Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over het doden van tam gemaakte vos


Indiendatum: jan. 2008

  1. Kent u het bericht Vosje dood door ‘NATUUR’ fotografen? (1)
  2. Deelt u de mening dat het een kwalijke zaak is dat in dit geval een vos de dupe is geworden van de werkwijze van fotografen , en dat leven en welzijn van het dier moedwillig in gevaar gebracht zijn?Zo neen, waarom niet?
  3. Hebben de fotografen volgens u , door een in het wild levend dier bij te voeren, in het kader van Natuur- en dierenwelzijnswetgeving overtredingen begaan door hun handelen? Zo ja, welke en kunt u daarbij aangeven welke sancties in uw optiek bij dergelijke overtredingen getroffen zouden moeten worden?
  4. Vindt u in dat geval dat de genomen maatregelen om de overtreders op te sporen afdoende zijn geweest? Zo ja, waarom? Zo neen, welke andere maatregelen zouden genomen moeten worden?
  5. Deelt u de mening dat betere voorlichting nodig is om de samenleving bewust te maken van de negatieve effecten op de natuur en dierenwelzijn als gevolg van bijvoorbeeld het bijvoeren en doelbewust tam maken van wilde dieren? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u nemen om deze voorlichting te geven? Zo neen, waarom niet?
  6. Vindt u dat het argument van nationaal park De Hoge Veluwe om de vos te doden omdat deze ziektes op de mens over kan brengen steekhoudend is? Zo ja, kunt u dan aangeven om welke ziektes het zou gaan en hoe hoog het risico hiervan is, gebaseerd op cijfers van concrete gevallen van de overdracht van ziektes door vossen op mensen?
  7. Kunt u aangeven hoe het risico voor mensen van ziekteoverdracht via vossen zich verhoudt tot andere vormen van ziektenoverdracht van mensen op dieren, bijvoorbeeld via de consumptie van dieren, besmetting met pathogenen etc.?
  8. Kunt u aangeven hoe de keuze voor het doodschieten van deze vos zich verhoudt met de zorgplicht en het welzijnsbelang van het dier zelf? Vindt u dat het dier vanuit dierenwelzijnsoogpunt beter af was om gedood te worden? Zo ja, waarom? Zo neen, wat zou vanuit het perspectief van dierenwelzijn de beste oplossing voor deze vos geweest zijn en bent u bereid tot het nemen van maatregelen om het onnodig afschieten van dieren in dergelijke gevallen voortaan te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?
  9. Bent u voornemens de beheerders van nationaal park De Hoge Veluwe aanspreken op de door hen genomen maatregel? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.blikopnieuws.nl/bericht/66374

Indiendatum: jan. 2008
Antwoorddatum: 18 feb. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het doden van een tamme vos. Tot mijn spijt is dit niet binnen de gebruikelijke termijn gebeurd. De reden van het uitstel is afstemming met Nationaal Park de Hoge Veluwe.

1. Kent u het bericht “Vosje dood door ‘NATUUR’fotografen”? 1)

Ja.

2. Deelt u de mening dat het een kwalijke zaak is dat in dit geval een vos de dupe is geworden van de werkwijze van fotografen en dat het leven en welzijn van dit dier moedwillig in gevaar zijn gebracht? Zo neen, waarom niet?

Nee, de beheerder van Nationaal Park de Hoge Veluwe is om een andere reden tot afschot van deze vos overgegaan dan uit het bericht “Vosje dood door ‘NATUUR’ fotografen” blijkt. Dit bericht geeft de beweegredenen van de beheerder van Nationaal Park de Hoge Veluwe om over te gaan tot afschot van de vos onvolledig en daarmee incorrect weer. De beheerder heeft gebruikgemaakt van de landelijke vrijstelling ter voorkoming van schade aan de fauna. Daarbij wordt gestreefd naar een natuurlijk evenwicht tussen kwetsbare soorten als wulp, veldleeuwerik, boomleeuwerik, boompieper, graspieper, grutto en kraanvogel (potentieel broedgebied) enerzijds en vossen anderzijds.

3. Hebben de fotografen door een in het wild levend dier bij te voeren, in het kader van de natuur- en dierenwelzijnwetgeving overtredingen begaan door hun handelen? Zo ja, welke en kunt u daarbij aangeven welke sancties bij dergelijke overtredingen getroffen zouden moeten worden?

Er is geen proces-verbaal opgemaakt van enige overtreding van natuur- en dierenwelzijn¬wetgeving.

4. Vindt u in dat geval dat de genomen maatregelen om de overtreders op te sporen afdoende zijn geweest? Zo ja, waarom? Zo neen, welke andere maatregelen zouden genomen moeten worden?

Zie mijn antwoord op vraag 3.

5. Deelt u de mening dat betere voorlichting nodig is om de samenleving bewust te maken van de negatieve effecten op de natuur en het dierenwelzijn als gevolg van bijvoorbeeld het bijvoeren en doelbewust tam maken van wilde dieren? Zo ja, welke concrete maat¬regelen gaat u nemen om deze voorlichting te geven? Zo neen, waarom niet?

Voorlichting kan een goed middel zijn om de bewustwording over (het gedrag van) wilde dieren te vergroten, mits deze voorlichting goed wordt afgestemd op de doelgroep. Beheerders van voor het publiek opengestelde terreinen waar wilde dieren voorkomen, kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Nationaal Park de Hoge Veluwe maakt door middel van borden bij de ingangen van het park aan het publiek inmiddels kenbaar dat dieren niet mogen worden gevoerd.

6. Vindt u dat het argument van het Nationaal park De Hoge Veluwe om de vos te doden omdat deze ziektes op de mens kan over brengen steekhoudend is? Zo ja, kunt u aangeven om welke ziektes het zou gaan en hoe hoog het risico hiervan is, gebaseerd op cijfers van concrete gevallen van de overdracht van ziektes door vossen op mensen?

Zie mijn antwoord op vraag 2.

7. Kunt u aangeven hoe het risico voor mensen van ziekteoverdracht via vossen zich verhoudt tot andere vormen waarbij ziekten worden overgedragen van mensen op dieren, bijvoor¬beeld via de consumptie van dieren, besmetting met pathogenen etc.?

Zie mijn antwoord op vraag 2.

8. Kunt u aangeven hoe de keuze voor het doodschieten van deze vos zich verhoudt met de zorgplicht en het welzijnsbelang van het dier zelf? Vindt u dat het dier vanuit dieren¬welzijn¬oogpunt beter af was om gedood te worden? Zo ja, waarom? Zo neen, wat zou vanuit het perspectief van dierenwelzijn de beste oplossing voor deze vos geweest zijn? Bent u bereid tot het nemen van maatregelen om het onnodig afschieten van dieren in dergelijke gevallen voortaan te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?

Zie mijn antwoord op vraag 2.

9. Bent u voornemens de beheerders van het Nationaal park De Hoge Veluwe aan te spreken op de door hen genomen maatregel? Zo neen, waarom niet?

Nee, zie mijn antwoorden op de vragen 2 en 5.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van BZk en LNV over een ongeluk met dolfijnen bij de ‘Dolphin Academy’ op Curaçao.

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en LNV over de aankoop van dolfijnen door het dolfinarium in Curaçao

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer