwanen (ongeveer 30% van de populatie) worden afgeschoten in het kader van landbouwschadebestrijding met het jachtgeweer? Zo neen, kunt u dan een indicatie van de aantallen geschoten dieren geven?

6. Bent u bereid naar aanleiding van de publieke verontwaardiging over de mishandeling van knobbelzwanen, het grootschalig doden en uit elkaar schieten van de familieverbanden van deze monogame dieren te heroverwegen en de dieren een beschermde status te bieden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

(1) http://binnenland.nieuws.nl/471609/Zwaan_dood_na_aanval_met_speren

(2) http://www.parool.nl/nieuws/2007/JUL/13/bin8.html

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 28 aug. 2007

Geachte Voorzitter,

Hiermee geef ik, mede namens de minister van Justitie, antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over het doden van zwanen.

1
Kent u het bericht 'Zwaan dood na aanval met speren'?

Ja.

2 en 3
Deelt u de mening dat zinloos geweld tegen dieren oprukt en zwaarder bestraft zou dienen te worden?

Bent u bereid met het Openbaar Ministerie in contact te treden om een verhoging van de strafmaat te bepleiten zoals eerder is voorgesteld in gevallen van geweldpleging met discriminatie als grondslag?

Personen die dieren zonder doel of noodzaak doden, maken zich schuldig aan overtreding van artikel 36 van de Gezondsheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). Overtreders van dit artikel kunnen sinds 1 februari 2006 worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van maximaal € 16.750. Daarvoor was een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren mogelijk. Ik ben van mening dat de huidige maximumstraf voldoende is.
Overigens is het aan de wetgever en niet aan het Openbaar Ministerie om de strafmaat te verhogen.

4
Bent u bereid prioriteit te geven aan de opsporing van de daders van dit misdrijf, nu het er de schijn van heeft dat de daders uit het buitenland afkomstig zijn en aan vervolging zouden kunnen ontkomen wanneer daaraan geen extra aandacht wordt besteed?

Er is door de politie onderzoek gedaan naar de daders van dit misdrijf. Helaas was er geen duidelijk signalement beschikbaar of enige andere aanwijzing die tot de daders zou kunnen leiden. Het onderzoek kon daarom niet worden voortgezet.

5
Klopt het dat jaarlijks ongeveer 5000 knobbelzwanen (ongeveer 30% van de populatie) worden afgeschoten in het kader van landbouwschadebestrijding met het jachtgeweer? Zo neen, kunt u dan een indicatie van de aantallen geschoten dieren geven?

Nee. Volgens de meest recente cijfers die de Wildbeheereenheden aan mij hebben verstrekt, worden jaarlijks 3100 tot 3500 knobbelzwanen geschoten in het kader van schadebestrijding. Volgens gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (het stelsel van natuurmeetnetten van de overheid) bestaat de populatie knobbelzwanen in Nederland ongeveer uit ongeveer 30.000 vogels. Er zijn ook alternatieve wintertellingen uitgevoerd waarbij 37.000 knobbelzwanen zijn geteld. Dat betekent dat jaarlijks ongeveer 10 % van de populatie wordt afgeschoten in het kader van bestrijding van schade aan landbouwgewassen.

6
Bent u bereid naar aanleiding van de publieke verontwaardiging over de mishandeling van knobbelzwanen, het grootschalig doden en uit elkaar schieten van de familieverbanden van deze monogame dieren te heroverwegen en de dieren een beschermde status te bieden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Op basis van artikel 4 van de Flora- en faunawet is de knobbelzwaan als beschermde inheemse diersoort aangemerkt. Op grond van de artikelen 9 en 10 van de Flora- en faunawet is het verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op te sporen of opzettelijk te verontrusten. De knobbelzwaan heeft dus al een beschermde status.
Alleen in het kader van beheer- en schadebestrijding of bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid mag van dit verbod worden afgeweken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer